Rafał Zarzeczny SJ

 

Bibliografia

(w porządku chronologicznym malejąco)

 

 

56. Przygotowanie do wiary i przygotowanie do chrztu w literaturze Pseudoklementyńskiej, [w:] Akta sympozjum patrystycznego, Siedlce 20-22 września 2010, (w druku).

55. Szewczyk, Przemysław Marek, Człowieczeństwo Logosu według Atanazego Wielkiego [Myśl Teologiczna 65], Wyd. WAM, Kraków 2010, pp. 260, 39.00 PLN [recenzja], "Orientalia Christiana Periodica" 76/2 (2010), p. 50-53.

54. Syryjskie Dzieje Mar Mariego (BHO 610) jako apokryficzne świadectwo domniemanych początków ewangelizacji na obszarach współczesnego Iraku, "Studia Bobolanum" 2 (2010), s. 67-92. [The Syriac Acts of Mar Mari (BHO 610) as an apocryphal evidence of the alleged beginnings of evangelization in the area of present-day Iraq; PDF here]

53. Akta synodu Mar Dadiszo w Seleucji-Ktezyfonie z 424 [przekł. z j. syryjskiego], w: A. Baron, H. Pietras (red.), Acta synodalia; vol. II (Synodi et Collectiones Legum 4; ŹMT 51), Kraków 2010, s. 284*-294*.

53. Akta synodu Mar Jahballaha I w Seleucji-Ktezyfonie z 420 [przekł. z j. syryjskiego], w: A. Baron, H. Pietras (red.), Acta synodalia; vol. II (Synodi et Collectiones Legum 4; ŹMT 51), Kraków 2010, s. 277*-283*.

52. Akta synodu Mar Izaaka w Seleucji-Ktezyfonie z 1 lutego 410 [przekł. z j. syryjskiego], w: A. Baron, H. Pietras (red.), Acta synodalia; vol. II (Synodi et Collectiones Legum 4; ŹMT 51), Kraków 2010, s. 164*-184*.

51. Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej (Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 9), Katowice 2009.

50. Melchizedek i egzegeza Rdz 14, 18-20 w pismach Filona Aleksandryjskiego, "Vox Patrum" 28 (2008) t. 52, s. 1301-1322.

49. Apokryficzny Dialogus Iohannis cum Iesu (ClApNT 27) jako gnostycka reinterpretacja dziejów patriarchów i komentarz do Hbr 7, 3, "Vox Patrum" 27 (2007), t. 50-51, s. 291-306.

48. List Pelagii, czyli o tym, jak św. Paweł ochrzcił lwa [ClApNT 221.VI; BHO 890]; wstęp i przekład z j. etiopskiego, [w:] M. Starowieyski [red.], Apokryfy Nowego Testamentu; t. 2: Apostołowie, cz. 1: Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz, Kraków 2007, s. 441-446.

47. Pneumatologia Hierakasa z Egiptu na tle apokryficznego Wniebowstąpienia Izajasza i starożytnych tradycji melchizedekiańskich, "Vox Patrum" 26 (2006), t. 49, s. 735-748.

46. Ryba jako symbol eucharystyczny w literaturze, ikonografii i epigrafice wczesnochrześcijańskiej; [w:] J. Naumowicz (red.), Kościół, świat i Zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie (SACh, 17), Warszawa 2004, ss. 245-265.

45. Żydowski chrzest prozelitów a inicjacja chrześcijańska: podobieństwa i różnice w świetle literatury międzytestamentalnej, patrystycznej i dokumentów rabinackich; [w:] J. Naumowicz (red.), Kościół, świat i Zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie (SACh, 17), Warszawa 2004, ss. 214-229.

44. Przedziwny cud na niebiosach [fragment homilii Pseudo-Epifaniusza z Salaminy In laudes sanctae Mariae Deipare, PG 43,493n; CPG 3771; BGH 1143]; przekład z j. greckiego, "Przegląd Powszechny" 12 (2003), ss. 452n.

43. Etiopska modlitwa Mojżesza [Cod. Vat. 128, f. 174-176; wyd. G. Nollet, Prière de Moïse, "Aethiopica" 1 (1933), 7-12]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 11 (2003), ss. 251-254.

42. Przysłowie etiopskie II [rkps nr 3 Delorme (f. 26 r-v); wyd. S. Grébaut, "Revue de l'Orient Chrétien" 19-20 (1914-17), s. 98]; przekład z j. etiopskiego, "Przegląd Powszechny" 10 (2003), s. 91.

41. Maryjo, Tyś bramą światłości [fragm. hymnu Anqasa byrhan; wyd. B. Velat, Patrologia Orientalis, t. 34, Paris 1966, s. 69-70]; przekład z j. etiopskiego, "Przegląd Powszechny" 9 (2003), ss. 314n.

40. Litania o świętym Krzyżu [MS Griaule 278; wyd. S. Grébaut, Litanies de la Croix, "Aethiopica" 3 (1935) 4, ss. 187-190]; przekład z j. etiopskiego, "Przegląd Powszechny" 7-8 (2003), ss.

39. Modlitwa ludu Etiopii [wyd. S. Grébaut, Prière pour l'Ethiopie et les Ethiopiens, "Aethiopica" 3 (1935) 3, ss. 102-108]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 6 (2003), ss.

38. Modlitwa Maryi za Kościół [fragm. synaksariów etiopskich na dzień 16 yakkatit (24 lutego); wyd. Patrologia Orientalis t. 45, fasc. 3, Paris 1992, s. 556]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 5 (2003), ss. 181-182.

37. Pseudo-Atanazy, Homilia paschalna (fragm.) [wyd. M. Aubineau, Une homélie pascale attribuée à S.Athanase d'Alexandrie, dans le Sinaiticus gr. 492, w: Zetesis. Album amicorum door vriende, en collega's aangeboden aen prof. dr. E. de Strycker, Antwerpen-Uppsala 1973, ss. 668-678]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 4 (2003), ss. 9-10.

36. Wychwalać będziemy Zwycięzcę mocnego [fragm. hymnów bizantyjskich ze zbioru: A. Labate, Cinque inni bizantini inediti per le solennità della Pasqua; introduzione, testo critico, traduzione, schemi metrici e indici, Messina 1980, ss. 23-27]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 3 (2003), ss. 281-282.

35. Teodot z Ancyry, Homilia wygłoszona na Soborze Efeskim (431), zachowana w języku etiopskim [Theodoti Ancyrani homilia in ecclesia S.Iohannis Ephesi habita; aethiopice; CPG 6132]; przekład zbiorowy z j. etiopskiego, wstęp i opracowanie, "Vox Patrum" 21 (2001) t. 40-41, ss. 519-526.

34. Męczeństwo Piłata [Homilia de morte Pilati sive Martyrium Pilati; ClApNT 75]; przekład z j. etiopskiego, wstęp i opracowanie, "Vox Patrum" 21 (2001) t. 40-41, ss. 489-514; tekst publikowany także w: M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu; t. 1: Ewangelie apokryficzne. Cz. 2, Kraków 2003, ss. 712-739.

33. Przysłowie etiopskie [z rękopisu nr 3 z kolekcji Delorme, f. 26 r-v; wyd. "Revue de l'Orient Chrétien" 19-20 (1914-17), ss. 98n]; przekład z j. etiopskiego, "Przegląd Powszechny" 2 (2003), s. 153.

32. Oda Salomona I [wyd. C.Schmidt, Pistis Sophia 59 (NHS 9), Leiden 1978, s. 117]; przekład z j. koptyjskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 1 (2003), s. 9.

31. Legenda grecka o męczeństwie proroka Izajasza (ClApNT 316; BHG 958); przekład z j. greckiego, wstęp i opracowanie, "Studia Bobolanum" 1 (2003), 179-191.

30. Pochwała Egiptu, miejsca schronienia Słowa Wcielonego [fragm. Homilii efeskiej Teodota z Ancyry; CPG 6132]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 12 (2002), ss. 287n.

29. Fragment Liturgii koptyjskiej Dwudziestu Czterech Starców Apokalipsy [wyd. S.Gadelee, Parerga coptica I: De XXIV Senioribus Apocalypticis et nominibus eorum, Cantabrigiae 1912]; przekład z j. koptyjskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 11 (2002), ss. 141n.

28. Oda Salomona XI [wyd. M. Testuz, Papyrus Bodmer X-XII, Genewa 1959, ss. 47-69]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 10 (2002), ss. 9-10.

27. Hymn św. Pawła z "Męczeństwa św. Pelagii z Cezarei", zwanego też "Listem św. Pelagii" [Narratio de leone baptizato (Epistula Pelagiae) aethiopice; ClApNT 221.VI; BHO 890; wyd. E.J. Goodspeed, The Epistle of Pelagia, "The American Journal of Semitic Languages and Literatures" 20 (1903-1904), ss. 95-108]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 9 (2002), ss. 193-194.

26. Hymn koptyjski o Ukrzyżowaniu Pańskim; przekład z j. koptyjskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 7-8 (2002), ss. 11-12.

25. Modlitwa niedzielna z IV wieku [wyd. Patrologia Orientalis t. 18, Paris 1924, ss. 441-443]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 6 (2002), ss. 305n.

24. Etiopski hymn przed wizerunkiem Maryi [wyd. A. Roman, Une hymne du Nagara Maryam, "Revue de l'Orient Chrétien" 23 (1922-1923), ss. 416-426], przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 5 (2002), ss. 153n.

23. Żywot Adama i Ewy według synaksariów etiopskich [wyd. Patrologia Orientalis t. 46/4 (208), Paris 1995, ss. 509-513]; przekład z j. etiopskiego i opracowanie, Przegląd Powszechny 4 (2002), ss. 9-13.

22. Jan z Berytu, Homilia paschalna (In ressurectionem Saluatoris) [wyd. M. Aubineau, Sources Chrétiennes t. 187, ss. 296-298], przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 3 (2002), ss. 287n.

21. Litania do bóstwa Jezusa Chrystusa [rkp. BN de Paris, ms. Griaule n. 278; wyd. S. Grébaut, "Aethiopica" 3 (1935) 2, s. 80], przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 2 (2002), ss. 149n.

20. Modlitwa św. Jana Chrzciciela [fragm. "Świadectwa, czyli narodzenia i ścięcia świętego Jana Poprzednika i Chrzciciela", wyd. F. Nau, Analyse des mauscrits grecs Palimpsestes Paris, suppl. 480 et Chartres, 1753, 1754. Histoire de Saint Jean-Baptiste, attribuée à saint Marc l'Evangéliste, Patrologia Orientalis t. 4, Paris 1908, s. 533]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 1 (2002), ss. 9-10.

19. Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa w Galilei (Testamentum Domini Nostri Jesu Christi in Galilea; ClApNT 22) [wyd. L. Guerrier, Le Testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus Christ, w: Patrologia Orientalis t. 9/3, Paris 1913, ss. 177-187]; przekład z j. etiopskiego, wstęp i przypisy, "Vox Patrum" 20 (2000) t. 38-39, ss. 595-602.

18. Pseudo-Marek Ewangelista, Apokryficzny żywot świętego Jana Chrzciciela (BHG 834; ClApNT 181) [wyd. F.Nau, Analyse des manuscrits grecs Palimpsestes Paris, suppl. 480 et Chartres, 1753, 1754. Histoire de Saint Jean-Baptiste, attribuée à saint Marc l'Evangéliste, Patrologia Orientalis t. 4, Paris 1908, ss. 513-541]; przekład z j. greckiego, wstęp i przypisy, "Vox Patrum" 20 (2000) t. 38-39, ss. 585-594. Tekst publikowany także w: Studia Bobolanum (Warszawa) 1/2 (2001), ss. 171-181 i w: M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu; t. 1: Ewangelie apokryficzne. Cz. 2, Kraków 2003, ss. 579-588.

17. Proklus z Konstantynopola, Homilia 22: De circumcisione Domini (CPG 5821) [wyd. M. Aubineau, Proclus de Constantinople, In illus: "Et postquam consummati sunt dies octo" (Lc 2,21), w: Mémorial André-Jean Festugière (Cahiers D'Orientalisme 10), Genève 1984, ss. 199-207]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 12 (2001), ss. 257-277.

16. Etiopska modlitwa egzorcyzmu [rkp. nr 3 z kolekcji É. Delorme, wyd. S. Grébaut, Prière pour conjurer les démons, "Revue de l'Orient Chrétien" 23 (1923), ss. 199-208]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 11 (2001), ss. 145-147.

15. Gnostycka modlitwa dziękczynna z Nag Hammadi (NHC VI,7,63,33-65,7); przekład z j. koptyjskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 10 (2001), ss. 9-10.

14. Anqasa byrhan czyli Brama światłości [frgm. etiopskiego hymnu ku czci Najświętszej Maryi Panny z księgi Me'eraf, wyd. B. Velat, Patrologia Orientalis t. 34, Paris 1966, s. 69]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 9 (2001), s. 177.

13. Modlitwa świętego Efrema Syryjczyka [S.Ephraem, Sermo de Confessoribus, 176-194, w: T.J. Lamy (wyd.), Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones, t. 3, Mechliniae 1889, kol. 647-648]; przekład z j. syryjskiego, "Przegląd Powszechny" 7-8 (2001), ss. 11-12.

12. Modlitwa do aniołów z IV wieku [wyd. Ch. Wessely, Patrologia Orientalis t. 18/3, Paris 1924, s. 408]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 6 (2001), ss. 269-270.

11. Maryja pełna chwały w synaksariach etiopskich [na dzień 16 nahasę: Wniebowzięcie NMP; wyd. I. Guidi, Le sanaxaire thiopien, Patrologia Orientalis t. 9, ss. 335-340]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 5 (2001), ss. 139-141.

10. Homilia paschalna z V wieku [Hezychiusz z Jerozolimy, Pierwsza homilia paschalna (CPG 6567); wyd. M. Aubineau, Homélies pascales (SCh 187), Paris 1972, ss. 62-68]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 4 (2001), ss. 11-14.

9. Modlitwa błogosławieństwa chleba i wina [MS Griaule 69, f. 2r, wyd. S. Grébaut, Deux formules de bénédicité, Aethiopica 3 (1935) 2, ss. 52-53]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 3 (2001), ss. 267-268.

8. Modlitwa o zrozumienie Słowa Bożego [fragm. homilii św. Jakuba z Sarug O dwóch ptakach; rkp. Vat. syr. 117, f. 440r  442v; wyd. P. Bedjan, Homiliae selectae Jacobi Sarugensis, t. III, Paris 1907, ss. 224-241]; przekład z j. syryjskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 2 (2001), ss. 137-140.

7. Modlitwa o Bożą opiekę [papir. ME Gizah 10263; wyd. Ch. Wessely, Patrologia Orientalis t. 18, z. 3, Paris 1924, ss. 405-406]; przekład z j. greckiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 1 (2001), ss. 9-10.

6. Antonio Acerbi, L'Ascensione di Isaia. Cristologia e profetismo in Siria nei primi decenni del II secolo (Studia Patristica Mediolanensia 17), Vita e Pensiero, Milano 1989, pp. XII, 327 [Recenzja], "Warszawskie Studia Teologiczne" 12 (1999), ss. 343-344.

5. Wniebowstąpienie Izajasza, fragment grecki; wstęp, przekład z j. greckiego i przypisy, w: M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu; t. 3: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, WAM Kraków 2001, ss. 163-168.

4. Wniebowstąpienie Izajasza, tekst etiopski; wstęp, przypisy i opracowanie, w: M. Starowieyski (red.), Apokryfy Nowego Testamentu; t. 3: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, WAM Kraków 2001, ss. 134-163.

3. Rewizja przekładu (współpr.), Ambrozjaster, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian; tłum. J. Sulowski (Źródła Myśli Teologicznej, 19), WAM Kraków 2000.

2. [Krótka historia o Salomonie i królowej Saby ] [rkp. nr 3 z kolekcji Delorme; wyd. É. Delorme, "Revue de l'Orient Chrétien" 17 (1912), ss. 315-318]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 12 (2000), ss. 283-284.

1. [Etiopski hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny ] [rkp. nr 1 z kolekcji É. Delorme; wyd. S. Grébaut, "Revue de l'Orient Chrétien" 18 (1913), ss. 121-122]; przekład z j. etiopskiego i komentarz, "Przegląd Powszechny" 11 (2000), s. 153.