Apokryfy Nowego Testamentu

 

Bibliografia przekładów na język polski

 

 

 

 

I. Antologie

Obecnie podstawową kolekcję polskich przekładów apokryfów NT stanowią kolejne tomy pod redakcją ks. prof. Marka Starowieyskiego, wydawane przez WAM w Krakowie. Tom pierwszy, zawierający ewangelie apokryficzne, jest nową redakcją tomu wydanego w Lublinie w roku 1980; wydawnictwa te jednak nie do końca się pokrywają.  Wszystkie tomy zaopatrzone we wstępy oraz obfitą i szczegółową bibliografię.

Apokryfy Nowego Testamentu. Praca zbior. pod red. M. Starowieyskiego. T. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 1-2, Wyd. WAM, Kraków 2003; T. 2: Apostołowie; cz. 1: Andrzej, Jan, Paweł, Piotr, Tomasz, Wyd. WAM, Kraków 2007, 700 ss.; cz. 2: Bartłomiej, Filip, Jakub Mniejszy, Jakub Większy, Judasz, Maciej, Mateusz, Szymon i Juda Tadeusz, Ewangeliści, Uczniowie Pańscy, Wyd. WAM, Kraków 2007, 672 ss.; T. 3: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, Wyd. WAM, Kraków 2001 (dalej jako = ANT 1/1-2; ANT 2/1-2; ANT 3).

Apokryfy Nowego Testamentu. Praca zbior. pod red. M. Starowieyskiego; T. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 1-2, TN KUL, Lublin 1980; 19862 (starsza edycja tomu pierwszego;  dalej jako = ANT 1980).

H. Daniel-Rops – F. Amiot [wybór i oprac.], Apokryfy Nowego Testamentu; tłum. K. Borowicz, wstęp do wydania polskiego Z. Romanowiczowa, Wyd. Veritas, Londyn 1955 (antologia apokryfów NT, zawierająca jednak przekłady z języka francuskiego).

Teksty z Nag Hammadi; z koptyjskiego tłum. A. Dembska, W. Myszor, wstęp i opracowanie W. Myszor (PSP 20), Warszawa 1979 (antologia zawierająca apokryfy gnostyckie).

J. Sokolski, Pielgrzymki do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych; t. 1: Apokalipsa Piotra; Wizja św. Pawła; Grzegorz z Tours, Wizja Salwiusza; Beda Wielebny, Wizja Drythelma; Wizja Barontusa; Wizja pewnej ubogiej kobiety; Hinkmar z Reims, Wizja kapłana Bernolda, Wrocław 1995.

II. Poszczególne teksty apokryficzne

Pozostałe przekłady są rozproszone. Docelowo poniższy wykaz ma być w miarę kompletnym wykazem polskich tłumaczeń tekstów apokryficznych. Obszerną bibliografię obejmującą wydania, przekłady i opracowania poszczególnych tekstów publikuje ks. Starowieyski w swej antologii (ANT). Przygotowując niniejsze zestawienie z pracy tej korzystałem obficie. Kolejność i numeracja podana na lewym marginesie według Clavis Apocryphorum Novi Testamenti (Turnhout 1992). Luki w numeracji pokazują wyraźnie, jak jeszcze wiele jest do zrobienia. Paragrafy nienumerowane sygnalizują przekłady tekstów nie odnotowanych w wykazie Geerarda.

Fragmenta evangelica

1             Papirus Oksyrhynchos 840 [Papyrus Oxyrhynchus 840]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 136-138.

2             Papirus Egerton 2 [Papyrus Egerton 2]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 138-141.

3             Papirus Oksyrhynchos 1224 [Papyrus Oxyrhynchus 1224]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 143-144.

4             Papirus Kairski 10735 [Papyrus Cairensis 10735]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, s. 143.

5             Papirus z Fajum [Fragmentum Fajjumense]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, s. 142.

7             Papirus Berliński 11710 [Papyrus Berolinensis 11710]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, s. 142.

11           Ewangelia Hebrajczyków (fragm.) [Evangelium secundum Hebraeos]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 99-114.

12           Ewangelia Ebionitów (fragm.) [Evangelium Ebionitarum]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 114-117.

13           Ewangelia Piotra [Evangelium Petri; BHG 1486x]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 616-623.

15           Tajemna Ewangelia Marka [Evangelium arcanum secndum Marcum]; tłum. i oprac. M. Wojciechowski, ANT 1/1, ss. 129-134.

Agrapha - Evangelium Thomae - Evangelium Philippi

18           Agrafa [Agrapha]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, 86-97.

19           Ewangelia Tomasza [Evangelium Thomae; NHC II, 32, 10 - 51, 28]; tłum. z koptyjskiego W. Myszor, A. Dembska; oprac. W. Myszor; logia gr. z Oksyrhynchos (CPG 1181); tłum. i oprac. M. Starowieyski, PSP 20, ss. 207-238; ANT 1/1, ss. 180-202; Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 5 (1972), ss. 19-42.

20           Ewangelia Filipa [Evangelium Philippi; NHC II, 51, 29 - 86, 19); tłum. W. Myszor, PSP 20, ss. 239-292.

Dialogi cum Salvatore

22           List Apostołów [Epistula Apostolorum]; przekł. z j. etiopskiego S. Kur, oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 26-50.

22a         Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa w Galilei [Testamentum Domini Nostri Iesu Christi in Galilea]; przekł. z j. etiopskiego, wstęp i przypisy R. Zarzeczny, „Vox Patrum” 20 (2000) t. 38-39, ss. 595-602.

23           Apokryficzny list Jakuba [Epistula Iacobi apocrypha; NHC I, 1, - 16, 30]; tłum. W. Myszor, PSP 20, ss. 109-142; „Znak” 275, tom 29 (1977), ss. 568-578.

24           Księga Tomasza [Liber Thomae Athletae; NHC II, 7, 138, 1 - 145, 19]; wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz W. Myszor, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 30 (1997), ss. 221-231.

25           Dialog Zbawcy [Dialogus Salvatoris; NHC III, 5]; wstęp i tłum. W. Myszor, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36 (2003) 2, ss. 490-503.

26           List Piotra do Filipa [Epistula Petri ad Philippum; NHC VIII, 132,10 - 140,27]; wstęp, tłum. z j. koptyjskiego W. Myszor, „Vox Patrum 17 (1997) 32-33, ss. 419-423.

27           Dialog Jana z Jezusem [Dialogus Iohannis cum Iesu]; przedruk tekstu koptyjskiego, przekład i oprac. w: R. Zarzeczny, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej (SACh SN 9), Katowice 2009, ss. 128-138; por. także: R. Zarzeczny, Apokryficzny Dialogus Iohannis cum Iesu (ClApNT 27) jako gnostycka reinterpretacja dziejów patriarchów i komentarz do Hbr 7, 3, „Vox Patrum” 27 (2007), t. 50-51, s. 291-306.

Evangelia gnostica

28           Pistis Sophia (fragm.) [Pistis Sophia]; przekład i oprac. R. Zarzeczny, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej (SACh SN 9), Katowice 2009, ss. 151-152 [1PS 25]; ss. 154-155 [2PS 86]; ss. 156-157 [3PS 112]; s. 159 [3PS 128]; s. 160 [3PS 129]; ss. 147-148 [4PS 139-140].

29           Księgi Jeu [Libri Ieu] (fragm.); przekład i oprac. R. Zarzeczny, Melchizedek w literaturze wczesnochrześcijańskiej i gnostyckiej (SACh SN 9), Katowice 2009, ss. 138-140 [2Jeu 45-46].

30           Ewangelia Marii [Evangelium Mariae (Magdalanae)]; wstęp, przekład z koptyjskiego W. Myszor, Studia Theologica Varsaviensia 13,2 (1975), ss. 149-160. Na tropach tajemnej wiedzy, Znak 152, Tom 27 (1975), ss. 655-687. Przedruk [w:] G. Quispel, Gnoza, Warszawa, IW PAX 1988, ss. 11-51.

39           Ewangelia Judasza [Evangelium Iudae]; wstęp A. Tondera, przekład i opracowanie W. Myszor, ANT 2/2, ss. 887-906; ten sam przekład W. Myszora wraz z własnym wstępem w SACh SN 3, Katowice 2006.

Evangelia recentiora

44           Ewangelia arabska Jana [Iohannis Evangelium apocryphum (arabice)]; tłum. i oprac. fragmentów M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 230-245.

46           Ewangelia Barnaby [Evangelium Barnabae italicum]; tłum. i oprac. fragmentów M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 246-263.

47           Ewangelia gruzińska [Evangelium ibericum]; tłum. G. Peradze: Nieznana Ewangelia apokryficzna pochodząca z kół monofizyckich, Elpis 9 (1935), ss. 183-215; tekst popraw. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 204-229.

Apocrypha de nativitate et de infantia

50           Protoewangelia Jakuba [Protoevangelium Iacobi; BHG 1046]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 266-290.

51           Ewangelia Pseudo-Mateusza [Liber de artu beatae Mariae et infantia Salvatoris (Pseudo-Matthaei Evangelium); BHL 5334-5342b]; tłum. K. Obrycki; wstęp i komentarz M. Starowieyski; ANT 1/1, ss. 291-316.

52           Księga o narodzeniu świętej Maryi [Libellus de nativitate sanctae Mariae; BHL 5343-5345]; tłum. K. Obrycki; wstęp i oprac. M. Starowieyski, ANT 1980, ss. 243-250; ANT 1/1, ss. 331-341.

53           Ewangelia dzieciństwa łacińska (Księga o narodzeniu Zbawiciela, i o Maryi, i o położnej) [Liber de infantia Salvatoris; BHL 5345 m.p.]; tłum. fragmentów K. Obrycki, ANT 1980, ss. 236-242; ANT 1/1, ss. 317-330.

57           Ewangelia Tomasza (Dzieciństwa) [Evangelium Thomae de infantia Salvatoris; BHG 779p-pb]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 388-404.

58           Ewangelia dzieciństwa arabska [Evangelium infantiae (arabice); BHO 619]; tłum. i oprac. W. Dembski; oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 405-439.

59           Ewangelia dzieciństwa ormiańska [Liber de pueritia Salvatoris (armeniace); BHO 617n]; tłum. E. Nowak; wstęp i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/1, ss. 440-541.

60           Legenda o Józefie Cieśli [Historia Iosephi fabri lignari; BHO 532n]; tłum. i oprac. T. Hergesel, ANT 1/2, ss. 559-577.

62           Ewangelia Nikodema (Akta Piłata) [Evangelium Nicodemi vel Gesta Pilati; BHG 779t]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 633-666.

63           Zapytania Bartłomieja [Quaestiones Bartholomaei; BHG 228]; tłum. R. Bartnicki, M. Starowieyski; wstęp i komentarz M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 753-775.

Cyclus Pilati

66           Raport Piłata i Wydanie Piłata [Anaphora et paradosis Pilati; BHG 779]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 675-681.

67           Korespondencja Piłata i Heroda [Epistulae Pilati et Herodis; BHG 779q]; tłum. i komentarz M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 687-691.

68           List Piłata do Tyberiusza [Epistula Pilati ad Tiberium latine]; tłum. i komentarz M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 691-692.

69           Uzdrowienie Tyberiusza [Cura sanitatis Tiberii; BHL 4218-4220]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 704-712.

70           Zemsta Zbawiciela [Vindicta Salvatoris; BHL 4221]; tłum. E. Nowak; wstęp i opracowanie M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 692-703.

71           Śmierć Piłata [Mors Pilati]; tłum. i komentarz M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 684-687.

75           Męczeństwo Piłata [Homilia de morte Pilati sive Martyrium Pilati]; tłum., wstęp i oprac. R. Zarzeczny, Vox Patrum 21 (2001) t. 40-41, ss. 489-514; ANT 1/2, ss. 712-739.

76           Opowiadanie Józefa z Arymatei [Narratio Iosephi ab Arimathaea; BHG 779r]; tłum. M. Starowieyski; wstęp i oprac. M. Wittlieb, ANT 1/2, ss. 739-747.

Legenda Abgari regis Edessae

88           Apokryficzna korespondencja Abgara z Chrystusem [Epistula Abgari cum Christi responso; BHG 1704.I]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, StThV 15 (1977), ss. 177-200; ANT 2/2, ss. 1082-1086.

89           Nauka Addaja [Doctrina Addai (BHO 24)]; wstęp M. Starowieyski, przekład W. Witakowski, ANT 2/2, ss. 1043-1074.

Apocrypha de Maria Virgine

101         Transitus Jana Teologa [Liber de dormitione auctore Pseudo-Iohanne]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 799-809.

102         Transitus R [Transitus graecus R]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 782-798.

104         Historia eutymiacka [Narratio de historia Euthymiaca; SCh 80, 168-174]; tłum. i oprac. M Starowieyski, ANT 1980, ss. 586-588; ANT 1/2, ss. 832-834; W. Kania, Teksty o Matce Bożej, 1, Niepokalanów 1981, ss. 256n.

111         Transitus Melitona z Sardes [Liber de transitu auctore Pseudo-Melitone; BHL 5351-5352a]; tłum i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 817-826.

116         Transitus Józefa z Arymatei [Liber de transitu, auctore Pseudo-Iosepho ab Arimathaea; BHL 5348-5350b]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 1/2, ss. 810-816; ANT 1980, ss. 580-585.

Apocrypha de Iohanne Baptista

181         Żywot grecki św. Jana Czciciela przypisywany św. Markowi Ewangeliście [Vita et passio,  auctore Marco; BHG 834]; tłum. i oprac. R. Zarzeczny, ANT 1/2, 579-588; Vox Patrum 20 (2000) t. 38-39, ss. 585-594.

183         Żywot Jana Chrzciciela przypisywany biskupowi egipskiemu Serapionowi [Vita et miracula Iohannis Baptistae, auctore Pseudo Serapione Thmuitano (syriace)]; tłum. i oprac. M. Rosik, ANT 1/2, ss. 588-613.

Acta Petri

190.I       Dzieje Piotra [Acta Petri; fragmentum copticum], wstęp, przekład z koptyjskiego W. Myszor, Studia Theologica Varsaviensia 15,2 (1977), ss. 169-175; ANT 2/1, ss. 482-485.

190.III     Dzieje Piotra Apostoła i Szymona [Actus Vercellensis (BHG 6656)]; tłum. Z. Izydorczyk i M. Bielewicz; oprac. Z. Izydorczyk, ANT 2/1, ss. 485-516.

190.IV    Męczeństwo Piotra [Martyrium (BHG 1483-1485)]; tłum. Z. Izydorczyk i M. Bielewicz; oprac. Z. Izydorczyk, ANT 2/1, ss. 516-524.

191         Męczeństwo św. Piotra Apostoła spisane przez Linusa biskupa [Martyrium beati Petri apostoli a Lino episcopo conscriptum (BHL 6655)]; tłum. i oprac. K. Obrycki, ANT 2/1, ss. 530-544.

193         Czyny i męczeństwo świętych Apostołów Piotra i Pawła Pseudo-Marcellusa [Passio apostolorum Petri et Pauli (Pseudo-Marcellus); recensio longior (BHG 1490); recensio brevior (BHG 1491)]; tłum. fragmentów wersji dłuższej i oprac. M. Starowieyski; tłum. wersji krótszej gr. S. Wasilewski, ANT 2/1, 545-568.

207         Dzieje Piotra i dwunastu Apostołów [Acta Petri et XII Apostolorum; NHC VI, 1, 1 - 12, 22]; wstęp, tłum. z koptyjskiego i komentarz W. Myszor, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996), ss. 296-302; ANT 2/1, ss. 569-575.

208         Nauka Piotra [Kerygma Petri]; tłum., wstęp i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 576-580.

Acta Pauli

211.III     Dzieje Pawła i Tekli [Acta Pauli et Theclae; BHG 1710]; oprac. M. Starowieyski, Ruch Biblijny i Liturgiczny 44 (1991), ss. 118-126; nowe opracowanie: ANT 2/1, ss. 421-441.

211.IV    Korespondencja Pawła z Koryntianami [Epistulae mutuae Corinthianorum et Pauli coptica, Papyrus Heidelberg (BHO 882); Papyrus Bodmer 10]; tłum. R. Rumianek, oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 447-452; por. także STV 24 (1986) 2, 231-236.

211.V     Męczeństwo Pawła [Martyrium Pauli (BHG 1451-1452)]; tłum. K. Bardski, ANT 2/1, ss. 456-460.

211.VI    List Pelagii, czyli opowieść o tym, jak św. Paweł ochrzcił lwa [Narratio de leone baptizato, sive Epistula Pelagiae; aethiopice (BHO 890)]; wstęp, tłum. i oprac. R. Zarzeczny, ANT 2/1, ss. 441-446; por. R. Zarzeczny, Hymn św. Pawła z „Męczeństwa św. Pelagii z Cezarei, zwanego też Listem św. Pelagii”; tłum. fragm. i komentarz, Przegląd Powszechny 9 (2002), ss. 193-194.

Acta Iohannis

215         Dzieje [Acta et Dormitio (BHG 900-913d)]; wstęp, tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 293-334.

216         Dzieje Jana w Rzymie [Acta Romae (BHG 899)]; wstęp, tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 339-345.

218         Dzieje Jana pióra Prochora [Acta seu peregrinationes, auctore Prochoro (BHG 916-917z)]; wstęp, tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 346-408.

Acta Andreae

225.I       Greckie Dzieje Andrzeja [Acta graeca (Restitutio partis ultimae); Codd. Sinait. Gr. 526; Hierosol. S. Sabas 103 (BHG 94h); Martyria tres a codd. Ann Arbor 36, Paris. BN, gr. 770, Hierosol. S. Sabas 30, Paris. BN, gr. 1539]; wstęp M. Starowieyski; tłum. J. Krykowski, J. Naumowicz, ANT 2/1, ss. 211-240.

225.II      Grzegorz z Tours, Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła [Liber de miraculis, auctore Gregorio Turonensi; BHL 430]; wstęp, tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 178-207.

225.III     Papirus koptyjski z Utrechtu nr 1 [Fragmenta I: Papyrys copt. Utrecht I]; tłum. W. Myszor, ANT 2/1, s. 207-210.

226         Męczeństwo Świętego Andrzeja Apostoła – List Kapłanów i Diakonów z Achai [Epistula presbyterorum et diaconorum Achaiae (BHL 428)]; wstęp, przekł. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 241-248.

236         Dzieje Andrzeja i Macieja w mieście ludożerców [Acta Andreae et Matthiae in urbe antropophagorum (BHG 109-110d)]; wstęp, tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 249-270.

237         Dzieje Świętych Apostołów Piotra i Andrzeja [Acta Petri et Andreae (BHG 1489)]; wstęp, tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 271-279.

Acta Thomae

245.I       Dzieje Apostoła Judy Tomasza kiedy Pan sprzedał go kupcowi Habbanowi, aby on pouczył Indie [Recensio syriaca (BHO 1186-1204)]; przekład z tłumaczenia francuskiego tekstu syryjskiego i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/1, ss. 590-695.

245.II    Dzieje Świętego Tomasza Apostoła [Acta Thomae (versio graeca); BHG 1800-1831k]; tłum., wstęp i opracowanie L. Rzymowska (Księgi Osobliwe), Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2002.

Acta Philippi

250.I       Greckie Dzieje Apostoła Filipa [Acta (BHG 1516-1524)]; przekład i oprac. J. Kozłowski, ANT 2/2, ss. 744-830.

254         Łacińskie Męczeństwo św. Filipa [Virtutes Philippi = Ps.-Abdias 3 (BHL 6814-6817)]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 831-833

Virtutes Apostolorum

256         Dwunastu. Pseudo Abdiasza Historie Apostolskie [Virtutes Apostolorum]; tłum. E. Nowak, M. Starowieyski; oprac. M. Starowieyski (OŻ 11), Kraków 1995.

Acta Bartholomaei

259         Łacińskie męczeństwo św. Bartłomieja [Martyrium, recensio latina = Ps.-Abdias 8 (BHL 1002)]; oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 716-726.

260n      Etiopskie Przepowiadanie Bartłomieja w mieście Oazy i Męczeństwo Bartłomieja (omówienie) [Bartholomaei et Petri praedicatio in Oasi et Martyrium Bartholomaei, recensio aethiopica, circumlocutio]; ANT 2/2, ss. 734-736.

262         Męczeństwo świętych Bartłomieja i Judy, Apostołów Chrystusa [Passio (Legenda armeniaca)]; skrót na podstawie tłumaczenia francuskiego oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 727-733.

Acta Matthaei

267         Greckie Męczeństwo świętego Mateusza Apostoła [Acta et martyrium (BGH 1224-1225)]; ANT 2/2, ss. 963-974.

269         Omówienie Etiopskich Dziejów św. Mateusza [Passio, recensio aethiopica, circumlocutio]; ANT 2/2, ss. 990-992.

270         Łacińskie męczeństwo Apostoła św. Mateusza [Passio latina = Ps.-Abdias 7 (BHL 5690)]; ANT 2/2, ss. 975-989.

Acta Iacobi Zebedaei (Maioris, Fratris Iohannis)

272         Łacińska Legenda Maior [Passio, recensio latina = Ps.-Abdias (BHL 4057)]; tłum. I oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 849-857.

Greckie Dzieje św. Jakuba [Passio (BHG 767)]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 858-862.

Legenda hiszpańska o powstaniu sanktuarium Santa Maria de Pilari w Saragossie, ANT 2/2, ss. 865-867.

Łacińska translacja [poszerzony List Papieża Leona (BHL 4068)], ANT 2/2, ss. 868-870.

Ormiańska Historia Jakuba Apostoła (BHO 419); tłumaczenie na postawie przekładu francuskiego, ANT 2/2, ss. 870-876.

Ormiańska Historia Jakuba i Jana (BHO 424), ANT 2/2, ss. 876-877.

Acta Iacobi Minoris, Fratris Domini

275         Męczeństwo Jakuba, Brata Pańskiego [Passio = Ps.-Abdias 2)]; wstęp, przekład i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2838-842.

Acta Iudae

Teksty o Judaszu zaczerpnięte z apokryfów i innych utworów, oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 907-937.

Acta Matthiae

281         Arabska Modlitwa Maryi Dziewicy w Batr’os [Legenda S. Matthiae Barti (Oratio Deiparae in regione Parthorum)]; przekład z tłumaczenia francuskiego, ANT 2/2, ss. 941-955.

Passio Simonis et Iudae

284         Łacińskie Męczeństwo św. Szymona i Judy [Passio Simonis et Iudae Thaddaei = Ps.-Abdias]; ANT 2/2, ss. 998-1012.

Etiopskie Nauczanie i Męczeństwo św. Szymona [Praedicatio et martyrium Simonis, aethiopice]; przekład W. Witakowski, wstęp i oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, 1013-1018; por. WST 11 (1998), ss. 157-161.

Koptyjska legenda o Szymonie i Teonoe [Legenda Simonis et Teonoe]; przekład i oprac. W. Myszor, ANT 2/2, ss. 1019-1032.

Acta Barnabae Apostoli

285         Dzieje Barnaby [Acta Barnabae, auctore Marco; BHG 225]; przekład i oprac. M. Starowieyski, Analecta Cracoviensia 23 (1991), ss. 391-413; ANT 2/2, ss. 1130-1138.

286         Panegiryk św. Barnaby autorstwa Aleksandra Mnicha, streszczenie [Laudatio auctore Alexandro monacho (BHG 226; CPG 7400), summarium]; oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 1138-1140.

Acta Marci Evangelistae

287         Męczeństwo św. Apostoła i Ewangelisty Marka z Aleksandrii [Passio (BHG 1035-1036)]; ANT 2/2, 1095-1100.

Acta Lucae Evangelistae

294         Męczeństwo św. Łukasza Ewangelisty [Passio, aethiopice (BHO 569)]; przekład W. Witakowski, oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 1104-1109.

Acta Apostoli Timothei

295         Męczeństwo Tymoteusza Apostoła, streszczenie; oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 1174-1175.

Acta Titi

298         Legenda Kreteńska św. Tytusa [Vita Titi (BHG 1850z)]; tłum. R. Zawadzki, ANT 2/2, ss. 1179-1184.

Acta Thaddaei

299         Greckie Dzieje św. Tadeusza [Acta Thaddaei (BHG 1702-1703)]; przekład i opracowanie M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 1075-1081.

Armeńskie Dzieje św. Tadeusza; omówienie na postawie tłum. francuskiego M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 1087-1089.

Acta Stephani Protomartyris

               Męczeństwo św. i godnego czci pierwszego męczennika i archidiakona Szczepana, rękopis ambrozjański; przekład i komentarz J. Kozłowski, ANT 2/2, ss. 1147-1154.

               Męczeństwo świętego pierwszego męczennika Szczepana, rękopis eskurialski; przekład i komentarz J. Kozłowski, ANT 2/2, ss. 1154-1162.

               Dzieje narodzenia i wychowania świętego Szczepana pierwszego męczennika; oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 1162-1167.

               Lucjana z Kaphargamala Objawienie Świętego Szczepana [BHG 1649-50; BHO 1087-1088]; przekład J. Kosior, oprac. M. Starowieyski, ANT 2/2, ss. 1167-1172; por. VoxP 17 (1991), ss. 785-790.

Acta Aquilae

Dzieje i męczeństwo św. Apostoła Akwili, jednego z Siedemdziesięciu; przekład i oprac. R. Rumianek, ANT 2/2, ss. 1112-1119.

Epistulae

305         Listy apokryficzne św. Pawła, oprac. M. Starowieyski: List św. Pawła do Laodycejczyków [Epistula Pauli ad Laodicenses]; tłum. R. Rumianek, ANT 3, ss. 51-54; List do Aleksandryjczyków; tłum. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 54-55.

306         Apokryficzna korespondencja między Seneką i świętym Pawłem [Epistulae Sececae ad Paulum et Pauli ad Senecam]; tłum. i oprac. K. Obrycki, „Warszawskie Studia Teologiczne” 10 (1997), ss. 219-240; ANT 3, ss. 55-66; por. [w:] Starowieyski, M., Prolegomena do Nowego Testamentu, Poznań 1960, ss. 594-602.

307         List Tytusa, ucznia Pawła, o sposobie życia w czystości [Epistula Pseudo-Titi], tłum. K. Obrycki, oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 67-95.

308         List Jakuba do Kwadratura [Epistula ad Quadratum]; tłum. i oprac. W. Witakowski, ANT 1/2, ss. 747-750.

309a       Korespondencja Longinusa z Augustem na temat Magów [Epistula Longini]; przekł. tekstu syryjskiego i oprac. W. Witakowski, ANT 1/1, ss. 349-351.

309b       Świadectwo Ursyniusza [Epistula Ursini]; tłum. i oprac. W. Witakowski, ANT 1/2, ss. 750-752.

310         List Lentulusa [Epistula Lentuli]; oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 112-114.

311         List o zachowaniu niedzieli spadły z nieba [Epistula a celo missa de seruanda dominica]; oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 96-111. Jedna z wersji łacińskich, ss. 98; wersje polskie Listu o zachowaniu niedzieli spadłego z nieba: Najstarszy polski tekst Listu z 1521 r., ss. 100-102; Inna wersja polska, ss. 102-104; List Licyniana do Wincentego, biskupa wyspy Ibisa; przekł. T. Sowa, ss. 104; Listy z nieba w kulturze ludowej, oprac. M. Zowczak, ss. 106-112.

Apocalypses

315         Wniebowstąpienie Izajasza (tekst etiopski) [Ascensio Isaiae (versio aethiopica)]; przekł. S. Kur, oprac. R. Zarzeczny, ANT 3, ss. 134-163; Wniebowstąpienie Izajasza, fragment grecki [Ascensio Isaiae (fragmentu graece)]; przekł. i oprac. R. Zarzeczny, ANT 3, ss. 163-168.

316         Legenda grecka o męczeństwie proroka Izajasza [Legenda graeca de martyrium Isaiae; BHG 958); przekład z j. greckiego, wstęp i oprac. R. Zarzeczny, „Studia Bobolanum 1 (2003), ss. 179-191.

317         Apokalipsa Piotra [Apocalypsis Petri]; oprac. i przekł. tekstu greckiego M. Staro­wieyski; przekł. tekstu etiopskiego S. Kur, Warszawskie Studia Teologiczne 2 (1984), 48-78; ANT 3, ss. 225-241.

318         Piąta Księga Ezdrasza [Liber V Esdrae]; tłum., wstęp i oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 172-180.

319         Księgi sybilińskie (fragmenty) [Oracula Sibyllina]; wstęp i komentarz M. Starowieyski, ANT 3, ss. 334nn; streszczenie Apokalipsy Piotra (z księgi II); przekł. A. Świderkówna, ss. 337; Orędzie Sybilli (z księgi IV); przekł. W. Appel, ss. 342n; Zwiastowanie (z księgi VIII); przekł. W. Appel, ss. 344n; Sąd ostateczny (z księgi VIII); przekł. W. Kornatowski, ss. 345n; Męka Chrystusa przepowiedziana przez Sybillę (z księgi VIII); przekł. W. Kornatowski, ss. 346n; Czasy ostateczne; przekł. J. Czuj, ss. 347n.

323         Apokalipsa Pawła gnostycka [Apocalypsis Pauli; NHC V, 2; CPG 1191]; tłum. i oprac. W. Myszor, Studia Theologica Varsoviensia 10 (1972) 1, 163-170; ANT 3, ss. 212-214.

324         Apokalipsa Piotra gnostycka [Apocalypsis Petri; NHC VII, 3, 40, 13 - 84, 14; CPG 1205]; tłum. i oprac. W. Myszor, ANT 3, ss. 214-224; Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 31(1998), ss. 315-329.

325         Apokalipsa Pawła [Apocalypsis Pauli; BHG 1460]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 241-279.

326         Apokalipsa Tomasza [Apocalypsis Thomae]; przekł. H. Pietras, wstęp i komentarz M. Starowieyski, ANT 3, ss. 325-333; fragment wersji dłuższej, interpolowanej, ss. 327-330; recenzja krótsza, ss. 330-333.

327         Słowiańska Apokalipsa Maryi [Apocalypsis Mariae; versio palaeo-slavicae]; przekł. R. Łużny, oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 279-292.

331         Pierwsza apokalipsa św. Jana Teologa [Apocalypsis Iohannis apocrypha; BHG 921-922h]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 295-304.

332         Druga apokalipsa św. Jana Teologa [Apocalypsis Iohannis apocrypha altera; BHG 922i]; tłum. R. Zawadzki, oprac. R. Zawadzki, M. Starowieyski, ANT 3, ss. 304-311.

340         Apokalipsa Ezdrasza [Apocalypsis Esdrae; BHG 603]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 180-190.

341         Wizja Ezdrasza [Visio Esdrae latine]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 190-199.

342         Apokalipsa Sedracha [Apocalysis Sedrach; BHG 1621]; tłum. i oprac. M. Starowieyski, ANT 3, ss. 199-209.

Iuris pseudo-apostolici collectiones

Nauka Apostołów [Didaskalia apostolorum, syriace (CPG 1738)]; wstęp, przekład i oprac. W. Witakowski, WST 3 (1985-1990), ss. 168-182; ten sam przekład z wstępem M. Starowieyskiego w ANT 2/2, 1220-1230.

* * *

Proszę o sugestie i informacje o nowych przekładach

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14 pażdziernika 2009