Podręczniki patrologii, kompendia

i wydawnictwa o podobnym charakterze

 

 

W języku polskim:

B. Altaner – A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła; tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990

A. Di Berardino, A. – B. Studer [red.], Historia teologii; t.1: Epoka patrystyczna, tłum. zbior., Wyd. M, Kraków 2003

J. Czuj, Patrologia, Pallottinum, Poznań 1954 [podręcznik w oczywisty sposób przestarzały, podaję jedynie dla porządku]

F. Drączkowski, Patrologia. Część pierwsza, Toruń 1996 [skrypt wykładów obejmujący piśmiennictwo do połowy II wieku]

F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin - Lublin 1999

J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej; tłum. J. Mrukówna, IW PAX, Warszawa 1988 [kompendium teologii w okresi patrystycznym nieco już przestarzałe, ale na polskim rynku ciągle warte uwzględnienia]

C.V. Manzanares Pisarze wczesnochrześcijańscy I-VII w. Mały słownik, Warszawa 1996

L. Nieścior, Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu. Wybrane zagadnienia Kompendia teologii Ojców, Poznań 2002

L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej; tłum. A. Baron (Myśl Teologiczna, 1), Kraków 1994 [zarys podstaw teologii Ojców w ośmiu rozdziałach, bardzo zwięzłe i pożyteczne wydawnictwo]

Sz. Pieszczoch, Patrologia. Wydanie nowe; t. 1-2, Gniezno 1994

H. Pietras, By nie milczeć o Bogu. Zarys teologii Ojców Kościoła, Kraków 1991

H. Pietras, Początki teologii Kościoła (Myśl Teologiczna 28), Kraków 2000; wyd. 2, poprawione i zmienione 2007

B. Sesnoüe, J. Woliński, Bóg zbawienia; tłum. P. Rak (Historia dogmatów, 1), Wyd. M, Kraków 1999

M. Simon, Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w.; tłum. M. Bąkowska, PIW, Warszawa 1979

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, PIW, Warszawa 1994

A. Żurek, Pierwsze wieku Kościoła (I-VII), Wyd. Biblos, Tarnów 2000

A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Wyd. Biblos, Tarnów 1998

 

Antologie tekstów zaopatrzone w obszerne wprowadzenia:

A.   Bober, Antologia patrystyczna, Wyd. WAM, Kraków 1966

M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej; t. 1-2, Wyd. PAX, Warszawa 1975-1982

L. Małunowiczówna, Antologia listu starochrześcijańskiego, TN KUL, Lublin 1978

 

Kompendia obcojęzyczne (te najważniejsze):

S.G. Hall, Doctrine and Practice in the Early Church, Grand Rapids 1991

Ch. Kannengiesser, Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in Ancient Christianity; t. 1-2, Brill, Leiden - Boston 2004

E.A. Livingstone [ed.], The Concise Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford Paperback Reference); 2d ed., Oxford 2000

M. Simonetti, E. Prinzivalli, Storia della letteratura cristiana antica, Wyd. Marietti, Casale Monferrato 1999

A. Quacquarelli, Complementi interdisciplinari di patrologia, Roma 1989

J. Quasten – A. Di Berardino [red.], Patrologia; vol. 1-5, Wyd. Marietti, Casale Monferrato 1980-2000. Kolejne tomy obejmują:

            t. 1: fino al Concilio di Nicea. I primi due secoli, 1980

            t. 2: dal Concilio di Nicea a quello di Calcedonia. I Padri greci, secoli IV-V, 1980

            t. 3: dal Concilio di Nicea (325) al Concilio di Calcedonia (451). I Padri latini, secoli IV-V; a cura di A. Di Berardino, con presentazione di J. Quasten, 1992

            t. 4: dal Concilio di Calcedonia (451) a Beda. I padri latini, secoli V-VII; a cura di A. Di Berardino 1996

            t. 5: dal Concilio di Calcedonia (451) a Giovanni Damasceno (+750). I padri orientali, secoli V-VIII, a cura di A. Di Berardino, 2000

F. Young, L. Ayres, A. Louth [edd.], The Cambridge History of Early Christian Literature, Cambridge 2008

 

Aktualizacja 06 października 2009