Źródła Monastyczne (ŹM)

Redaktor serii: ks. Marek STAROWIEYSKI

Wyd. Benedyktynów, Kraków – Tyniec

 

[W serii ukazują się także studia nad monastycyzmem i przekłady literatury średniowiecznej]

 

1. ŻYWOTY OJCÓW JURAJSKICH, przekład: zespół Konserwatorium Patrystycznego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem J. A. Wojtczaka, Kraków 1993.

2. CEZARY Z ARLES. Pisma monastyczne: Mowy do mnichów, List do mniszek, Reguła dla mniszek, Reguła dla mnichów, tłum. E. Czerny, M. Borkowska, J. Piłat, Kraków 1994.

3. WCZESNE REGUŁY MONASTYCZNE Z GALII (Reguła Czterech Ojców, Druga Reguła Ojców, Reguła Makarego, Reguła Wschodnia, Trzecia Reguła Ojców), tłum. K. Bielawski, Kraków 1994.

4. APOFTEGMATY OJCÓW PUSTYNI. SERIA ALFABETYCZNA, tłum. M. Borkowska, Kraków 1994.

5. BAZYLI WIELKI, Pisma ascetyczne: Wstęp do Zarysu ascezy, 0 sądzie Bożym, O wierze, Reguły moralne, tłum. J. Naumowicz, Kraków 1994.

6. BAZYLI WIELKI, Pisma ascetyczne: Zarys ascezy, Reguły dłuższe i Reguły krótsze, tłum. J. Naumowicz, Kraków 1995.

7. TEODORET Z CYRU, Dzieje miłości Bożej. Historia mnichów syryjskich, tłum. K. Augustyniak, Kraków 1994.

8. SULPICJUSZ SEWER, Pisma o Św. Marcine z Tours. Żywot, Listy, Dialogi, tłum. P. Nowak, Kraków 1995.

9. APOFTEGMATY OJCÓW PUSTYNI, SERIA SYSTEMATYCZNA, tłum. M. Kozera, Kraków 1995.

10. ŚW. HIERONIM, Żywoty mnichów, Pawła, Hilariona, Malchusa, tłum., wstęp i oprac. B. Degórski, Kraków 1995.

11. PACHOMIANA LATINA (Reguła św. Pachomiusza, Listy św. Pachomiusza, Upomnienia św. Pachomiusza), tłum. A. Bober, W. Miliszkiewicz, M. Starowieyski, Kraków 1996.

12. PALLADIUSZ Opowiadania dla Lausosa (Historia Lausiaca), tłum. S. Kalinkowski, Kraków 1996.

13. EUGIPIUSZ, Żywot św. Seweryna, Reguła, tłum.i oprac. K. Obrycki, Kraków 1996.

14. J. Leclercq OSB, Miłość nauki a pragnienie Boga; przekład: M. Borkowska OSB, redakcja naukowa: J.A. Spież OP (Opracowania, 1), Kraków 1997.

15. Najstarsze pisma kartuzów; przekład: R. Witkowski, E. Skibiński, A. Świderkówna; wstęp i opracowanie: R. Witkowski, W. Lesner OCD (Średniowiecze, 1), Kraków 1997.

16. Pierwsze pisma greckie o dziewictwie: PSEUDO-KLEMENS RZYMSKI, Listy o dziewictwie; METODY Z OLIMPU, Uczta; PSEUDO-BAZYLI Homilia o dziewictwie; wstęp i oprac.: J. Naumowicz, tłum. S. Kalinkowski, W. Kania, J. Naumowicz, Kraków 1997.

17. JULIAN POMERIUSZ, O życiu kontemplacyjnym, tłum., wstęp i oprac. A. Żurek, Kraków 1998.

18. EWAGRIUSZ Z PONTU, Pisma ascetyczne, t. 1 (Apoftegmaty, Listy, O praktyce (ascetycznej), O poznaniu, O modlitwie, Trzy rozdziały o modlitwie, Do mnichów mieszkających we wspólnotach, Napomnienie dla dziewicy, Podstawy życia monastycznego i ich rola w osiągnięciu wyciszenia, O mistrzach i uczniach, O różnych rodzajach myśli, O ośmiu duchach zła, O wadach, które przeciwne są cnotom), tłum. K. Bielawski, M. Grzelak, E. Kędziorek, L. Nieścior, A. Ziernicki, wstęp i oprac.: L. Nieścior, Kraków 1998.

19. G. Bunge OSB, Ewagriusz z Pontu - mistrz życia duchowego; przekład: J. Bednarek, A. Jastrzębs ki OMI, A. Ziernicki (Opracowania, 2), Kraków 1998.

20. Św. Gertruda z Helfty, Ćwiczenia duchowe; przekład: B. Chądzyńska, M.I. Rosińska OSBap, M.B. Michniewicz OSBap; wstęp: M. Borkowska OSB; redakcja: D. Zydorek, J.A. Spież OP (Średniowiecze, 2), Kraków 1999.

21–22. V. Desprez, Początki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego (431), t. 1–2; przekład: J. Dembska, redakcja naukowa: M. Starowieyski, przedmowa: o. P. Miquel OSB, (Opracowania 3, 4), Kraków 1999.

23. GRZEGORZ WIELKI, Dialogi, tłum. E. Czerny, A. Świderkówna, wstęp A. de Vogüé; kom. i opr. M. Starowieyski, Kraków 2000.

24. Św. Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej miłości t. 1; przekład: B. Chądzyńska, E. Kędziorek, wstęp: M. Borkowska OSB, redakcja: M.I. Rosińska OSBap (Średniowiecze, 3), Kraków 2001.

25. J. Leclercq OSB, Chrystus w oczach średniowiecznych mnichów; przekład: M. Borkowska OSB, redakcja naukowa: J.A. Spież OP (Opracowania, 5), Kraków 2001.

26. POSSYDIUSZ Z KALAMY, Żywot św. Augustyna, wstęp, tłum. i oprac. P. Nehring, Kraków 2002.

27. ŚW. AUGUSTYN, Pisma monastyczne (Reguła monastyczna św. Augustyna, Obyczaje Kościoła katolickiego i obyczaje manichejczyków, O pracy mnichów, o świętym dziewictwie, Objaśnienia psalmów 99, 131,132, Kazania 355, 356, Listy 48, 60, 83, 111, 157,23-29, 210, 243), tłum. P. Nehring, M. Starowieyski, R. Szaszka, Kraków 2002.

28. JAN KASJAN, Rozmowy z Ojcami, t. 1, Rozmowy I-X, tłum. i opr. A. Nocoń, Kraków 2002.

29. ŚW. PATRYK, Pisma (Wyznanie, List do żołnierzy Korotyka) i najstarsze żywoty (Muirchu, Tirechan), wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk, tłum. K. Panuś, A. Strzelecka, Kraków 2003.

30. GRZEGORZ WIELKI, Księga reguły pasterskiej, List synodalny (1,24), Homilia 1,17, List 1,41A, wstęp i oprac. M. Starowieyski, tłum. E. Szwarcenberg-Czerny, Kraków 2003.

31. Mechtylda z Magdeburga, Strumień światła Boskości, t. 1; wstęp, przekład i opracowanie: P.J. Nowak OFM, redakcja: M.I. Rosińska OSBap (Średniowiecze, 4), Kraków 2004.

32. Mechtylda z Magdeburga, Strumień światła Boskości, t. 2; wstęp, przekład i opracowanie: P.J. Nowak OFM, redakcja: M.I. Rosińska OSBap (Średniowiecze, 5), Kraków 2004.

33. ŚW. HIERONIM, Listy do Eustochium, tłum., wstęp i oprac. B. Degórski, Kraków 2004.

34. Columba Stewart OSB, Kasjan mnich; przekład: T. Lubowiecka (Opracowania, 6), Kraków 2004.

35. ŚW. ANTONI, Żywot. Pisma ascetyczne, tłum. E. Dąbrowska, A. Zółkowski, M. Borkowska, Z. Brzostowska; wprowadzenie, wstępy i red. nauk. E. Wipszycka, Kraków 2005.

36. EWAGRIUSZ Z PONTU, Pisma ascetyczne, t. 2; przekład M. Grzelak, L. Nieścior, A. Ziernicki, B. Spieralski; wstęp i oprac. L. Nieścior, Kraków 2005.

37–38. A. Guillaumont, U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego. Tom 1 i 2; przekład: S. Wirpszanka OSBap (Opracowania 7, 8), Kraków 2006.

39. Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba; t. 1: List; Przedmowa; Księgi I-V; przekład T. Fabiszak, A. Strzelecka, R. Wójcik; rewizja przekładu E. Buszewicz; wprowadzenie i opracowanie L. Nieścior, Kraków 2006.

40. Reguła mistrza; Reguła św. Benedykta; przekł. T. Dąbek, B. Turowicz, Kraków 2006.

41. Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba; t. 2: Księgi VI-X; przekład K. Nastał, L. Gładyszewski, R. Wójcik, E. Buszewicz; oprac. L. Nieścior, Kraków 2006.

42. Historia mnichów w Egipcie; przekład E. Dąbrowska; red. nauk. i wstęp E. Wipszycka, R. Wiśniewski, Kraków 2007.

43. Św. Gertruda z Helfty, Zwiastun Bożej miłości; t. 2; przekład: E. Kędziorek, redakcja: M.I. Rosińska OSB (Średniowiecze, 6),  Kraków 2007.

44. Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do Księgi Hioba; t. 3: księgi XI-XVI; przekład S. Nastręt, E. Buszewicz, K. Nastał, L. Gładyszewski; oprac. E. Buszewicz; red. Nauk L. Nieścior, Kraków 2007.

45. D.J. CHITTY, A pustynia stała się miastem. Wprowadzenie do dziejów monastycyzmu w Egipcie i Palestynie pod panowaniem chrześcijańskim; przekład T. Lubowiecka; red. nauk. T.M. Gronowski, R. Kosiński (Opracowania, 9), Kraków 2008.

46. NIL Z ANCYRY, Pisma ascetyczne; przekład, wstęp i oprac. L. Nieścior; redakcja S. Hiżycki, Kraków 2008.

47. G.M. CANTARELLA, Comites aulae coelestis. Studia z historii, kultury i duchowości Cluny w średniowieczu; przekład A. Haase (i in.); red. nauk. T.M. Gronowski, K. Skwierczyński (Opracowania, 10), Kraków 2009.

48. HILARY Z ARLES, Kazanie o życiu św. Honorata; HONORAT Z MARSYLII, Żywot św. Hilarego, biskupa Arles; przekład P. Nehring, B. Bibk; wstęp i komentarz P. Nehring, Kraków 2009.

49. J. LECLERCQ OSB, U źródeł duchowości Zachodu. Etapy rozwoju i elementy stałe; przekład Sz. Sztuka; red. naukowa, posłowie T.M. Gronowski (Opracowania, 11), Kraków 2009.

Aktualizacja 30 października 2009