Wykaz zawartości czasopisma patrystycznego Vox Patrum

 

 

Vox Patrum 1 (1981)

List Jana Pawła II do episkopatu katolickiego na 1600 rocznice soboru konstantynopolitańskiego I  i na 1550 rocznice soboru efeskiego, ss. 5-20

S. LONGOSZ, C. MAZUR, Materiały bibliograficzne. Antyk chrześcijański w Polsce w latach 1978-1979, ss. 21-40

S. LONGOSZ, C. MAZUR, Polska bibliografia soboru efeskiego (wybrane), ss. 41-43

L. MAŁUNOWICZÓWNA, VIII Kongres Patrystyczny w Oksfordzie, ss. 44-46

H. WOLAK, Benedyktyńskie sympozjum patrystyczne, ss. 46-48

S. LONGOSZ, X międzynarodowy kongres archeologii chrześcijańskiej w Tessalonikach, ss. 51-52

S. LONGOSZ, Międzynarodowy kongres studiów Boecjańskich, ss. 53-54

A. MALINOWSKI, Kolokwium patrystyczno-archeologiczne w Lublinie, ss. 54-57

S. LONGOSZ, X patrystyczne dni augustiańskie, 1981, ss. 57-64

S. LONGOSZ, Sympozjum efeskie, ss. 65-68

S. LONGOSZ, XI patrystyczne dni augustiańskie, 1982, s. 68

 

Recenzje, ss. 69-88

Informacje, s. 89

A. MALINOWSKI, Wieczór wspomnień poświecony śp. Prof. dr Leokadii Małunowiczównie, ss. 89-94

S. LONGOSZ, Jubileuszowy wieczór wspomnień poświecony 40-letniej działalności dydaktyczno-naukowej Ojca Prof. Adalberta Hammana, ss. 95-96

Prace z dziedziny antyku chrześcijańskiego ukończone w roku akademickim 1980/1981, ss. 97-98

Kronika, ss. 98-102

Seminarium doskonalenia patrystycznego, ss. 101-102

Zapowiedzi wydawnicze, ss. 103-110

 

Vox Patrum 2 (1982)

List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II na 1500 rocznice narodzin św. Benedykta, ss. 7-27

A. MALINOWSKI, Bibliografia polska świętego Benedykta Opata, ss. 30-46

S. LONGOSZ (ed.), Święty Benedykt w wypowiedziach Ojca Świętego Jana Pawła II, ss. 47-50

A. BOBER, Bibliografia polska Klemensa Aleksandryjskiego, ss. 51-59

A. MALINOWSKI, Sympozjum efeskie w Niepokalanowie, ss. 60-79

P. LIBERA, Duch św. w katechezie patrystycznej, ss. 80-82

S. LONGOSZ, Rok benedyktyński we Włoszech, ss. 83-99

S. LONGOSZ, Rok benedyktyński we Francji, ss. 99-105

S. LONGOSZ, Rok benedyktyński w Hiszpanii, ss. 105-106

S. LONGOSZ, Rok benedyktyński w Szwajcarii, Austrii i Belgii, ss. 107-108

A. STĘPNIEWSKA, Rok benedyktyński w Polsce, ss. 109-119

S. LONGOSZ, Sympozjum o świętym Sewerynie, pp. 119-120

S. LONGOSZ, Sympozjum o świętym Grzegorzu Wielkim, s. 120

E. STANULA, 5-lecie Sekcji Patrystycznej, ss. 121-126

K. OBRYCKI (oprac.), Protokół z ukonstytuowania się Sekcji Patrystycznej w Lublinie 3 XI 1977 r., ss. 126-128

S. LONGOSZ, Projekt regulaminu Sekcji Patrystycznej, ss. 131-137

A. BOBER, Leodegar (+679-80) i jegoCanones Monastici”, ss. 148-149

A. BOBER (tł.), Leodegar, Kanony klasztorne synodu w Autun (ok. 670 r.), ss. 150-151

A. BOBER (tł.), Leodegar, Słowa pociechy do matki po stracie syna [Epistola consolaria, nr 5-7, PL 96, 375-76], ss. 152-153

A. BOBER, Święty Seweryn i jego najnowszy biograf (w 1500 rocznice śmierci Apostola Noricum) 8 I 482 - 8 I 1982, ss. 204-209

S. LONGOSZ, XI Patrystyczne Dni Augustiańskie 1982, ss. 209-211

S. LONGOSZ, Kongres teologów polskich, ss. 211-213

S. LONGOSZ, Polacy w Instytucie Patrystycznym w Rzymie, ss. 214-216

Habilitacje w dziedziny antyku chrześcijańskiego 1975-1981, ss. 216-218

Tematy prac dyplomowych, magisterskich i licencjackich z dziedziny antyku chrześcijańskiego opracowywanych w roku akademickim 1981/1982 na seminariach naukowych w Polsce, ss. 223-228

Przegląd czasopism, ss. 235-237

 

Vox Patrum 3 (1982)

List apostolski papieża Jana Pawła II na 1600-lecie śmierci świętego Pawła, ss. 247-272

JAN PAWEL II, Reguła św. Bazylego skarbem mądrości chrześcijańskiej, ss. 273-275

W. EBOROWICZ, Święty Bazyli a święty Augustyn, ss. 285-297

J. GÓRNY, Wpływ św. Bazylego na rozwój życia monastycznego, ss. 298-312

B. J. BAŁYK, Bazylianie w Polsce, ss. 313-322

A. BOBER, Encykliki i listy papieskie o Ojcach Kościoła i ich nauce, ss. 322-339

F. SZULC, Spór o "Pasterza" Hermasa, ss. 340-356

B. WRONIKOWSKA, Badania nad malowidłami z katakumb Rzymu w okresie po II wojnie światowej, ss. 356-382

S. LONGOSZ, Sympozja bazyliańskie w 1979 r., ss. 413-422

A. MALINOWSKI, Sympozjum bazyliańskie w Lublinie, ss. 422-425

J. WOŹNIAK, Sympozja syriologiczne I-III, ss. 426-434

J. WOŹNIAK, I Kongres literatury chrześcijańsko-arabskiej, ss. 434-437

A. MALINOWSKI, Bałkany i Polska w starożytności i średniowieczu, ss. 437-446

A. MALINOWSKI, S. LONGOSZ, VI Kongres Musicae Antiquae Europae Orientalis, ss. 447-456

Powstanie kultu męczenników, ss.457-460

C. MAZUR, Św. Bazyli Wielki w Polsce. Materiały bibliograficzne, ss. 465-492

A. BOBER, Jan Paweł (imię zakonne Mateusz) Kozłowski tłumacz Teodoreta, ss. 493-494

A. STĘPNIEWSKA, Profesor dr Janina Niemirska-Pliszczyńska nie żyje 1904-1982, ss. 505-513

Przegląd czasopism, ss. 514-524

 

Vox Patrum 4 (1983)

List Ojca świętego Jana Pawła II do biskupów z terenów dawnego Noricum na 1500-lecie śmierci św. Seweryna, ss. 11-14

Przemówienie Ojca świętego Pawła VI na otwarcie Instytutu Patrystycznego "Augustinianum", ss. 15-20

Jan Paweł II, Przemówienie Ojca świętego Jana Pawła II do profesorów i alumnów Instytutu Patrystycznego "Augustinianum", ss. 21-28

R. BRÄNDLE, Problemy działalności społecznej w Kościele starożytnym [= Probleme der sozialen Arbeit der Alten Kirche], ss. 29-48

T. DOBRZENIECKI, Chrystus - "święcąca gwiazda poranna" (Ap 22, 16) we wczesnochrześcijańskiej literaturze i sztuce [= Le Christ - "L'étoile radieuse du matin" (Ap 22, 16) dans la littérature et l'art du christianisme primitif], ss. 49-63

F. DRĄCZKOWSKI, Idee pedagogiczne Klemensa Aleksandryjskiego [= Idées pédagogiques de Clément d'Alexandrie], ss. 64-80

F. DRĄCZKOWSKI, Św. Seweryn apostoł Noricum [= De sancto Severino Norici apostolo], ss. 81-87

A. ECKMANN, Problemy biblijne i społeczno-polityczne w liście świętego Augustyna do Marcelina [= Quo modo sanctus Augustinus difficultates, quae in sacra scriptura occurrunt, et quaestiones, quae ad societatem et rempublicam pertinent, in epistola ad Marcellinum solverit], ss. 88-104

S. KOWALCZYK, Poznanie religijno-mistyczne Boga w pismach św. Augustyna [= Cognition religious-mystical of God according to St. Augustin], ss. 105-124

S. LONGOSZ, Wulfila propagator kultury chrześcijańskiej w starożytnej Mezji i Tracji [= Wulfila als Propagandist der christlichen Kultur im antiken Mösien und Thrazien], ss. 125-159

D. PRÓCHNIAK, "Historia Armenii" Agathangelosa jako źródło do poznania chrześcijańskich dziejów Armenii [= Agathangelos' "History of Armenia" - a literary source concerning the earliest period of the Christian history of Armenia], ss. 160-175

P. ROSIŃSKI, Najwcześniejsze formy krzyża Chrystusowego [= Die frühesten Darstellungen der christlichen Kreuzes], ss. 176-189

J. ŚRUTWA, Synod akwilejski 381 - zachodni odpowiednik soboru Konstantynopolskiego [= Synode d'Aquilée 381 l'équivalent occidental du concile Constantinople I], ss. 190-199

A. ZIÓŁKOWSKI, Wizja Konstantyna. Reinterpretacja [= The vision of Constantine reconsidered], ss. 200-215

A. BOBER (tł.), Eugipiusz - Żywot świętego Seweryna (fragmenty), ss. 217-229

A. BOBER (tł.), Przeciw Kosterom (adversus aleatores), ss. 230-243

A. BOBER (tł.), Męczeństwo św. Genezjusza (Poganskie wyszydzanie Sakramentów św.), ss. 244-247

A. MALINOWSKI, Akta męczeńskie świętego Akacjusza (Acta disputationis S. Achatii), ss. 248-256

A. BOBER, Słowo o znalezionym podręczniku Patrologii Andrzeja Retkego, ss. 257-265

A. MALINOWSKI, Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, ss. 281-288

S. LONGOSZ, Międzynarodowe Sympozjum o Tradycji Enkratei, ss. 286-290

S. LONGOSZ, Colloquium Origenianum III, ss. 290-294

S. LONGOSZ, Sympozjum o odkrytych listach św. Augustyna, ss. 294-295

S. LONGOSZ, Rok świętego Seweryna, ss. 296-299

S. LONGOSZ, Duch święty w katechezie patrystycznej, ss. 300-302

S. LONGOSZ, Międzynarodowy Kongres Pneumatologów, ss. 302-304

Wykaz prac sp. Prof. Leokadii Małunowiczówny z dziedziny antyku chrześcijańskiego, ss. 305-308

Wykaz prac magisterskich z dziedziny antyku chrześcijańskiego powstałych na sekcji filologii klasycznej KUL pod kierunkiem Prof. dr Leokadii Małunowiczówny, ss. 309-312

Wykaz prac magisterskich z dziedziny antyku chrześcijańskiego powstałych na sekcji filologii klasycznej KUL pod kierunkiem Prof. dr Janiny Pliszczyńskiej, ss. 312-313

Wykaz prac magisterskich z dziedziny antyku chrześcijańskiego powstałych na sekcji filologii klasycznej KUL pod kierunkiem Doc. dra hab. Henryka Podbielskiego, s. 313

Streszczenia prac dyplomowych z dziedziny antyku chrześcijańskiego, ss. 314-336

Tematy prac magisterskich i doktorskich z dziedziny antyku chrześcijańskiego pisanych w roku akad. 1982/83, ss. 340-342

S. LONGOSZ, Kongres teologów polskich, ss. 343-345

S. LONGOSZ, IX Kongres Patrystyczny, ss. 345-347

S. LONGOSZ, Balcanicum II, ss. 347-348

S. LONGOSZ, Rodzina wczesnochrześcijańska i jej zadania, ss. 348-349

S. LONGOSZ, III Kongres studiów koptyjskich, ss. 349-350

S. LONGOSZ, 40 lat "Sources chrétiennes" 1942-1982, ss. 351-354

S. LONGOSZ, Habilitacje z dziedziny patrologii, ss. 355-358

J.J. KOPEĆ, Ks. prof. dr Wacław Schenk - znawca antyku chrześcijańskiego, ss. 359-367

A. BOBER, Alfred Stuiber (1912-1981), ss. 367-371

S. LONGOSZ, Ks. dr Andrzej Langman (1903-1982), ss. 371-372

S. LONGOSZ (oprac.), Przegląd czasopism, ss. 373-394

 

Vox Patrum 5 (1983)

A. BOBER, Wujek jako tłumacz świętego Augustyna, ss. 409-417

J. CZERNIATOWICZ, Polskie opracowania greckich Ojców Kościoła w XVI i XVII wieku, ss. 418-443

B. FILARSKA, Źródła inspiracji najstarszej architektury sakralnej w Polsce. Refleksje nad stanem badań, ss. 444-450

W. KANIA, Król Jan Sobieski - żarliwy czytelnik pism Ojców Kościoła, ss. 451-454

C. MAZUR, Teksty łacińskich Ojców Kościoła w zbiorach polskich okresu średniowiecza i odrodzenia, ss. 455-466

W. WOJDECKI, Wpływ pism Ojców Kościoła na teorie i praktykę kaznodziejska w Polsce w XIX w., ss. 467-478

J. GRZYWACZEWSKI, Ojcowie Kościoła a kultura polska. Udział Sekcji Patrystycznej w Kongresie Teologów Polskich, ss. 479-481

A. JABŁOŃSKI, Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Sekcji Patrystycznej, ss. 482-486

S. LONGOSZ, Sprawozdanie z działalności Sekcji Patrystycznej (1977-1983), ss. 486-489

M. MARCZEWSKI, Rodzina w kościele starożytnym, ss. 489-494

T. CZAPIGA, II Sekcyjna sesja naukowa (15 IX 1983), ss. 481-482

B. CZĘSZ, Hagiografia łacińska w IV-VII wieku, ss. 499-501

B. CZĘSZ, Krew i antropologia biblijna w liturgii, ss. 501-503

A. MALINOWSKI, Balcanicum II, ss. 503-504

J. WOŹNIAK, IV Symposium Syriacum, ss. 506-507

B. PRZYBYSZEWSKI, XI Międzynarodowy Kongres Archeologii Chrześcijańskiej, s. 507

H. WÓJTOWICZ, Ks. Władysław Wójcik. Kielecki filolog klasyczny, ss. 509-516

 

Vox Patrum 6-7 (1984)

Miscellanae patristica in honorem Andreae Bober XXXV anno laboris didascalici

S. LONGOSZ, O. Andrzej BOBER SJ, ss. 9-17

S. LONGOSZ (ed.), Wykaz drukowanych prac O. Andrzeja Bobera SJ, ss. 21-39

C. BARTNIK, O powołaniu narodów do Chrystusa [= Über die Berufung der Nationen zu Christus], ss. 40-59

M. BORKOWSKA, „Modlitwa uboga” u Ojców Pustyni [= The Desert Fathers: “The poor prayer”], ss. 61-70

B. CZĘSZ, Schemat polemiki z Marcjonem u Ireneusza z Lyonu i Eznika z Kolb [= The polemics of Irenaeus & Eznik of Kolb against Marcion], ss. 71-80

E. DERDZIUK, Postawa chrześcijan Afryki rzymskiej podczas aresztowania i uwiezienia [= Haltung der Christen des römischen Afrikas während Verhaftung und Gefangenschaft], ss. 81-100

F. DRĄCZKOWSKI, Szkic chrystologii Klemensa Aleksandryjskiego w świetle onomastyki pierwszej ksiegi „Pedagoga” [= Abriß der Christologie von Klemens von Alexandrien im Lichte der Onomastik des ersten Buches des "Pädagogen"], ss. 101-125

A.F. DZIUBA, Ojcowie Kościoła w pismach teologiczno-moralnych Mikołaja z Mościsk (1559-1632), ss. 126-136

A. ECKMANN, List świętego Augustyna Do pogan w Madaurze [= De epistola S. Augustini ad paganos Madaurenses missa], pp. 137-147

J. JUNDZIŁŁ, Poglądy łacińskich Ojców Kościoła na genezę i istotę pieniądza [= The Father's of Church opinions & the essence of the coinage], ss. 148-165

T. KACZMAREK, Moc Krzyża świętego. Uwagi z teologii III wieku [= De virtute ac potestate crucis], ss. 166-169

W. KANIA, Poezja Kraju dwóch rzek i jej wpływ na postawę współczesną [= De poesi eiusque influxu in regione Osroenae], ss. 170-178

K. KLAUZA, „Rodzinna” forma klasztorów podwójnych w Hiszpanii [= De monasteriorum duplicium Hispaniae „familiari” forma], ss. 179-186

S. KOWALCZYK, Koncepcja miłości św. Augustyna jako węzłowej aktywizującej wartości życia ludzkiego [= La conception de l'amour chez saint Augustin comme la valeur centrale et active de la vie humaine], ss. 187-207

S. LONGOSZ, Papież Damazy jako obrońca czystości wiary (W 1600 rocznice śmierci) [= De Papa Damaso fidei orthodoxae propugnatore], ss. 208-230

C. MAZUR, Literatura patrystyczna w Polsce w okresie odrodzenia, ss. 231-248

A. MŁOTEK, Chrystologiczna koncentracja w nauce św. Ambrożego z Mediolanu [= Christologische Konzentration in der Sittenlehre des Hl. Ambrosius aus Mailand], ss. 249-267

W. MYSZOR, "Blisko ognia" [="Dem Feuer nahe"], pp. 268-271

H. PAPROCKI, Świecenia diakonisy w kościele bizantyńskim [= L'ordination des femmes-diaconesses dans l'église byzantine], ss. 272-280

A. SADURSKA, Koń trojański. Geneza, ewolucja oraz recepcja mitu w starożytności [= Cheval troyen. Origine, l'évolution et diffusion du mythe dans l'antiquité], ss. 281-291

P. SCZANIECKI, Ojcowie Jurajscy [= Les Pères du Jura], ss. 292-303

E. STANULA, Wartość "Septuaginty" w rozumieniu św. Hilarego z Poitiers [= The value of "Septuaginta" according to St. Hilary of Poitiers], ss. 304-316

M. STAROWIEYSKI, La pénitence dans les Apophtegmes des Pères du Désert, ss. 317-326

F. STOPNIAK, Narzędzia pracy zawodowej w symbolice męczeństwa [= Instrumente der Berufsarbeit in der Märtyrersymbolik], ss. 327-337

M. SZARMACH, Theos philanthropos u Maksymosa z Tyru [= Theos philanthropos bei Maximos Tyrios], ss. 338-351

J.M. SZYMUSIAK, Cesarz i faraon. Stosunki Konstancjusza ze św. Atanazym [= César et pharaon. Les relations de Constance et d'Athanase d'Alexandrie], pp. 352-362

W. URBAN, Arcybiskup Józef Bilczewski jako archeolog chrześcijański (W 60 rocznice śmierci), ss. 363-370

W. URBAN, Wkład O. Władysława Szołdrskiego redemptorysty (1884-1971) w dorobek polskiej patrystyki (W 100 rocznice urodzin), ss. 371-375

H. WÓJTOWICZ, Feniks w literaturze wczesnochrześcijańskiej [= De ave Phoenice in litteris primaevae christianitatis allata], ss. 376-383

W. EBOROWICZ (tł.), Wielkość kapłaństwa według św. Augustyna (epistola 21), ss. 385-391

K. OBRYCKI (oprac..), Opis swiata starozytnego (Orosius, Historia adversum paganos I, 2), ss. 392-410

A. PŁAWECKI (tł.), Męczeństwo św. Floriana, ss. 411-425

A. SŁOMCZYŃSKA (tł.), Przeniesienie relikwii św. Floriana do Polski (Translatio S. Floriani), ss. 425-429

P.P. GACH, Św. Benedykt i jego uczniowie w publikacjach roku jubileuszowego, ss. 449-455

B CZĘSZ, Herezja i herezje w Kościele starożytnym, ss. 456-458

J. STRZELCZYK, Studia biblijne i chrystianizacja nieromańskich ludów Europy, ss. 458-460

A. STĘPNIEWSKA, 4. Sympozjum Damazjańskie. 1600-lecie śmierci św. Damazego papieża. 10-lecie śmierci Jean Daniélou, ss. 460-465

F. DRĄCZKOWSKI, Spotkanie Sekcji Patrystycznej w Gdańsku-Oliwie, ss. 465-469

A. ECKMANN, Doroczne spotkanie Sekcji Filologicznej, ss. 469-470

S. SOJKA, LXXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego, ss. 470-474

A. PŁAWECKI, Ks. Bp. Prof. dr Wincenty Urban jako patrolog (1911-1983), ss. 487-493

S. LONGOSZ, Przegląd czasopism, ss. 495-504

 

Vox Patrum 8-9 (1985)

Małżeństwo i rodzina w chrześcijaństwie starożytnym

S. LONGOSZ (oprac.), Służba życiu podstawowym zadaniem rodziny, ss. 7-27

A. ECKMANN, Starożytna rodzina grecka i rzymska [= De antiqua familia graeca et romana], ss. 29-50

J. JUNDZIŁŁ, Praktyka i teoria wychowania w rodzinie w pismach Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza [= Practice & theory of family education in the works of Seneca, Epictetus & Marcus Aurelius], s. 51-62

B. KYTZLER, Die Darstellung von Ehe und Familie in den epischen und lyrischen Dichtungen des Statius, ss. 63-74

A. KALABUN, Turia rzymskim symbolem milosci i wiernosci małżenskiej [= De Turia Romani amoris coniugalis exemplo], ss. 75-80

J. KUDASIEWICZ, "Mezowie, milujcie zony, jak Chrystus umilowal Kosciól" (Ef 5, 25-33) [= Que femmes soient soumises à leurs maris comme au Seigneur" (Eph 5, 22-33)], ss. 81-88

B. KYTZLER, Ehe und Familie in der frühlateinischen Apologetik (Minucius Felix, Tertullianus), ss. 89-94

F. DRĄCZKOWSKI, Świętość małżeństwa i rodziny według Klemensa Aleksandryjskiego [= Die Heiligkeit von Ehe und Familie nach Klemens von Alexandrien], ss. 95-125

B. CZĘSZ, Małżeństwo i dziewictwo według św. Metodego z Olimpu [= Jungfraulichkeit und Ehe bei Methodius von Olympos], ss. 127-134

J. NAUMOWICZ, Stosunek św. Ambrożego do małżeństwa i życia rodzinnego [= St. Ambrose's attitude to matrimony & family life], ss. 135-140

W. EBOROWICZ, Małżeństwo i rodzina w nauce i praktyce duszpasterskiej św. Augustyna [= De matrimonio atque familia in doctrina et cura pastorali sancti Augustini], ss. 141-149

A. STĘPNIEWSKA, Wychowanie rodzinne dziewcząt w pedagogice św. Hieronima [= Éducation familiale des filles dans la pédagogie de saint Jérôme], ss. 151-176

H.-J. KLAUCK, Kościół domowy w okresie przedkonstantyńskim [= Die Hauskirche in vorkonstantinischer Zeit], ss. 177-191

A. BOBER, Rodzina kościołem domowym według św. Jana Chryzostoma [= Familiam christianam ecclesiam esse domesticam e dictis S. Joannis Chrysostomi explicatur], ss. 193-199

H. WÓJTOWICZ, Zadania rodziny chrześcijańskiej w nauczaniu św. Jana Chrysostoma [= De officiis familiae christianae in doctrina S. Joannis Chrysostomi], ss. 201-214

W. KANIA, Pierwsza rodzinna katecheza domowa w ujęciu św. Jana Chryzostoma [= Prima catechesis domestica secundum Joannem Chrysostomum], pp. 215-222

J. WOŹNIAK, Małżeństwo w nauczaniu i prawodawstwie Nestorian [= Le mariage dans l'enseignement et la législation des Nestoriens], ss. 223-230

S. LONGOSZ, Ojcowie Kościoła a przerywanie ciąży [= Die Kirchenväter und Fruchtabtreibung], ss. 231-273

W. GÓRALSKI, Instytucja małżeństwa w starożytnym prawodawstwie kościelnym (III-VI w.) [= Il matrimonio nella legislazione della chiesa antica (III-VI s.)], ss. 275-294

J. GRZEŚKOWIAK, Etapy rozwoju liturgii sakramentu małżeństwa na zachodzie do XII wieku [= L'évolution de la liturgie de mariage en Occident jusqu'au XII siècle], ss. 295-309

H. PAPROCKI, Kanoniczna i liturgiczna strona małżeństwa na chrześcijańskim wschodzie w I tysiącleciu [= La partie canonique et liturgique du mariage dans l'Orient chrétienne au premier millénaire], ss. 311-319

H. PAPROCKI (tł.), Kanony wschodniego Kościoła starożytnego dotyczące małżeństwa i rodziny, ss. 321-343

H. PAPROCKI (tł.), Obrzędy sakramentu małżeństwa według tradycji Kościoła bizantyńskiego, ss. 345-363

S. LONGOSZ, Orygenizm i spory wokół Orygenesa (w 1800-lecie urodzin) [= L'Origenismo e polemiche intorno ad Origene], ss. 395-412

A. PŁAWECKI, Chrześcijanie a życie publiczne w cesarstwie rzymskim III i IV w., ss. 413-426

J. WOŹNIAK, IV Symposium Syriacum, ss. 426-433

P. WARSIŃSKI, Z najciekawszych odkryć archeologii chrześcijańskiej na wschodzie, ss. 434-435

J. GRZYWACZEWSKI, Sympozjum Sekcji Patrystycznej w Białymstoku, ss. 436-439

S. SOJKA, Doroczne spotkanie Sekcji Filologicznej, ss. 439-442

S. LONGOSZ (oprac.), Małżeństwo i rodzina w starożytności chrześcijańskiej (Materiały bibliograficzne), ss. 449-507

Wykaz prac magisterskich z antyku chrześcijańskiego ukończonych w 1984-1985, ss. 515-517

 

Vox Patrum 6 (1986), z. 10

List papieża Pawła VI do biskupa Wercelli Albina Mensy w 1600 rocznice śmierci św. Euzebiusza, założyciela kościoła w Wercelli, ss. 16

S. SOJKA, Przedchrześcijańskie "actio" i "contemplatio" a "vita activa" i "vita contemplativa" u św. Grzegorza Wielkiego [= Quid de actione et contemplatione scriptores antiqui et sanctus Gregorius Magnus docuerint], ss. 17-39

M. BABIŃSKI, Etyczne aspekty "actio" i "contemplatio"  u Seneki Młodszego (Streszczenie) [= Les aspects éthiques de l'"actio" et de la "contemplatio" chez Sénèque le Philosophe], ss. 41-43

A. ECKMANN, Kultura klasyczna u św. Augustyna [= Quo modo sanctus Augustinus cultura classica usus sit?], ss. 45-60

M. KACZMARKOWSKI, Językoznawstwo konfrontatywne a nauczanie łaciny, ss. 61-71

W. GOLIS, Nauczanie języka łacińskiego w nowym programie szkoły średniej, ss. 73-78

W. MYSZOR, Ćwiczenia z patrologii (Wybór tekstów źródłowych), ss. 79-110

A. BOBER, Kto jest autorem pierwszych polskich artykułów patrystycznych, ss. 111-115

F. SZULC, Chrystologia "Pasterza" Hermasa jako problem badawczy [= Initiation aux recherches sur la christologie du "Pasteur" d'Hermas], ss. 117-135

M. BALWIERZ, Stosunek św. Ireneusza z Lyonu do innowierców [= The attitude of St. Irenaeus of Lyon to misbelivers], ss. 137-161

H. OSTROWSKI, Problem definicji wiary w "Dywanach" Klemensa Aleksandryjskiego [= De problemate definitionis fidei in "Stromateis" Clementis Alexandrini], ss. 163-176

H. WÓJTOWICZ, Nadzieja w postawie ludzkiej w świetle wypowiedzi Tertuliana (Streszczenie) [= Quid Tertullianus de spe in habitudine humana dixerit?], ss. 177-181

A. STĘPNIEWSKA, Męczennicy wczesnochrześcijańscy w wykładach lozańskich A. Mickiewicza, ss. 183-202

E. STANIEK, Kościół - wspólnota czy społeczność. Zarys eklezjologii pierwszych trzech wieków [= L'église - une communauté ou une société? Esquisse de l'écclésiologie des trois premiers sičcles] , ss. 203-218

B. DEGÓRSKI, Kler afrykański w świetle synodów IV i V wieku [= Quid de clericis synodi Africae IV et V saeculi statuerint?], ss. 219-238

E. FOTIJU, Patrystyczny ideał apathes pathos w "Triadach" św. Grzegorza Palamasa [= L'idéal patristique apathés pathos dans les "Triades" de saint Grégoire Palamas], ss. 239-255

H. PAPROCKI, Neopatrystyczna synteza prawosławna na przykładzie Paula Evdokimova, ss. 257-266

S. LONGOSZ, Pisma św. Cyryla Jerozolimskiego (Epistola ad Constantium imperatorem, Homilia ad paralyticum ad piscinam iacentem), ss. 267-283

ŚW. CYRYL JEROZOLIMSKI, List do cesarza Konstancjusza [= Epistola ad Constantium imperatorem]; tł. W. Kania, ss. 285-296

ŚW. CYRYL JER., Homilia o leżącym przy sadzawce paralityku [= Homilia ad paralyticum ad piscinam iacentem]; tł. W. Kania, ss. 297-310

A. BOBER (trad.), Autorzy pogańscy o chrześcijaństwie (Galen, Ammianus Marcellinus), ss. 311-332

J. STRZELCZYK, Św. Kolumban Młodszy - Do Fidoliusza (Ad Fidolium). Wstep, ss. 333-338

ŚW. KOLUMBAN MŁ., Do Fidoliusza (Ad Fidolium); tł. A. Mikołajczak, ss. 339-341

ŚW. AUGUSTYN, Mowy (Sermones de Vetere Testamento: XVI, XXXV, XXXIX); tł. M. Saks, S. Rączka, ss. 343-353

B. CZĘSZ, Wkład patrystyki w dialog ekumeniczny z prawosławiem (Na przykładzie działalności Instytutów w Bari i Salonikach), ss. 367-375

S. LONGOSZ, Nawrócenie religijne od I do IV wieku, ss. 375-378

K. KLAUZA, "Patristica" Uniwersytetu Katolickiego Louvain-la-Neuve 1985-1986, ss. 378-382

S. LONGOSZ, Ojciec Bober jako filolog i patrolog (1917-1986), ss. 395-410

S. LONGOSZ, Przegląd czasopism, ss. 411-422

 

Vox Patrum 6 (1986), z. 11

JAN PAWEL II, Święty Augustyn ojcem cywilizacji chrześcijańskiej, ss. 433-440

Encyklika Ojca św. Piusa XI "Ad salutem humani generis". Na 1500 rocznice śmierci świętego Augustyna, ss. 441-475

M. KACZMARKOWSKI, Historia języka łacińskiego od czasów najdawniejszych do dziś [= Die Geschichte der lateinischen Sprache von ihren Anfängen bis heute], ss. 477-504

K. KLAUZA, A. RUSEK, Rdz 1, 26-27 w literaturze patrystycznej (Wybór cytowań) [= Gen 1, 26-27 in scriptis patristicis], ss. 505-527

Y. de ANDIA, Charisma veritatis certum (Adversus haereses IV 26,2), ss. 529-542

J. GRZYWACZEWSKI, Obraz gnostyka według "Stromatów" Klemensa Al. [= Das Porträt des Gnostikers nach Klemens von Alexandrien], ss. 543-554

R. PANKIEWICZ, Stosunek św. Ambrożego w „De Nabuthae” do własności i jałmużny [= The attitude of Saint Ambrose's "De Nabuthae" toward property and alms], ss. 555-566

P. KOCHANEK, Kultura helleńska w świetle programu wychowawczego Amfilochiusza z Ikonium [= La culture hellénique á la lumière du programme d'éducation d'Amphiloque d'Iconium], ss. 567-584

W. EBOROWICZ, Zaproszenie św. Augustyna na sobór efeski [= Invitation de St. Augustin au concil d'Ephèse], ss. 585-592

A. KIJEWSKA, Grecka koncepcja pankalii a wczesnochrześcijańskie ujecie piękna świata [= The Greek theory of pankalia & early christian conception of beauty], ss. 593-605

A. STĘPNIEWSKA, Czy łacińscy Ojcowie Kościoła znali tragediopisarzy greckich? [= Est-ce que les pères de l'Église connaissaient les écrivains tragiques grecs?], ss. 607-626

J. DYL, Książki patrystyczne wydrukowane w oficynach polskich do polowy XVI w., ss. 627-651

W. URBAN, Opracowania patrystyczne z XIX wieku na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu [= Dissertationes patristicae in facultate theologica universitatis Vratislaviensis saeculo XIX conscriptae], ss. 653-657

M. STAROWIEYSKI, Patrologia w seminariach polskich (Uwagi patrologa) [= Enseignement de la patrologie dans les séminaires polonais (Remarques d'un professeur de patrologie)], ss. 659-665

ŚW. GRZEGORZ Z NYSSY, Homilie O modlitwie Pańskiej; tł. W. Kania, ss. 667-708

AMFILOCHIUSZ Z IKONIUM, Jamby do Seleukosa; tł. P. Kochanek, ss. 709-723

J. STRZELCZYK, Patrystyka w irlandzkim roczniku "Peritia", ss. 725-732

S. LONGOSZ, Patrystyka w periodyku "Civiltà classica e cristiana", ss. 733-736

J. GRZYWACZEWSKI, Doroczne spotkanie Sekcji patrystycznej - Włocławek 1986, ss. 737-740

W. KANIA, Homilia [= śp. Ks. prof. Andrzej Bober], ss. 741-743

A. ECKMANN, Spotkanie Sekcji Filologicznej - Białystok 1986, ss. 743-746

S. LONGOSZ, Międzynarodowy Kongres Studiów Patrystycznych w Rzymie (15-20 IX 1986), ss. 746-761

B. CZĘSZ, Program wykładów z patrologii na Papieskim Wydziale teologicznym w Poznaniu, ss. 761-767

S. LONGOSZ, Kolokwium: Św. Augustyn na ziemiach św. Ambrożego, ss. 767-768

A. STĘPNIEWSKA,  Ks. Hugo Kołłątaj o autorach chrześcijańskich, ss. 769-774

Wykaz prac magisterskich z Antyku chrześcijańskiego ukończonych w 1985-1986, ss. 774-778

H. PIETRAS, O. Ignacy Bieda SJ, ss. 783-784

 

Vox Patrum 7 (1987), z. 12-13

Miscellanea patristica in honorem Vojtechi Kania XXXV anno laboris didascalici

S. LONGOSZ, Ks. Wojciech Kania, ss. 9-19

S. LONGOSZ (ed.), Wykaz drukowanych prac ks. Wojciecha Kani, ss. 27-37

M. BORKOWSKA, Rola eucharystii w walce z szatanem u Ojców Kosciola [= Eucharist in the Desert Father's combat against satan], ss. 39-47

Z. ĆWIK, Nieśmiertelna książka Orygenesa [= De immortali Origenis libro], ss. 49-60

B. DEGÓRSKI, Najstarszy tekst "Vita S. Pauli Primi Eremitae" św. Hieronima [= Il più antico testo della "Vita S. Pauli Primi Eremitae" di San Girolamo], pp. 61-72

F. DRĄCZKOWSKI, Termin "eucharystia" w pismach Klemensa Aleksandryjskiego [= Der Begriff "Eucharistie" in den Schriften des Clemens von Alexandria], ss. 73-86

A. DROŻDŻ, Ethos męczeństwa i "non violence" w II stuleciu chrześcijaństwa [= L'ethos del martirio e "non violence" nel II secolo del cristianesimo], ss. 87-105

J. DUDZIAK, Zalążki ogólnokościelnej dyscypliny duchowieństwa w świetle postanowień I soboru nicejskiego (325) [= Die Wurzeln der kirchlichen Disziplin des Geistlichen Standes im Lichte des ersten ökumenischen Konzils zu Nizä], ss. 107-124

W. EBOROWICZ, Listy św. Augustyna obrazem jego duszy [= De S. Augustinis epistolis uti ipsius animae imagine], ss. 125-136

A. ECKMANN, Św. Augustyn - duszpasterz [= Saint Augustine - the Pastor], ss. 137-153

B. FILARSKA, Ikonografia Ducha św. w okresie patrystycznym [= Iconography of the Holy Spirit in ancient christian art], ss. 155-164

J. GRZYWACZEWSKI, Problem wysłuchania modlitwy u Klemensa Aleksandryjskiego [= De quaestione orationis exaudiendae apud Clementem Alexandrini], ss. 165-173

J. HOMERSKI, Grecki przekład księgi Daniela w świadectwach patrystycznych [= De versione graeca libri Danielis in testimoniis patrum], ss. 175-188

J. JUNDZIŁŁ, Złoto i srebro jako pieniądz w łacińskiej literaturze patrystycznej okresu późnego cesarstwa rzymskiego [= Gold & silver as a money in Latin patristic literature in late Roman empire], ss. 189-203

M. KACZMARKOWSKI, Teoria przekładu (Przedmiot, problematyka, miejsce wśród innych nauk) [= Übersetzungstheorie (Gegenstand, problematik, Platz unter den anderen Wissenschaften)], ss. 205-218

A. KIEŁBASA, Ks. Jan Chrzciciel Alzog (1808-1878) historyk Kościoła i patrolog [= Johann Baptist Alzog (1808-1878) Kirchenhistoriker und Patrologe], ss. 219-236

M. KOZERA, "Suavitas sermonis" św. Ambrożego na przykładzie diatryby "De Nabuthae historia" [= "Suavitas sermonis" bei dem Hl. Ambrosius an dem Beispiel von der Diatribe "De Nabuthae historia"], ss. 237-246

R. KUREK, Biblijna orientacja medytacji pachomiańskiej [= Biblica orientazione della meditazione Pacomiana], ss. 247-259

K. MACHETA, Pneumatologiczny wymiar sakramentalogii św. Ambrożego [= Dimension pneumatologique de la sacrementologie de s. Ambrosie], ss. 261-282

M. MARCZEWSKI, O przyczynach zaniku diakonatu stałego w kościele zachodnim [= Die Ursachen des Verschwindens des ständigen Diakonats in der abendländischen Kirche], ss. 283-290

A. MŁOTEK, Eucharystia w kanonach synodów IV w., ss. 291-301

W. MYSZOR, Sprzedawca pereł w "Dziejach Piotra i dwunastu apostołów" z VI kodeksu z Nag Hammadi [= Der Perlenverkäufer in der Petrusakten in Codex VI von Hammadi], ss. 303-305

K. OBRYCKI, Życie i działalność literacka Orozjusza [= De vita ac operibus Orosii], ss. 307-324

A. PACIOREK, Egzegeza IV ewangelii w pismach Ojców apostolskich [= De exegesi IV evangelii in scriptis patrum apostolicorum], ss. 325-335

S. SOJKA, Asceza w świetle pism św. Grzegorza Wielkiego [= De ascesi in scriptis sancti Gregorii Magni], ss. 337-343

E. STANIEK, Spór o Melchizedecha (Ambrozjaster - Hieronim) [= Discussion sur Melchisédech (Ambrosiaster - Jérôme], ss. 345-353

E. STANULA, "Stół słowa bożego" według "Traktatu do 13 psalmu" św. Hilarego z Poitiers [= "La table de la parole de dieu" d'après le traité Commentaire) sur le 13-eme psaume de saint Hilaire de Poitiers], ss. 355-370

M. STAROWIEYSKI, L'espérance chez les pères apostoliques, ss. 371-381

A. STĘPNIEWSKA, Antyk chrześcijański w kapliczkach przydrożnych, ss. 383-404

L. STRĘK, Ideał kapłana według św. Efrema [= De eximio sacerdotis munere iuxta mentem s. Ephraemi Syri], ss. 405-410

E. TATAR-PRÓCHNIAK, Najwcześniejsze domniemane przedstawienie wniebowzięcia Matki Bożej [= The earliest supposed scene of assumption of virgin Mary], ss. 411-415

J. WOŹNIAK, Poglądy józefologiczne św. Efrema i Dionizego Bar Salibi [= La conception josephologique de saint Éphrem et Dionisius Bar Salibi], ss. 419-425

A. ŻUREK, Małżeństwo i prokreacja według Cezarego z Arles [= Il matrimonio e la procreazione in Cesario di Arles], ss. 427-439

B. CZĘSZ, Sprawozdanie z działalności sekcji patrystycznej 1983-1986, ss. 486-495

J. ŚRUTWA, 1600-lecie nawrócenia i chrztu św. Augustyna, ss. 495-499

J. GRZYWACZEWSKI, Święty Augustyn w 1600 rocznice chrztu, ss. 499-503

B. DEGÓRSKI, Chrześcijaństwo a judaizm. Spuścizna i zależności, ss. 503-506

J. GLIŚCIŃSKI, Św. Augustyn a kobiety, ss. 507-508

E. SZELACHOWSKI, Wnioski z doświadczeń dydaktycznych w zakresie nauczania języka łacińskiego w seminarium duchownym, ss. 508-514

T. KACZMAREK, X międzynarodowy kongres studiów patrystycznych w Oksfordzie (24-29 IX 1987), ss. 514-517

J. GRZYWACZEWSKI, Spotkanie sekcji patrystycznej -Pelplin 1987, ss. 517-520

B. FILARSKA, Archeologia chrześcijańska w ratio studiorum Wyższych Seminariów Duchownych, ss. 520-521

S. LONGOSZ, Książka augustyńska w Bibliotece uniwersyteckiej KUL, ss. 522-525

S. LONGOSZ, Św. Augustyn na ziemiach św. Ambrożego, II, ss. 525-527

J. GLISCIŃSKI, Kościelne obchody 1600 rocznicy nawrócenia św. Augustyna w Polsce, s. 522

S. LONGOSZ, "Vox Patrum" w Oksfordzie, ss. 527-530

A. ECKMANN, Spotkanie sekcji filologicznej - Pelplin 1987, ss. 530-532

E. STANIEK, Ks. Marian Michalski (1900-1987), ss. 545-546

J. SŁOMKA, Ks. Zygmunt Skowroński (1909-1986), ss. 546-547

T. KACZMAREK, O. Agostino Trape (1915-1987), ss. 547-549

S. LONGOSZ, Przegląd czasopism, ss. 552-561

 

Vox Patrum 8 (1988), z. 14

Święty Augustyn w 1600 rocznice chrztu

List apostolski "Augustinum Hipponensem" Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych kościoła katolickiego w 1600 rocznice nawrócenia św. Augustyna biskupa i doktora kościoła, pp. 7-46

S. LONGOSZ, Papież Celestyn I o świętym Augustynie, ss. 47-48

JAN PAWEŁ II, "Głoście miłość przez prawdę". Przemówienie Ojca świętego Jana Pawla II do uczestników Kapituły Generalnej Augustianów, pp. 49-54

A. CASAROLI, Nawrócenie świętego Augustyna. Homilia sekretarza stanu kardynała Agostino Casaroli w 1600 rocznice nawrócenia św. Augustyna, ss. 55-63

ŚW. AUGUSTYN, Modlitwa o pełne nawrócenie [Augustinus, Soliloquia I 1, 5-6, PL 32, 872], tł. A. ŚWIDEREK, s. 66

W. EBOROWICZ, Proces nawrócenia św. Augustyna [= Quid sanctus Augustinus de sua conversione tradiderit?], ss. 67-79

A. DROŻDŻ, Poszukiwanie mądrości a nawrócenie według św. Augustina. Aspekt epistemologiczno-etyczny [= Die augustinische intelektuelle Suchen nach Weisheit und Gott], ss. 81-100

A. ECKMANN, Liturgia i teologia chrztu św. Augustyna w Mediolanie [= Liturgy & theology of St. Augustine's baptism in Milan], ss. 101-118

B. FILARSKA, Baptysterium mediolanskie [= The baptistery of Milan], ss. 119-124

A. STĘPNIEWSKA, "Gdzie ty, tam i on" [= "Ubi tu, ibi et ille". De sanctae Monicae somnio], ss. 125-132

ANONIM, Osiemnastowieczny melodramat o nawróceniu św. Augustyna, wyd. i tł. B. DEGÓRSKI, ss. 133-167

S. LONGOSZ (oprac.), Liturgia eucharystyczna na 1600 rocznice chrztu św. Augustyna, ss. 169-182

ŚW. AUGUSTYN, Modlitwa teologa [Augustinus, De Trinitate XV 28, 51, CCL 50A, 533-5], tł. M. STOKOWSKA, s. 184

S. PIESZCZOCH, Charakterystyka chrystologii św. Augustyna [= Una caratteristica della cristologia di sant'Agostino], ss. 185-195

W. EBOROWICZ, Rzut oka na pneumatologię św. Augustyna [= Quid s. Augustinus de spiritu sancto primo obtutu putaverit?], ss. 197-206

W. SŁOMKA, Św. Augustyn jako mistrz kontemplacji [= Sant'Agostino - il maestro della contemplazione], ss. 207-218

M. MARCZEWSKI, Diakoni w augustynowej koncepcji kościoła [= Die Diakone bei Hl. Augustinus], ss. 219-224

H. WÓJTOWICZ, Nazewnictwo eucharystyczne u św. Augustyna. Aspekt filologiczny [= De vocibus eucharistiae apud sanctum Augustinum], ss. 225-266

J. GLISCINSKI, Wpływ eucharystii na wewnętrzny wzrost człowieka w nauczaniu św. Augustyna [= L'influsso dell'eucaristia sulla crescita interiore dell'uomo nell'insegnamento de sant'Agostino], ss. 267-276

J. ŚRUTWA, Kontakty św. Augustyna z papieskim Rzymem [= Les contacts de saint Augustin avec la Rome pontificale], ss. 277-305

A. ECKMANN, Św. Augustyn - duszpasterz (dokończenie) [= Saint Augustine - the Pastor], ss. 307-313

ŚW. AUGUSTYN, Modlitwa filozofa [Augustinus, Soliloquia I 1, 3, PL 32, 870-871], tł. A. ŚWIDEREK, s. 316

M. KURDZIALEK, Św. Augustyn jako przedstawiciel filozofii chrześcijańskiej [= Heiliger Augustinus als Vertreter der christlichen Philosophie], ss. 317-331

N. CIPRIANI, A proposito dell'accusa di manicheismo fatta a s. Agostino da Giuliano d'Eclano, ss. 333-344

Oskarżenie św. Augustyna o manicheizm przez Juliana z Eklanum, tł. S. LONGOSZ, B. DEGÓRSKI, ss. 344-350

S. KOWALCZYK, Społeczność naturalna i nadnaturalna w ujęciu św. Augustyna [= La société naturelle et surnaturelle chez saint Augustin], ss. 351-368

S. LONGOSZ, Św. Augustyn a starożytny dramat teatralny [= Quid s. Augustinus de antiquo dramati theatrali senserit?], ss. 369-394

ŚW. AUGUSTYN, Kocham Cię, Panie ... [Augustinus, Confessiones I 1, 1, CSEL 33, 1-2], tł. J. Czuj, s. 396

S.C. NAPIÓRKOWSKI, Recepcja św. Augustyna w mariologii soboru watykańskiego II [= La recezione di sant'Agostino nella mariologia del concilio Vaticano II], ss. 397-400

W. KANIA, Św. Augustyn w ocenie ks. Jana Czuja [= Quid Joannes Czuj de s. Augustino episcopo senserit atque docuerit?], ss. 401-407

J. DYL, Prace dyplomowe o św. Augustynie pisane na KUL, ss. 409-412

Z. KUBIAK, Uwagi o pracy nad tłumaczeniem św. Augustyna, ss. 413-414

T. GOLGOWSKI, Hippona dziś, ss. 415-420

ŚW. AUGUSTYN, Człowiek chce cię chwalić, Boże ... [Augustinus, Confessiones X 6, 8 i 27, 38, CSEL 33, 231-232, 255], tł. J. Czuj, s. 422

M. DZIELSKA, The notion of the "Native land" in Synesius of Cyrene, ss. 423-427

B. DEGÓRSKI, Un tardivo manoscritto di Cracovia contenente la "Vita sancti Pauli Primi Eremitate" di San Girolamo, ss. 429-434

M. KACZMARKOWSKI, Wykorzystanie teorii konotacji syntaktycznej czasownika w nauczaniu łaciny [= Verwertungsmöglichkeit der syntaktischen Konnotationstheorie im Lateinunterricht], ss. 435-450

J. MALINOWSKA, Polski ciceronianista Andrzej Frycz Modrzewski a łacina kościelna, ss. 451-459

M. KACZMARKOWSKI, Spotkanie tłumaczy św. Augustyna, ss. 485-487

S. LONGOSZ, Sny, wizje i proroctwa w chrześcijaństwie starożytnym, ss. 487-492

S. LONGOSZ, Wykłady publiczne z dziedziny antyku chrześcijańskiego, ss. 492-493

B. DEGÓRSKI, Przegląd czasopism, ss. 507-532

 

Vox Patrum  8 (1988), z. 15

 Miscellanea patristica in honorem Venceslai Eborowicz XXX anno laboris didascalici

A. ECKMANN, Ks. Wacław Eborowicz, ss. 557-561

C. MAZUR (ed.), Wykaz drukowanych prac ks. Wacława Eborowicza, ss. 563-574

M. MARCZEWSKI, Miejsce i rola małżeństw w misji wczesnochrześcijańskiej na przykładzie Nowego testamentu (Kościół domowy) [= Anteil der Ehe am Missionswerk im Neuen Testament (Die Hauskirche)], ss. 575-583

R. PANKIEWICZ, Ceny, płace i pieniądze w Kościele apostolskim [ = Les prix, les salaires et l’argent dans le Nouveau Testament], ss. 585-601

F. DRĄCZKOWSKI, "Miłować Boga całym umysłem" w interpretacji Klemensa Aleksandryjskiego [= "Amare dio con tutta la mente" secondo l'interpretazione di Clemente Alessandrino], ss. 603-620

J. GRZYWACZEWSKI, Hymn do Chrystusa Króla Zbawiciela Klemensa Aleksandryjskiego przykładem modlitwy starochrześcijańskiej [= L' "Inno a Cristo Salvatore" di Clemente Alessandrino come un esempio di preghiera paleocristiana], ss. 621-628

H. OSTROWSKI, Wiara a męczeństwo w "Dywanach" Klemensa Aleksandryjskiego [= De fidei ac martyrii relatione in "Stromateis" Clementis Alexandrini], ss. 629-634

H. PIETRAS, Uświęcające działanie Ducha Świętego według Orygenesa [= L'azione santificante dello Spirito Santo secondo Origene], ss. 635-648

M. BIELAWSKI, Norwid czyta Tertuliana [= Norwid legge Tertulliano], ss. 649-656

B. CZĘSZ, Lo Spirito Santo e la nozione di eresia in Cipriano, ss. 657-662

M. KONDRATOWICZ, Wokół "Quod idola dii non sint" św. Cypriana Kartaginskiego [= De libro sancti Cypriani Carthaginiensis qui inscribitur "Quod idola dii non sint"], ss. 663-678

J. WOŹNIAK, Eucharystia w pismach Afrahata [= Doctrine de l'Eucharistie selon Aphraate], ss. 679-687

Ch. KANNENGIESSER, Questions ouvertes sur Athanase d'Alexandrie, ss. 689-705

A. BRZÓSTKOWSKA, Nauka św. Bazylego o Duchu Świętym (Uwagi tłumacza) [= L'enseignement de Basile de Césarée sur le Saint-Esprit], ss. 707-715

P. KOCHANEK, Kontemplacja w dziełach św. Bazylego [= La contemplation dans l'oeuvre de saint Basile], ss. 717-734

M. STAROWIEYSKI, Najstarszy opis mariofanii [= La plus ancienne description d'une Mariophanie], ss. 735-744

P. LIBERA, "Certamen nostrum ieiunium est". Dynamiczny wymiar postu według świętego Ambrożego [= "Certamen nostrum ieiunium est" - La dimensione dinamica del digiuno secondo sant'Ambrogio], ss. 745-758

A. STRZELECKA, Nauka św. Ambrożego o Duchu Świętym (Uwagi filologa) [= Ambrosius Lehre über Heiligen Geist. Bemerkungen der Übersetzerin], ss. 759-765

A. SWOBODA, Pojęcie beneficentia i benevolentia w "De officiis ministrorum" św. Ambrożego i w "De officiis" Cycerona [= Nozione di beneficentia e di benevolentia nel "De officiis ministrorum" di Sant'Ambrogio e nel "De officiis" di Cicerone], pp. 767-785

C.S. BARTNIK, Augustyńska historiologia [= Zur Historiologie des Heiligen Augustinus], ss. 787-801

J. DYL, "Omnes libri beati Augustini Aurelii". Pierwsza książka patrystyczna wydrukowana w Polsce, ss. 803-810

A. ECKMANN, Moc poezji w ujęciu św. Augustyna [= Quid sanctus Augustinus de poesis vi docuerit], pp. 811-816

J. JUNDZIŁŁ, Ideał żony i matki w "Wyznaniach" św. Augustyna a klasyczne wzorce rzymskie [= The ideal od wife and mother by Augustine's "Confessiones" and Roman classical models], ss. 817-829

S. KOWALCZYK, Filozofia pokoju św. Augustyna [= La philosophie de la paix chez saint Augustin], ss. 831-857

S. LONGOSZ, Święty Augustyn a starożytny dramat teatralny [= Quid s. Augustinus de antico dramati theatrali senserit?], ss. 859-879

E. STANULA, "Wyznania" św. Augustyna o przyjazni [= L'Amicizia nelle "Confessioni" di Sant'Agostino], ss. 881-890

K. OBRYCKI, Myśl św. Augustyna w piśmie Eugipiusza "Wypisy z dziel św. Augustyna" [= De expositione sententiarum sancti Augustini ab Eugippio confecta in libro, qui "Excerpta ex operibus sancti Augustini" inscribitur], ss. 891-907

B. DEGÓRSKI, Uno dei piů tardivi manoscritti contenenti la "Vita s. Pauli primi eremitae" di San Girolamo, ss. 909-912

A. KOWALSKI, Krew w opisie męki Chrystusa w syryjskiej "Jaskini Skarbów" [= Il sangue nella descrizione della passione di Cristo secondo un'opera siriaca "La spelonca dei tresori"], pp. 913-925

A. SANTORSKI, Maryja w nauce Ojców Kościoła (Główne ukierunkowania) [= Problèmes principaux de la Mariologie prééphesienne], ss. 927-937

W. KANIA, Maryjność Ojców syryjskich [= De patrum syrorum mariologia], ss. 939-949

M. BORKOWSKA, Motyw raju odzyskanego w Apoftegmatach Ojców Pustyni (Pustelnicy i zwierzeta) [= Paradise regained or: Hermits and animals], ss. 951-960

A. DZIUBA, Ojcowie Kościoła w twórczości teologiczno-moralnej Jana Azora SJ (1536-1603) [= Los santos Padres en la obra teológico-moral de Juan Azor], ss. 961-982

H. PAPROCKI, Archimandryta Grzegorz Peradze jako badacz starożytnego chrześcijaństwa gruzińskiego [= L'Archimandrite Grégoire Péradzé], ss. 983-1001

ŚW. CYPRIAN Z KARTAGINY, Do Donata (Ad Donatum), tł. M. SZARMACH, ss. 1003-1021

TEONAS ALEKSANDRYJSKI, List przeciw manichejczykom (Pap. Rylands 469), tł. W. MYSZOR, ss. 1023-1026

ŚW. ATANAZY ALEKSANDRYJSKI, List do Antiocheńczyków (Tomus ad Antiochenos), tł. A. GOŁDA, ss. 1027-1038 

KAPREOL z KARTAGINY, List do soboru efeskiego, tł. A. BOBER, ss. 1039-1042

M. STAROWIEYSKI, Apokryfy - Przegląd publikacji, ss. 1074-1084

A. SWOBODA, Katecheza patrystyczna (W 1600 rocznice śmierci Cyryla Jerozolimskiego), ss. 1119-1124

A. ŻUREK, Doroczne spotkanie sekcji patrystycznej - Nysa 1988, ss. 1124-1132

A. ECKMANN, Doroczne spotkanie sekcji filologicznej - Gniezno 1988, ss. 1132-1134

M. DZIELSKA, Religia pogańska w późnym cesarstwie i w Bizancjum, ss. 1134-1137

A. KOWALSKI, VI Tydzień Studiów: Krew i antropologia w teologii, ss. 1137-1139

B. DEGÓRSKI, Funkcje świętych w świecie zachodnim (III-XIII w.), ss. 1139-1142

P. GACH, Kilka refleksji o rzymskim sympozjum na temat świętości na zachodzie w III-XIII wieku, s. 1142

S. LONGOSZ (ed.), Wręczenie księgi pamiątkowej księdzu Wojciechowi Kani, ss. 1143-1145

S. LONGOSZ (ed.), Wykaz prac magisterskich z antyku chrześcijańskiego ukończonych 1987-1988 w niektórych polskich instytucjach naukowych, ss. 1146-1149

 

Vox Patrum 9 (1989), z. 16

Nauczanie Patrologii. Miscellanea patristica in honorem Joannis Mariae Szymusiak SJ

S. LONGOSZ (oprac..), Jan Maria SZYMUSIAK SJ 1920-1987. Calendarium vitae, ss. 9-13

S. LONGOSZ (oprac.), Wybrane fragmenty korespondencji J.M. Szymusiaka z Międzywydziałowym Zakładem Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, ss. 13-16

Wykaz zastosowanych skrótów czasopism i serii wydawniczych, ss. 17-22

C. MAZUR, S. LONGOSZ, S. GŁOWA (oprac.), Wykaz drukowanych prac J.M. Szymusiaka SJ, ss. 23-32

J.M. SZYMUSIAK, Św. Diakon Efrem Syryjczyk [Rękopis nie dokończonego artykułu], ss. 33-34

S. LONGOSZ (oprac.), Wykłady monograficzne J.M. Szymusiaka SJ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, s. 35

W. EBOROWICZ, Jan Maria Szymusiak SJ jako patrolog, ss. 37-41

B. DEGÓRSKI, Studium Ojców Kościoła w oficjalnych dyrektywach Kościoła [= Necessita dello studio dei Padri della Chiesa secondo le direttive ufficiali della chiesa], ss. 45-60

S. LONGOSZ, Ojcowie Kościoła (Semantyczny rozwój pojęcia) [= Patres Ecclesiae], ss. 61-109

M. PELLEGRINO, Czy Ojcowie Kościoła maja cos do powiedzenia współczesnemu człowiekowi? [= I Padri della Chiesa hanno qualcosa da dire all'uomo d'oggi?], ss. 111-119

A. TRAPÉ, Ojcowie Kościoła a studium teologii [= De patribus ac theologiae studio], ss. 121-146

Ch. KANNENGIESSER, Współczesne studiowanie Ojców Kościoła [= The contemporary study of the Church Fathers], ss. 147-154

H. CROUZEL, Studia historyczne w kontekscie aktualnego nauczania teologii [= De rerum gestarum studiis in actuali contextu theologiae docendae], ss. 155-167

S. GŁOWA, Ojcowie Kościoła w nauczaniu dogmatyki [= A propos de l'argument patristique dans l'enseignement de la théologie dogmatique], ss. 169-178

R.D. WITHERUP, Współczesna krytyka literacka czy powrót do egzegezy patrystycznej? [= Retour à l'éxegese des Pères à la lumière de la critique littéraire actuelle?], ss. 179-190

J. WOLIŃSKI, Sobór nicejski zwrotnym punktem w nauczaniu patrystyki [= The council of Nicea, turning point for the teaching of patristics], ss. 191-211

C. DAGENS, Dlaczego nauczać patrologii? [= Why teach patrology?], ss. 213-226

R. FARINA, Nauczanie patrologii (Przygotowanie, cele, środki dydaktyczne) [= De patrologia a docenda], ss. 227-256

A.G. HAMMAN, Jak analizować tekst patrystyczny [= How to analyse a patristic text], ss. 257-262

T.R. HURST, Wprowadzenie do teologii syryjskiej [= Introduction à la théologie syriaque], ss. 263-270

E. STANULA, Wykład z patrologii [= Lezioni di patrologia], ss. 271-275

W. MYSZOR, Ćwiczenia z patrologii [= Esercizi di patrologia], ss. 277-282

E. STANIEK, Seminarium z patrologii [= Seminario patristico], ss. 283-286

M. STAROWIEYSKI, Wykorzystanie pomocy dydaktycznych w nauczaniu patrologii [= L'utilizzazione degli instrumenta laboris nelle didattica patristica], ss. 287-300

S. LONGOSZ, A.I.E.P. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Patrystycznych, ss. 303-309

B. DEGÓRSKI, Instytut Patrystyczny "Augustinianum", ss. 311-320

S. LONGOSZ, Centra badań nad Antykiem chrześcijańskim w świecie [= Centri di studi sull'antichità cristiana], ss. 321-355

E. STANULA, Akademia Teologii Katolickiej, ss. 357-360

B. RUSZCZYC, Archeologia chrześcijańska, ss. 360-366

H. WÓJTOWICZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Sekcja Filologii Klasycznej, ss. 369-374

J. ŚRUTWA, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Katedra Historii Kościoła w Starożytności, ss. 375-376

F. DRĄCZKOWSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Katedra Patrologii, ss. 367-376

A. STĘPNIEWSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski - Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, ss. 377-383

E. STANIEK, Papieskie Fakultety Teologiczne - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, s. 385

B. CZĘSZ, Papieskie Fakultety Teologiczne - Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, ss. 386-387

M. STAROWIEYSKI, Papieskie Fakultety Teologiczne - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, ss. 387-388

J. TYRAWA, Papieskie Fakultety Teologiczne - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, ss. 389-391

B. CZĘSZ, Wyższe Seminaria Duchowne. Zadania Sekcji Patrystycznej wobec dydaktyki dyscyplin patrystycznych, ss. 393-401

B. DEGÓRSKI, Patrologia w "Ratio institutionis sacerdotalis" dla Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych w Polsce, ss. 401-403

Jak uczę patrologii w moim seminarium duchownym? (Odpowiedzi na ankietę), ss. 405-436:

J. ZWIĄZEK, Seminaria diecezjalne - Częstochowskie Seminarium Duchowne w Krakowie, ss. 406-411

S. PIESZCZOCH, Seminaria diecezjalne - Prymasowskie Seminarium Duchowne w Gnieźnie, ss. 411-414

W. JEMIELITY, Seminaria diecezjalne - Łomżyńskie Seminarium Duchowne, ss. 414-415

K. STANIECKI, Seminaria diecezjalne - Opolskie Seminarium Duchowne w Nysie, ss. 415-417

W. EBOROWICZ, Seminaria diecezjalne - Pelplińskie Seminarium Duchowne, ss. 417-420

W. KANIA, Seminaria diecezjalne - Tarnowskie Seminarium Duchowne, ss. 420-422

T. KACZMAREK, Seminaria diecezjalne - Włocławskie Seminarium Duchowne, ss. 422-423

H. PIETRAS, Seminaria Zakonne - Seminarium Duchowne Księży Jezuitów w Krakowie i Warszawie, ss. 423-425

H. PIETRAS, Seminaria Zakonne - Seminarium Duchowne Ojców Paulinów w Krakowie, ss. 425-429

A. KIEŁBASA, Seminaria Zakonne - Seminarium Duchowne Księży Salwatorianów w Bagnie, ss. 429-432

B. KOZIEŁ, Seminaria Zakonne - Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w Pieniężnie, ss. 432-435

J. GLIŚCIŃSKI, Seminaria Zakonne - Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, ss. 435-436

M. STAROWIEYSKI, Apokryfy - Przegląd publikacji II, ss. 450-458

J. KAMIŃSKA, B. WALICKA, Sympozjum patrystyczne w Akademii Teologii Katolickiej, ss. 491-492

B. DEGÓRSKI, Tradycja - Formy i sposoby, ss. 493-497

S. LONGOSZ, VI Kongres Teologów Polskich w Lublinie, ss. 499-504

S. LONGOSZ, Colloquium Origenianum Quintum - program, ss. 505-507

S. LONGOSZ, Sympozjum Patrystyczne na ATK, ss. 507-508

S. LONGOSZ, Rocznice Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza Wielkiego, ss. 508-510

S. LONGOSZ, XIX Patrystyczne Dni Augustiańskie 1990, s. 510

S. LONGOSZ, VI Seminarium Doskonalenia Patrystycznego, ss. 510-511

S. LONGOSZ, Nowe stopnie naukowe z antyku chrześcijańskiego, ss. 511-512

S. LONGOSZ, Patrystyczne zapowiedzi wydawnictwa "Pax", ss. 512-513

E. STANIEK, Ks. Eugeniusz Florkowski (1902-1989), ss. 517-518

B. DEGÓRSKI (oprac.), Przegląd czasopism, ss. 519-547

 

Vox Patrum 9 (1989), z. 17

Diakonat w kościele starożytnym

PAWEŁ VI, Motu proprio Ojca świętego Pawła VI "Sacrum diaconatus ordinem" ustalające normy ogólne dla przywróconego w kościele łacińskim stałego diakonatu, ss. 563-571

PAWEŁ VI, Motu proprio Ojca świętego Pawła VI "Ad pascendum" promulgujące przepisy dotyczące diakonatu, ss. 572-579

M. MARCZEWSKI, Kościół a diakon. U źródeł współzależności [= Kirche und der Diakon], ss. 581-586

J. COLSON, Diakon i biskup w pierwszych trzech stuleciach Kościoła [= Diakon und Bischof  in den drei ersten Jahrhunderten der Kirche], ss. 587-597

T. KACZMAREK, Perykopa Dz 6, 1-6 w interpretacji patrystycznej [= Atti 6, 1-6 nell'interpretazione patristica], ss. 599-603

A. KOWALSKI, Pawłowe teksty o diakonacie w interpretacji Ojców Kościoła [= Testi Paolini sul diaconato nell'interpretazione dei Padri dellla Chiesa], ss. 605-635

B. DOMAGALSKI, Diakoni rzymscy w IV wieku. Z historii związków biskupa, diakona i prezbitera [= Römische Diakone im 4. Jahrhundert. Zum Verhältnis von Bischof und Presbyter], ss. 637-654

S. BROCK, Święty Efrem Syryjski diakon-poeta [= St. Ephrem the Syrian: A poet-diacon], ss. 655-673

K. KLAUZA, Diakon w kościele syryjskim (III-IV w.) [= De diaconis in ecclesia syriaca], ss. 675-681

K. KLAUZA, Syryjski "Liber graduum" jako źródło do teologii diakonatu IV-V wieku [= Il "Liber graduum" siriaco come fonte della teologia del diaconato del IV e V secolo], ss. 683-690

H. PAPROCKI, Diakonat w świetle świadectw kościołów wschodnich [= Le diaconat à la lumière du témoignage des églises orientales], ss. 691-705

M. GÓRSKI, Diakonat w starożytnym prawodawstwie kościelnym (III-IX w.) [= Diakonat in der altertümlich-kirchlichen Gesetzgebung (vom 3. bis 9. Jhdts.)], ss. 707-715

C. TRAUNECKER, Koptyjska stuła diakońska [= L'Étole diaconale copte et ses antécédents], ss. 717-735

A.L. SZAFRAŃSKI, Diakonisse i ich rola w kościele [= Le diaconesse ed il loro ruolo nella chiesa  primitiva], ss. 737-755

A. MALINOWSKI, Sylwetki diakonów w "Acta Martyrium", ss. 757-779

B. DEGÓRSKI, Listy Awita i Lucjana o znalezieniu relikwii św. Szczepana - Wstęp, ss. 781-783

D. KOSIOR (tł.), Listy Awita i Lucjana o znalezieniu relikwii św. Szczepana, ss. 783-796

S. LONGOSZ, Mowy św. Augustyna o Wawrzyńcu diakonie - Wstęp, ss. 797-806

E. KOLBUS (tł.), Mowy św. Augustyna o Wawrzyńcu diakonie, ss. 806-821

N. WIDOK (tł.), Mowa pochwalna Bazylego z Seleucji ku czci św. Szczepana, ss. 823-836

B. DEGÓRSKI, La "Conlatio codicum" della "Vita S. Pauli Primi Eremitae" di Girolamo, dall'inizio' II capitolo sino alle parole: "(...) pro Christi nomine glaudio percuti" dello stesso capitolo, ss. 839-866

M.M. ROSSI, "Secundum antiquos doctores ecclesiae". L'uso delle fonti patristiche nel "Super Epistolas S. Pauli lectura. Ad Romanos" di S. Tommaso d'Aquino, ss. 867-891

H. PAPROCKI, Les liturgies eucharistiques coptes comme témoignage de la continuité de la tradition, ss. 893-900

J. GIJSEL, The Pseudo-Matthew Gospel, ss. 901-906

S. LONGOSZ, Czy Paweł Apostoł cytował komediopisarza Menandra. Opinie Ojców Kościoła [= An Paulus apostolus Menandrum comicum laudaverit?], ss. 907-924

S. FORYS, Carmina in summum pontificem Joannem Paulum II, ss. 925-932

M. STAROWIEYSKI, Apokryfy - przegląd publikacji - III, ss. 933-940

B. CZĘSZ, Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie - VII Kongres Teologów Polskich, ss. 979-982

A. JABŁOŃSKI, Protokół udziału Sekcji Patrystycznej w VI Kongresie Teologów Polskich w Lublinie, ss. 983-984

B. CZĘSZ, Działalność Sekcji Patrystycznej w latach 1983-1989, ss. 985-987

S. LONGOSZ, Wręczenie księgi pamiątkowej księdzu Wacławowi Eborowiczowi, ss. 988-991

A. ECKMANN, Udział sekcji filologicznej w VI Kongresie Teologów Polskich, ss. 991-993

S. LONGOSZ, Kultura i języki klasyczne III, ss. 993-994

W. JANKOWSKI, M. MARCZEWSKI, S. OBŁOCKI, D. PIEKUT (oprac.), Diakonat starożytności chrześcijańskiej (Materiały bibliograficzne), ss. 995-1006

S. LONGOSZ, Wielka karta studiów patrystycznych, ss. 1007-1008

S. LONGOSZ, Doroczne spotkanie sekcji patrystycznej 1990, ss. 1008-1009

S. LONGOSZ, XX Patrystyczne Dni Augustiańskie 1991, ss. 1009-1010

S. LONGOSZ, XI Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie, s. 1010

K. GURDA, Ks. Władysław Łydka (1931-1987), ss. 1013-1014

A. ECKMANN, Józef Kuranc (1904-1989), ss. 1014-1017

B. DEGÓRSKI (oprac.), Przegląd czasopism, ss. 1019-1052

 

Vox Patrum 10 (1990), z. 18

Katecheza patrystyczna. Chrześcijańskie dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie. Miscellanea

W. BAUM, J. SARAIVA MARTINS, O Studium Ojców Kościoła w formacji kapłańskiej (Instrukcja Kongregacji d/s Wychowania Katolickiego), ss. 7-39

JAN PAWEL II, List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II "Omnium ecclesiarum matri" z okazji 1600 rocznicy śmierci św. Cyryla Jerozolimskiego, ss. 41-44

JAN PAWEL II, Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II o świętym Janie Chryzostomie jako katechecie, ss. 45-53

JAN PAWEŁ II, Adhortatio Apostolica "Catechesi tradendae", AAS 71 (1979), s. 55

J. GRZYWACZEWSKI, Katecheza podstawa rozwoju agape według Klemensa Aleksandryjskiego [= Die Katechese als Grundlage der Entwicklung der Agape nach Clemens von Alexandrien], ss. 57-63

N. WIDOK, Problem akomodacji w katechezie wczesnochrześcijańskiej (Klemens Aleksandryjski). Przegląd bibliografii [= Akkommodation in der frühchristlichen Katechese (Klemens von Alexandria). Überblick der Bibliographie], ss. 65-73

W. KANIA, Istotne cechy katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego [= De principalibus notis S. Cyrylli Hierosolymitani catechesos], ss. 75-81

T. KACZMAREK, Ryty chrzcielne jako naśladowanie tajemnic paschalnych według II Katechezy Mistagogicznej Cyryla Jerozolimskiego [= I riti battesimali come imitazione dei misteri pasquali secondo la  IIa catechesi mistagogica di Cirillo di Gerusalemme], ss. 83-88

P. LIBERA, Chrystocentryczny charakter katechezy św. Ambrożego na przykładzie traktatu "De Isaac vel anima" [= Carattere cristocentrico della catechesi di Sant'Ambrogio  sull'esempio del "De Isaac et anima"], ss. 89-96

A. SWOBODA, Katecheza mistagogiczna w "De mysteriis" św. Ambrożego [= Catechesi mistagogica nel "De mysteriis" di S. Ambrogio], ss. 97-106

B. DEGÓRSKI, Katechezy przedchrzcielne Nicetasa z Remezjany [= Catechesi battesimali di Niceta di Remesiana], ss. 107-111

A. ECKMANN, Osobowość dobrego katechety w ujęciu św. Augustyna [= La persona del buon catechista secondo S. Agostino], ss. 113-119

J. GLIŚCIŃSKI, Komunikacja międzyosobowa w katechezie na podstawie "De catechizandis rudibus" sw. Augustyna [= Communicatio interpersonalis in arte catechizandi secundum "De catechizandis rudibus" S. Augustini], ss. 121-146

A. ŻUREK, Katecheza Cezarego z Arles [= Catechesi di Cesario di Arles], ss. 147-15

L. MOSZYŃSKI, Tradycja patrystyczna w piśmiennictwie cyrylometodejskim [= Die patristische Tradition im kyrillomethodischen Schriften], ss. 159-189

W. KANIA, Recepcja hymnów maryjnych św. Efrema w tradycji bizantyńskiej [= De receptione hymnorum marianorum S. Ephraemi diaconi in traditione bizantina], ss. 191-197

A. ECKMANN, Znajomość św. Augustyna w kościele wschodnim [= De sancti Augustini studiis in ecclesia orientali], ss. 199-212

K. STANIECKI, Opis miejsc świętych według "Peregrinatio Aetheriae" oraz "Zytje i chozdenje" Danila Russkija Zemli Igumena [= Die Beschreibung der Hl. Orte nach der "Peregrinatio Aetheriae" und des "Leben und Pilgern Daniels Igumen des russischen Landes"], ss. 213-218

R. PIĘTKA, Św. Nikita (Nicetas) i jego kult w kościele wschodnim [= De S. Niceta martyre Gotho eiusque cultu in ecclesia orientali], ss. 219-222

M. BIELAWSKI, Pieśń nas Pieśniami w ręku św. Cyryla  Jerozolimskiego [= Il Cantico dei cantici nella mano di Cirillo di Gerusalemme], ss. 225-242

R. BULAS, Ikonografia plaskorzeźbionych drzwi z kościoła Santa Sabina w Rzymie [= L'Iconographie des bas-reliefs de la porte de l'Église Sainte Sabine à Rome], ss. 243-250

B. DEGÓRSKI, La "Conlatio codicum" della "Vita S. Pauli Primi Eremitae" di San Girolamo del II capitolo dalle parole: "Verum hostis callidus" sino alle parole: "duo memoriae causa exempla", ss. 251-271

S. LONGOSZ, Atellana w okresie patrystycznym [= De fabulis atellanis tempore patrum ecclesiae], ss. 273-291

W. MISZTAL, Arystotelesowska i augustyńska koncepcja genezy państwa [= Aristotelian and Augustinian conception of the origin of the state], ss. 293-301

ŚW. ATANAZY,  List  do Marcelina o interpretacji psalmów, tł. A. Tronina, ss. 303-331

S. LONGOSZ, Święty Augustyn - Mowy (Denis XIII, Guelferb. XXV) o św. Wawrzyńcu - Wstęp, ss. 333-336

Św. AUGUSTYN,  Mowy (Denis XIII, Guelferb. XXV) o św. Wawrzyńcu, tł. E. Kolbus, S. Longosz, ss. 337-349

Wykaz zastosowanych skrótów czasopism i serii wydawniczych, pp. 411-416

S. LONGOSZ (oprac.), Bibliografia [wybranych publikacji na temat katechezy patrystycznej], ss. 417-432

S. LONGOSZ, Obchody 1600 rocznicy śmierci Cyryla Jerozolimskiego w Jerozolimie, ss. 433-436

S. LONGOSZ, Przygotowanie do kapłaństwa ministerialnego w katechezie i świadectwie życia Ojców Kościoła (Rzym 15-17 marca 1990 r.), ss. 436-445

S. LONGOSZ, Grzegorz Wielki i jego czasy (U początków Europy), ss. 445-450

F. DRĄCZKOWSKI, B. FILARSKA, S. LONGOSZ, T. KACZMAREK, A. ŻUREK, Apel o zwiększenie godzin patrologii [List], ss. 451-452

S. LONGOSZ, Sympozjum Patrystyczne w ATK, s. 453

S. LONGOSZ, VII Seminarium Doskonalenia Patrystycznego, ss. 453-454

S. LONGOSZ, Nowe habilitacje z patrystyki, ss. 454-455

S. LONGOSZ, Wykaz prac magisterskich z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 1989/90, ss. 455-457

S. LONGOSZ, Wykłady w Instytucie Patrystycznym "Augustinianum" w 1990/91, ss. 457-458

A. STĘPNIEWSKA, E. TATAR-PRÓCHNIAK (oprac.), Indeks do polskiego przekładu Listów Grzegorza Wielkiego, ss. 461-540

 

Vox Patrum 10 (1990), z. 19

JAN PAWEŁ II, List apostolski "Duodecimum saeculum" Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego z okazji 1200 rocznicy Soboru Nicejskiego II (787-1987), ss. 559-569

DYMITRIOS I, Encyklika patriarchy konstantynopolitańskiego Dymitriosa I z okazji 1200 rocznicy Soboru Nicejskiego II, ss. 570-582

JAN PAWEŁ II, List apostolski "Plurimum significans" Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów, kapłanów i wiernych Kościoła w 1400 rocznicę wyniesienia na stolicę św. Piotra (590-1990) świetego Grzegorza Wielkiego, ss. 583-587

T. KACZMAREK, Los sprawiedliwych Starego Testamentu po śmierci według świadectw z I/II w. [= La sorte dei "Giusti" dell'Antico Testamento dopo la morte secondo le testimonianze del I-II secolo], ss. 589-597

K. OBRYCKI, Los złych po śmierci według Tertuliana [= De malorum sorte post mortem Tertullianus quid senserit], ss. 599-608

J. WOJTCZAK, Eschatologiczne koncepcje Laktancjusza w VII ksiedze "Divinae institutiones" [= Lactantius in libro Divinarum Institutionum septimo de futuris mundi et hominum fatis disceptat], ss. 609-620

B. CZĘSZ, Interpretacja nieba w kategorii Państwa Bożego przed Augustynem [= Interpretation du ciel conçue dans la catégorie de cité de dieu avant St. Augustin], ss. 621-636

D. KOWALCZYK, Filozoficzno-teologiczne tlo pogladów Atenagorasa na temat natury ludzkiej [= Quid Athenagoras apologeta de natura humana senserit?], ss. 637-649

J. GRZYWACZEWSKI, Postawa dojrzałego chrześcijanina wobec skomplikowanych kwestii społecznych według Klemensa Aleksandryjskiego [= Die Haltung des reifen Christen angesichts schwierigen gesellschaftlichen Fragen], ss. 651-657

M. SZRAM, Problem święceń kapłańskich Orygenesa [= Le problème de l'ordination sacerdotale d'Origène], ss. 659-670

R. PANKIEWICZ, Pieniądz w działalności publicznej św. Cypriana [= L’argent dans l’activite publique de saint Cyprien], ss. 671-679

J. WOŹNIAK, Mariologiczna myśl Afrahata [= Les idées mariales chez Aphraate], ss. 681-685

T. KOŁOSOWSKI, Personalistyczny aspekt pracy u św. Hilarego z Poitiers [= Person und Arbeit beim Hl. Hilarius], ss. 687-692

W. MYSZOR, Nag Hammadi: Gnosis und Mönchtum, ss. 695-702

A. SWOBODA, Osoba posłańca w listach św. Paulina, biskupa z Noli [= La persona del corriere nelle lettere di S. Paulino di Nola], ss. 703-712

L. NIEŚCIOR, Żydzi w Państwie Bożym św. Augustyna [= Les Juifs dans le De civitate Dei de S. Augustin], ss. 713-729

P. PACIOREK, Nauka o Piśmie Świetym w Antologii dzieł świetego Augustyna z XVII wieku [= La doctrine de la Bible dans une anthologie polonaise de 1686 des oeuvres de saint Augustin], ss. 731-747

J. STRZELCZYK, Z dziejów życia umysłowego Afryki Pólnocnej w dobie wandalskiej [= Zur Geschichte des Geisteslebens in Nordafrika in der Epoche der Vandalen], ss. 749-759

M. RACZKIEWICZ, Boża ekonomia zbawienia w ujęciu Jana Damasceńskiego [= La divina economia della salvezza secondo Giovanni Damasceno], ss. 761-769

M. STAROWIEYSKI, Ksiega Eklezjastesa w starożytności chrześcijańskiej [= Il Libro dell'Ecclesiaste nell'Antichitŕ cristiana], ss. 771-806

W. ZAWADZKI, Nauka o pokucie i praktyka pokutna w kościele rzymskim w okresie starożytności chrześcijańskiej [= Die Sühnelehre und die Sühnepraxis  in der römischen Kirche in der Zeit des christlichen Altertums], ss. 807-815

J. JUNDZIŁŁ, Gubernator - Realistyczne a symboliczne ujęcie problematyki morskiej u Ojców Koscioła [= The gubernator - The realistic and symbolic turn of the sea problems by the Fathers of the Church], ss. 817-828

P. LISZKA, Wczesnochrzescijańska teologia czasu [= La théologie paleochrétienne du temps], ss. 829-834

A. STĘPNIEWSKA, Latynizmy w polskim przekładzie Historii Aleksandra Wielkiego, ss. 835-848

W. POKRYWKA, Metryka S.F. Klonowica w poemacie Victoria Deorum, ss. 849-857

J. WOJTCZAK, In festo sacratissimi corporis et sanguinis Christi, s. 858

A. STĘPNIEWSKA, Zainteresowania antyczne A. Mickiewicza, ss. 859-866

R. SAWA (tł.), Ezechiel Tragik - Wyprowadzenie (Exagogé), ss. 867-884

N. WIDOK (tł.), Męczeństwo świetego Porfiriusza Mima (Passio S. Porphyrii), ss. 885-891

H. WÓJTOWICZ (tr.), Hipokrates - Przysięga lekarska, ss. 893-898

J. PUDLISZEWSKI (oprac.), Pieniadze w depozycie dla kosciola Hissony (S. Augustini Epistola 7 coll. Divjak), ss. 899-902

M. STAROWIEYSKI, Modlitwa Nersesa. Nieznany polonik ormiański, ss. 903-908

S. LONGOSZ, Eschatologia Ojców Kosciola. Zagadnienia wybrane, ss. 973-975

M.Z. PIETRZYK, H. WÓJTOWICZ, Doroczne Spotkanie Sekcji Filologicznej (nauczycieli języka łacińskiego w instytutach kościelnych) Ląd n. Wartą, 12-13 IX 1990, ss. 975-986

S. LONGOSZ, Sympozjum o Kasjodorze, ss. 986-987

S. LONGOSZ, Świety Grzegorz z Nazjanzu w Polsce (w 1600 rocznice jego smierci), ss. 988-998

S. LONGOSZ, Relikwie i kult św. Grzegorza z Nazjanzu, ss. 998-1006

H. PAPROCKI (oprac.), Patrystyczna zawartość czasopisma "Elpis" [1926-1937], ss. 1007-1011

H.I. SZUMIŁ, Zbiory patrystyczne w czytelni teologicznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, ss. 1013-1027

S. LONGOSZ, Nowa „Patrologia” ks. Sz. Pieszczocha, ss. 1029-1030

S. LONGOSZ, Nowe polskie wydawnicze serie patrystyczne, ss. 1030-1033

S. LONGOSZ, Program nauczania patrologii w seminarium duchownym (Propozycja ks. dra Kazimierza Gurdy), ss. 1033-1036

S. LONGOSZ, "Pomoerium" - nowe czasopismo poswiecone antykowi, ss. 1036-1038

S. LONGOSZ, Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej 1991, s. 1038

S. LONGOSZ, Doroczne spotkanie Sekcji Filologicznej 1991, ss. 1038-1039

S. LONGOSZ, Sympozjum Patrystyczne w ATK, s. 1039

S. LONGOSZ, XX Dni Augustiańskie 1991, ss. 1039-1041

S. LONGOSZ, Sympozjum o religiach w świecie starożytnym, ss. 1041-1042

S. LONGOSZ, XIV Rzymskie Sympozjum o katechezie patrystycznej 1991, ss. 1042-1043

S. LONGOSZ, Kwartalnik "Connaissance des Péres de l'Église", ss. 1043-1044

S. LONGOSZ, Claude Mondésert (1906-1990) organizator serii "Sources chrétiennes", ss. 1045-1054

M. BIELAWSKI, Dom Germain Morin (1861-1946) mistrzem czytania, ss. 1055-1061

 

Vox Patrum 11-12 (1991-1992), z. 20-23

Miscellanea archeologica et patristica in honorem Barbarae Filarska XL annos laboris didascalici

E. TATAR-PRŇCHNIAK, Profesor Barbara Filarska, ss. 9-15

E. TATAR-PRŇCHNIAK, Wykaz drukowanych prac prof. Barbary Filarskiej, ss. 16-19

A. BUCHALIK, Tło w formie "Bram i murów miasta" na sarkofagach wczesnochrzescijanskich [= "City-gate" setting on early Christian sarcophagi], ss. 23-31

R. BULAS, Przejście przez Morze Czerwone w cyklu mozaikowym bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Analiza struktury przekazu treści w dziele plastycznym [= Représentation du passage de la Mer Rouge dans l'ensemble des mosaiques de la basilique Santa Maria Maggiore à Rome (Analyse de la structure de transmission dans l'oeuvre plastique)], ss. 33-40

T. CHRZANOWSKI, Sarmacki obelisk, ss. 41-48

R. KNAPIŃSKI, Typologia przedstawień Collegium Apostolorum w sztuce pierwszego tysiąclecia [= La typologie des representations de Collegium Apostolorum dans l'art du premier millenaire], ss. 49-71

J. KUCZYŃSKA, Przyczynek do dziejów kultu jednostki w zaraniu doby nowożytnej [= Beitrag zur Geschichte des Persönlichkeitskultes in den Anfängen der Neuzeit], ss. 72-79

U. MAZURCZAK, Obraz św. Marka w Ewangeliarzu z Rossano jako przykład inspiracji autora w sztuce chrześcijańskiej [= Das Bild des Hl. Marcus im Rossano-Evangeliar als neues inspirierenden Gestalt], ss. 81-90

P. RATKOWSKA, Józef przed faraonem? Próba odczytania tematu na kapitelu w Vézelay [= Joseph in front of pharao? An attempt to the identification of the theme of the capital in Vézelay], ss. 91-100

A. SADURSKA, Les rôle des femmes dans le culte à Palmyre (Recherche iconographique), ss. 101-104

M. SALAMON, Krzyż na Golgocie, czy obalony ołtarz perski. Interpretacja pewnego typu monetarnego w Bizancjum [= Golgothakreuz oder der gestürzte persische Altar zur Deutung eines byzantinischen Münztyps], ss. 105-113

V. SAXER, Marie Madeleine dans les apocryphes du Nouveau Testament, ss. 115-124

P. WARSIŃSKI, Locus amoenus Christi et phoenicis. Ze studiów nad wizerunkiem feniksa w literaturze i sztuce średniowiecznej [= Locus amoenus Christi et phoenicis. Étude sur l'image du phénix dans la littérature et l'art du moyen age], ss. 125-137

A. ŻUREK, Obrzędy zawarcia małżeńtwa w sztuce starochrześcijańskiej [= Celebrazione del matrimonio nell'iconografia cristiana antica], ss. 139-143

C. BARTNIK, ANAKEPHALAIOSIS, ss. 147-156

B. DEGÓRSKI, L'insegnamento spirituale-monastico della Vita S. Pauli Primi Eremitae  di San Girilamo, ss. 157-170

T. GÓRSKI, Z dziejów archeologii chrześcijańskiej XIX wieku [= Quelques aperçus concernant l'archéologie chrétienne du XIXe siècle], ss. 171-182

J. GRZYWACZEWSKI, Agape dans la conception de Clément d'Alexandrie, ss. 185-193

M. JACZYNOWSKA, Polityka Sewerów wobec chrześcijaństwa [= La politique religieuse des Sévères à l'égard du christianisme], ss. 195-204

J. JUNDZIŁŁ, Stosunek Ojców Kosciola do przedstawicieli zawodów morskich [= The Fathers' of the Church attitude towards representatives of amtine professions], ss. 205-212

M. KACZMARKOWSKI, Struktura pionowa tekstów: Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, Passio Sanctorum Mariani et Iacobi i Passio Sanctorum Montani et Lucii [= Struttura vertical dei testi delle Passioni: Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, Passio Sanctorum Mariani et Iacobi e Passio Sanctorum Montani et Lucii], ss. 213-221

J.A. KALINOWSKA, Wpływ Cypriana z Kartaginy na twórczość Stanisława Hozjusza (Zarys problemu), ss. 223-228

W. KANIA, Pieśń o katedrze efeskiej [= Carmen de Cathedra Edessensi], ss. 229-237

J.M. KRZEMIŃSKI, Gdańskie wydanie z roku 1709 przekladu De mortatitate św. Cypriana [= Danziger Ausgabe von 1709 der Übersetzung De mortalitate des Hl. Cyprianus], ss. 239-244

J. KUDASIEWICZ, Maryja córka Syjonu [= De Maria filia Sion], ss. 245-252

S. LONGOSZ, Teatr Pompejusza w opinii starożytnych autorów pogańskich i chrześcijańskich [= De Pompeii theatro in opinione antiquorum auctorum gentilium ac christianorum], ss. 253-278

S. ŁUCARZ, Die gemeinschaftliche Realität der Kirche bei Ignatium von Antiochien, ss. 279-298

W. MYSZOR, Zapisy skrybów w rekopisach z Nag Hammadi [= Notizen der Abschreiber in den Texten von Nag Hammadi], ss. 299-303

P. NEHRING, Prooimion Vitae Antonii. Jego funkcja i struktura [= Prooimion Vitae Antonii: Seine Funktion und Struktur], ss. 305-313

J. PAPROCKI, Sens obecności credo w liturgii eucharystycznej [= Le sens de la présence du credo dans la liturgie eucharistique], ss. 315-323

R. POPOWSKI, Filostrat Młodszy autor obrazów [= De Philostrati Minoris imaginibus], ss. 325-344

M. STACHURA, Marcjon z Pontu i początki kościoła Marcjonitów [= Marcion von Pontus und die Anfänge der Marcionitischen Kirche], ss. 345-359

N. WIDOK, Cele eklektyzmu Klemensa Aleksandryjskiego [= Clementis Alexandrini proposita eclecticismi], ss. 361-374

J. WOJTCZAK, Z problematyki wychowania chrześcijańskiego w I księdze Pedagoga Klemensa z Aleksandrii [= Nonnullae quaestiones de educatione christiana in I libro Paedagogi Clementis Alexandrini propositae], ss. 375-385

E. WOLICKA, Gnoza - gnostycyzm - "neognostycyzm" nowych czasów (Próba rewizji pojęć) [= Gnosis - gnosticism - neognosticism. An assroach to the revision of the concepts], ss. 387-397

A.Z. ZMORZANKA, Życie i myśl gnostyka Karpokratesa [= La vie et la pensée du gnostique Carpocrate], ss. 399-407

R. SAWA (tł.), Opowieść o budowie wielkiego kościoła Bożego zwanego Kościołem Mądrości Bożej w Konstantynopolu (Narratio de structura templi S. Sophiae), ss. 409-428

J. NAUMOWICZ (tł.), Hypatiusz z Efezu - O kulcie obrazów (Symmikta dzetemata I 5), ss. 429-435

M. KONDRATOWICZ (tł.), Święty Cyprian? - Poganskie bóstwa nie są bogami (Quod idola dii non sint), ss. 437-449

A. ECKMANN (tł.), Święty Augustyn - Wirtuoz języka i stylu łacińskiego (Epistola 150), ss. 451-462

H. WÓJTOWICZ (tł.), Seduliusz - Hymny, ss. 463-476

J. GRZYWACZEWSKI, Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej ( Przemysl, 17 IX 1991), ss. 509-510

A. ECKMANN, Doroczne XXV Spotkanie Sekcji Filologicznej (Kalwaria zebrzydowska, 11-12 IX 1991), ss. 510-514

B. DEGÓRSKI, Chrześcijańska lektura ksiąg mądrościowych (XX Dni Augustynskie, Rzym, 9-11 V 1991), ss. 514-517

B. DEGÓRSKI, Rekolekcje patrystyczne (Cascia, 1-6 VII 1991), ss. 517-519

B. DEGÓRSKI, XVIII Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich (Moskwa, 8-14 VIII 1991), ss. 519-524

A. ECKMANN, Rodzina w starożytnym Rzymie (Bydgoszcz-Zacisze, 20-21 V 1991), ss. 533-535

B. CZĘSZ, Patrystyczna formacja kapłanów (Radio Vaticana, 6 XI 1991 r.), ss. 535-536

J. GRZYWACZEWSKI, Asceza wczesnochrześcijańska (Paradyz-Gościkowo, 22-23 IX 1992), ss. 537-539

J. GRZYWACZEWSKI, Praca charytatywna w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, 27-28 X 1992), ss. 539-542

B. DEGÓRSKI, Chrześcijaństwo łacińskie a kultura grecka do IV wieku (Rzym, 7-9 V 1992), ss. 544-546

B. DEGÓRSKI, Sympozjum o II Liście Pseudo-Klemensa Rzymskiego (Rzym, 22 X 1992), s. 547

J. KRÓLIKOWSKI, Duchowość maryjna u Ojców Kościoła (Rzym, 3-6 XI 1992), ss. 548-551

S. LONGOSZ, XII Miedzynarodowy Kongres Archeologii Chrześcijańskiej (Bonn, 22-28 IX 1991), ss. 524-532

S. LONGOSZ, Kościół starożytny wobec zagadnień gospodarczych (Warszawa, 27 II 1992), ss. 542-543

S. LONGOSZ, E. STANULA, Ojcowie Kościoła z źródeł Europy (Strasburg, 13-14 III 1992), ss. 552-556

S. LONGOSZ, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego, ss. 557-560

S. LONGOSZ, Odrodzona Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, ss. 561-569

S. LONGOSZ, Symbol apostolski w nauce i sztuce Kościoła starożytnego, ss. 569-570

S. LONGOSZ, XII Miedzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie, ss. 570-571

S. LONGOSZ, XXIX Dni Augustiańskie, s. 572

S. LONGOSZ, VII Sympozjum Syriacum i V Kongres Arabskich Studiów Chrześcijańskich, ss. 572-573

S. LONGOSZ, Modlitwa i duchowość w Kościele starożytnym, ss. 573-574

S. LONGOSZ, Spotkania Sekcji Patrystycznej i Filologicznej w 1995 r., ss. 574-575

S. LONGOSZ, LX tom "Pism Starochrześcijańskich Pisarzy", ss. 575-576

 

Vox Patrum 13-15 (1993-1995), z. 24-29

Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej

JAN PAWEŁ II, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do pracowników Instytutu "Sources Chrétiennes". Pisma patrystyczne świadectwem wiary Kościoła, ss. 7-9

Ojcowie Kościoła w naszej kulturze (List pasterski Episkopatu Francji), ss. 10-15

B. BOBRINSKOJ, Aktualna odnowa patrystyki w Kościele prawosławnym, ss. 16-22

Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła katolickiego i asyryjskiego Kościoła Wschodu, ss. 23-25

JAN PAWEŁ II, Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do delegacji asyryjskiego Kościoła wschodu, ss. 26-28

H. KOWALSKI, Kapłani i kolegia kapłańskie w Rzymie w I wieku przed Chrystusem [= Die Priester und Priesterkollegien in Rom im 1. Jahrhundert v. Chr.], ss. 35-47

E. STANULA, Patrystyczna literatura o kapłaństwie (Przeglad bibliograficzny) [= Opera Patrum de sacerdotio scripta], ss. 49-58

H. WÓJTOWICZ, Terminologia kapłaństwa w literaturze wczesnochrześcijańskiej (Aspekt filologiczny) [= De vocibus sacerdotii in litteris christianitatis primaevae obviis], ss. 59-66

B. CZĘSZ, Kapłaństwo wczesnochrześcijańskie [= El sacerdocio en II siglo], ss. 67-75

H. WÓJTOWICZ, Terminologia kapłańska u Tertuliana [= De nominibus sacerdotalibus apud Tertullianum], ss. 77-87

M. SZRAM, Orygenes o kapłaństwie [= Origéne sur le sacerdoce], ss. 89-99

J. WOJTCZAK, Antyteza kapłaństwa pogańskiego i  chrześcijańskiego w Divinae Institutiones Laktancjusza [= De sacerdotii gentilium ac christianorum antuthesi in Lactantii Divinarum Institutionum libris], ss. 101-106

K. GURDA, Nauka o kapłaństwie u św. Ambrożego [= Assunti sulla dottrina del sacerdozio in Sant'Ambrogio], ss. 107-120

W. KANIA, Godność i wielkość chrześcijańskiego kapłaństwa według św. Jana Chryzostoma [= De sacerdotii christiani dignitate ac magnitudine apud S. Iohannem Chrysostomum], ss. 121-129

A. ECKMANN, Teologia kapłaństwa w pismach św. Augustyna [= De sacerdotii theologia in sancti Augustini scriptis], ss. 131-160

Z. WÓJTOWICZ, Obraz duchowieństwa w pismach Salwiana z Marsylii (+480) [= Imago clericorum in Salviani Massiliensis scriptis efficta], ss. 161-172

A. ŻUREK, Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieństwa w V-VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles [= Formazione del clero nel V-VI secolo in Gallia nei testi di Cesario di Arles], ss. 173-180

R. WISZNIEWSKI, Zadania biskupa w świetle Kazań św. Cezarego z Arles [= I compiti del vescovo nella luce dei sermoni di Cesario di Arles], ss. 181-201

S. SOJKA, Intelektualno-duchowa formacja kapłanów według zasad św. Grzegorza Wielkiego [= De intellectuali ac spirituali sacerdotum formatione secundum S. Gregorium Magnum], ss. 203-208

M. RACZKIEWICZ, Kapłan w pismach Jana Damasceńskiego [= De sacerdote in Joannis Damasceni scriptis], ss. 209-216

J. GRZYWACZEWSKI, Przywileje duchownych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa [= Les privilèges du clergé dans l'Antiquité chrétienne], ss. 217-225

W. JEMIELITY, Duchowieństwo wiejskie w Kościele starożytnym [= De chorepiscopis in ecclesia antiqua], ss. 227-231

B. DEGÓRSKI, Kapłaństwo w monastycyzmie starożytnym [= Il sacerdozio nel monachesimo primitivo], ss. 233-245

A. MŁOTEK, Kapłaństwo wiernych w nauce Ojców Kościoła [= De sacerdotio communi fidelium apud Padres Ecclesiae], ss. 247-260

W. MYSZOR, Przygotowanie do kapłaństwa w IV i V wieku w Kościele wschodnim [= Vorbereitung des Kleruskandidaten im Osten], ss. 261-265

J. ŚRUTWA, Przygotowanie do kapłaństwa w Afryce rzymskiej na podstawie pism św. Augustyna [= Preparation for priesthood in Roman Africa], ss. 267-273

M. STAROWIEYSKI, Przygotowanie do kapłaństwa w Hiszpanii Wizygockiej [= La préparation au sacerdoce dans l'Espagne wisigothique], ss. 275-283

R. POPOWSKI, Kapłaństwo w starożytnym świecie grecko-rzymskim [= De sacerdotio in antiquitate Graeca et Romana], ss. 289-34

S. LONGOSZ, Patrystyczna motywacja celibatu kapłańskiego [= De argumentis Patrum Ecclesiae pro caelibatu sacerdotali allatis], ss. 285-311

R. JEDRZEJEWSKI, Bóg a zmartwychwstanie ciał w filozoficzno-teologicznej myśli Atenagorasa z Aten [= Gott und die Auferstehung der Leiber im philosophisch-theologischen Denken von Athenagoras aus Athen], ss. 315-322

L. ZYGNER, Formuła „Światłość ze światłości” w okresie przednicejskim [= De formula „lumen de lumine” tempore praenicaeno], ss. 323-327

R. WIERNA, Argumentacja patrystyczna w wykładzie teologii moralnej ks. prof. Stanislawa Witka (1924-1987) [= L'argumentation patristique dans l'interprétation de la théologie morale de prof. Stanislaw Witek (1924-1987)], ss. 329-336

S. LONGOSZ, Pisma przeciw Synezaktom [= Scripta contra Syneisactas], ss. 337-365

S. LONGOSZ, O samotnym życiu duchownych (De singularitate clericorum) - Wstęp, ss. 367-376

E. KOLBUS (tł.), O samotnym życiu duchownych (De singularitate clericorum) - Wstęp, ss. 376-412

S. LONGOSZ, Święty Jan Chryzostom - Przeciw duchownym mieszkającym wspólnie z dziewicami (Contra eos qui subintroductas habent virgines) - Wstęp, ss. 413-420

R. SAWA (tł.), Święty Jan Chryzostom - Przeciw duchownym mieszkającym wspólnie z dziewicami (Contra eos qui subintroductas habent virgines), ss. 421-446

Z. WÓJTOWICZ (tł.), Pseudo-Hieronim - List do Oceana o życiu duchownym (Ad Oceanum de vita clericoruum), ss. 447-453

S. LONGOSZ (oprac.), Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (materiały bibliograficzne), ss. 499-555

R. WIERNA (oprac.), Wykaz prac dyplomowych napisanych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1945-1995 z dziedziny antyku chrześcijańskiego, ss. 557-578

S. LONGOSZ (oprac.), Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w latach 1993-1995, ss. 579-589

J. NAUMOWICZ, S. LONGOSZ (oprac.), Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 1993-1995, ss. 591-637

[S. LONGOSZ], Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, 29-30 X 1991 r.), ss. 639-644

J. GRZYWACZEWSKI, Ewangelizacja w epoce patrystycznej (Sekcja Patrystyczna 1993, Sandomierz), ss. 645-647

A. ECKMANN, Doroczne spotkanie Sekcji Filologicznej (Olsztyn, 14-15 IX 1993 r.), ss. 648-650

B. DEGÓRSKI, Charakterystyczne cechy chrześcijaństwa w poszczególnych regionach łacińskiego basenu Morza Śródziemnego IV-VI wieku (XXII Dni Augustiańskie - Rzym, 6-8 V 1993 r.), ss. 650-653

M. SZRAM, Orygenes i Biblia (Colloquium Origenianum Sextum - Chantilly, 30 VIII-3 IX 1993 r.), ss. 653-658

B. DEGÓRSKI, Prezentacja „Patrologia Latina Database” komputerowego wydania łacińskiej Patrologii Migne'a (Rzym, 1 VI 1993 r.), ss. 658-661

J. GRZYWACZEWSKI, Godność chrześcijanina według Ojców Kościoła (Łomża, 26-27 IX 1994 r.), ss. 661-663

J. GRZYWACZEWSKI, Rodzina i Wychowanie w starożytności (Oltarzew, 13-14 IX 1994 r.), ss. 663-665

M. SZRAM, Orygenes a Biblia (Warszawa ATK, 10 III 1994 r.), ss. 666-667

S. LONGOSZ, Duchowość starożytnego monastycyzmu (Kraków-Tyniec, 16-19 XI 1994 r.), ss. 667-669

B. DEGÓRSKI, Starożytna narracja Chrześcijańska (XXIII Dni Augustiańskie, Rzym, 5-7 V 1994 r.), ss. 670-673

Z. WÓJTOWICZ, XIII Międzynarodowy Kongres Archeologii Chrześcijańskiej (Split-Porec, 25 IX - 1 X 1994 r.), ss. 673-681

B. DEGÓRSKI, Księga Rodzaju w Wyznaniach św. Augustyna (Rzym, 6 XII 1994 r.), s. 681

A. ŻUREK, Nowy obraz św. Grzegorza z Nyssy w Tarnowie (Tarnów, 23 X 1994 r.), s. 683

A. STĘPNIEWSKA, Symbol apostolski w nauce i sztuce pierwszego tysiąclecia (Lublin KUL, 23-24 XI 1995 r.), ss. 684-691

A. ECKMANN, Doroczne Spotkanie Sekcji Filologicznej (Radom, 12 IX 1995 r.), ss. 694-695

J. GRZYWACZEWSKI, LX tom Pism Starochrześcijańskich Pisarzy (Warszawa ATK, 10 X 1995 r.), ss. 695-698

N. WIDOK, XII Międzynarodowy Kongres Studiów Patrystycznych w Oksfordzie (Oksford, 21-26 VIII 1995 r.), ss. 698-701

B. DEGÓRSKI, Etyka Chrześcijańska III-IV wieku: Dziedzictwo i konfrontacje (XXIV Dni Augustiańskie - Rzym, 4-6 V 1995 r.), ss. 701-704

B. WRONIKOWSKA, Spotkania Kazimierskie (Kazimierz n/Wisłą, 27-28 V 1995 r.), ss. 706-707

J. SŁOMKA, Ojcowie Kościoła w Internecie, ss. 709-711

B. CZYŻEWSKI, 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej księdza profesora dra hab. Szczepana Pieszczocha, ss. 713-715

A. ECKMANN, Ksiądz Wacław Eborowicz (1915-1994), ss. 725-728

A. ECKMANN, Ksiądz Antoni Liedtke (1904-1994), ss. 729-732

S. LONGOSZ, Dialog miedzy wiara a kultura w starożytności chrześcijańskiej (Pamplona, 17-19 XI 1994 r.), s. 682

S. LONGOSZ, Asceza i doskonałość chrześcijańska w nauce Ojców Kościoła (Gniezno, 25-26 IX 1995 r.), ss. 691-694

S. LONGOSZ, Pacjan z Barcelony a chrześcijaństwo hiszpańskie IV wieku (Barcelona, 8-10 III 1995; Lyon 25-26 X 1995), ss. 705-706

H. PAPROCKI, Kanonizacja gruzińskiego patrologa archimandryty Grzegorza Peradze, s. 712

S. LONGOSZ, Nowe stopnie naukowe z antyku chrześcijańskiego, ss. 715-718

S. LONGOSZ, Doroczne Spotkania Sekcji Patrystycznej i Filologicznej 1996, s. 718

S. LONGOSZ, Sympozjum Patrystyczne w ATK w 1996 roku, ss. 718-719

S. LONGOSZ, II Sympozjum o symbolu apostolskim na KUL-u, s. 719

S. LONGOSZ, II Sympozjum Kazimierskie, s. 720

S. LONGOSZ, Kongres CIHEX na KUL-u, ss. 720-721

S. LONGOSZ, XXV Dni Augustiańskie w Rzymie, s. 721

S. LONGOSZ, Kongres Ambrozjański w Mediolanie, ss. 721-722

S. LONGOSZ, Obchody 1600 rocznicy śmierci św. Ambrożego na KUL-u, ss. 722-723

S. LONGOSZ, Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim 1996/97, s. 723

 

Vox Patrum 16 (1996), z. 30-31

Działalność charytatywna w starożytności chrzescijańskiej

JAN PAWEŁ II, List apostolski "Operosam diem" Ojca Świętego Jana Pawła II do arcybiskupa kardynała, kleru osób konsekrowanych i wiernych świeckich w 1600 rocznice śmierci świętego Ambrożego biskupa i doktora Kościoła, ss. 7-32

S. LONGOSZ (oprac.), Ojcowie Kościoła w katechezie Jana Pawła II, ss. 33-48

J. JUNDZIŁŁ, Rozdawnictwa pieniędzy w późnym cesarstwie rzymskim (Zarys problemu) [= Charitable donation in the Late Roman Empire], ss. 49-56

D. MUSIAŁ, Asklepiejony jako ośrodki opieki nad chorymi w starożytności [= Les Asclépieia grecs comme öes centres de cure dans l'Antiquité], ss. 57-63

J. HOMERSKI, Caritas w Starym Testamencie [= Charity in the Old Testament], ss. 65-74

H. ORDON, Pawłowa argumentacja na rzecz niesienia pomocy potrzebującym [= Die Paulinische Argumentation für die Kollekte zum Besten der armen Christen], ss. 75-83

A. RODZIŃSKI, Bogactwo i ubóstwo w świetle myśli chrześcijańskiej pierwszych stuleci [= Wealth and poverty in the light of the christian thought of the first three centuries], ss. 85-90

K. OBRYCKI, Problematyka charytatywna w pismach Tertuliana [= De misericordiae operibus, quae christifideles faciebant, Tertullianus quid senserit], ss. 91-109

R. PANKIEWICZ, Pieniądz w działalności dobroczynnej Kościoła afrykańskiego za czasów św. Cypriana [= Geld in der Wokltätigkeitsaktivität der afrikanischen Kirche um die Mitte des 3. Jhs. N. Chr. Im Spiegel der Schriften des Hl. Cyprians], ss. 111-122

J. NAUMOWICZ, Instytucje charytatywne św. Bazylego.  Bazyliada [= Les Institutions caritatives de s. Basile. La Basiliade], ss. 125-139

W. KANIA, Caritas u św. Jana Chryzostoma [= De caritate apud s. Joannem Chrysostomum], ss. 141-149

K. GURDA, Wspomaganie ubogich i potrzebujących w Kościele mediolańskim za czasów św. Ambrożego ]= L'aiuto ai poveri nella chiesa milanese nei tempi di S. Ambrogio], ss. 151-159

A. ECKMANN, Troska o ubogich w nauczaniu i działalności świetego Augustyna [= Die Sorge um die Armen in der Lehre und im Wirken des Hl. Augustinus], ss. 161-182

J. WOJTCZAK, Praktyki miłosierdzia chrześcijańskiego w życiorysach Ojców Jurajskich [= Monachi Iurenses quae opera misericordiae christianae fecerint], ss. 183-188

A. ŻUREK, Działalność charytatywna Kościoła w Galii V-VI wieku [= La chiesa della Gallia e la caritŕ (V-VI s.)], ss. 189-196

J. PAŁUCKI, Agapy wyrazem braterskiej miłości chrześcijańskiej w Kościele starożytnym [= Le agapi come segno dell'amore fraterno nella chiesa antica], ss. 197-216

M. MARCZEWSKI, Posługa charytatywna diakona w Kościele pierwszych wieków [= Caritative Tätigkeit des Diakons in der frühen Kirche], ss. 217-228

H. WÓJTOWICZ, Gościnność wczesnochrześcijańska [= De hospitalitate christianitatis primaevae], ss. 229-239

S. PIESZCZOCH, Wczesnochrześcijańska caritas wobec niewolników [= La charte chrétienne antique envers les esclaves], ss. 241-247

J. GRZYWACZEWSKI, Duszpasterska opieka nad więźniami w starożytności chrześcijańskiej [= L'activité pastorale parmi les prisonniers], ss. 249-258

B. DEGÓRSKI, Uczynki miłosierdzia w świetle starożytnych reguł mniszych [= Le opere caritative secondo le regole monastiche paleocristiane], ss. 259-274

S. LONGOSZ, Ksenodochium hospicjum wczesnochrześcijańskie (Nazwa, geneza, rozwój regionalny, struktura i organizacja) [= De xenodochio - hospitio paeochristiano (De eiusdem nomine, genesi, evolutione regionali ac structura)], ss. 275-336

G. PERADZE, Pojecie, zadania i metody patrologii w teologii prawosławnej, ss. 339-347

S. LONGOSZ, Nazwa "eucharistia" (okres przedchrześcijański) [= De nomine "eucharistia" tempore praechristiano], ss. 349-363

L. MIRRI, Il matrimonio in San Girolamo, ss. 365-378

H.I. SZUMIŁ, Ojcowie Kościoła w wykładzie teologii dogmatycznej ks. Wincentego Granata. Na przykładzie podręcznika „Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie”, ss. 379-385

M. KUNOWSKA-PORĘBNA, Św. Barbara w literaturze polskiej, ss. 387-403

S. LONGOSZ, Pseudo-Klemens - Listy do dziewic (Pseudo-Clementis Epistulae ad virgines) - Wstep, ss. 405-413

W. KANIA (tł.), Pseudo-Klemens - Listy do dziewic (Pseudo-Clementis Epistulae ad virgines), ss. 413-431

S. LONGOSZ, Święty Jan Chryzostom - Bogu poświecone niewiasty nie powinny mieszkać z mężczyznami (Quod regulares feminae viris cohabitare non debeant) - Wstęp, ss. 433-435

R. SAWA (tł.), Święty Jan Chryzostom - Bogu poświecone niewiasty nie powinny mieszkać z mężczyznami (Quod regulares feminae viris cohabitare non debeant), ss. 435-460

S. LONGOSZ (oprac.), Charytatywna działalność starożytnych chrześcijan (Materiały bibliograficzne), ss. 494-510

E. STANULA (oprac.), Wykaz prac dyplomowych napisanych w Akademii Teologii Katolickiej 1955-1996 z dziedziny antyku chrześcijańskiego, ss. 511-524

S. LONGOSZ (oprac.), Polskojęzyczna bibliografia o eucharystii w Kościele starożytnym, ss. 525-532

S. LONGOSZ (oprac.), Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 1996 roku, ss. 533-536

R. WIERNA (oprac.), Antyk chrześcijański w "Przewodniku Katolickim" 1895-1995. Bibliografia, ss. 537-540

M. DANILUK (oprac.), Indeks "Vox Patrum" 1(1981) - 12(1992), ss. 541-603

J. NAUMOWICZ, S. LONGOSZ (oprac.), Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 1996, ss. 605-628

J. GRZYWACZEWSKI, Ojcowie Kościoła a kultura klasyczna (Toruń, 23-24 IX 1996), ss. 629-632

A. ECKMANN, XXIX Doroczne Spotkanie Sekcji Filologicznej (Kielce, 10-11 IX 1996), ss. 632-637

B. CZĘSZ, Modlitwa i duchowość w Kościele starożytnym (Melbourne, 5-8 VII 1996), ss. 638-640

B. DEGÓRSKI, Biskupi i pasterze w epoce teodozjańskiej (XXV Dni Augustiańskie, Rzym, 8-11 V 1996 r.), ss. 640-643

W. MYSZOR, Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza (Warszawa, ATK, 17 X 1996), ss. 644-645

S. LONGOSZ, II Turyńskie Dni Patrystyczne (Torino, 29-30 IV 1996), s. 645

J. WOŹNIAK, VII Sympozjum Syriacum (Uppsala, 12-14 VIII 1996), ss. 646-647

J. WOŹNIAK, V Kongres Studiów Chrześcijańsko-Arabskich (Lund, 15-18 VIII 1996), s. 647

S. LONGOSZ, "Troska o potrzebujących cecha, po której nas poznają" (Wywiad radiowy w ogólnopolskich Wiadomościach Katolickich 20 XI 1992), ss. 648-649

S. LONGOSZ, 1600-letnia rocznica śmierci św. Marcina, ss. 649-657

S. LONGOSZ, Jan Paweł II w ojczyźnie św. Cypriana i Augustyna, ss. 657-660

S. LONGOSZ, 1500 rocznica chrztu Chlodwiga, ss. 660-665

S. LONGOSZ, M. DANILUK, Kanadyjskie Stowarzyszenie Studiów Patrystycznych, ss. 667-670

S. LONGOSZ, Doroczne Spotkania Sekcji Patrystycznej i Filologicznej 1997, ss. 670-671

S. LONGOSZ, Międzynarodowe Sympozjum Ambrozjańskie w KUL, ss. 671-672

S. LONGOSZ, Patrystyczne Sympozjum w ATK 1997, s. 672

S. LONGOSZ, Religia i Prawo karne w starożytnym Rzymie, s. 672

S. LONGOSZ, Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim 1997/98, s. 673

S. LONGOSZ, W poszukiwaniu archeologicznych śladów starożytności chrześcijańskich i bizantyńskich, ss. 673-674

S. LONGOSZ (oprac.), Nowe stopnie naukowe z antyku chrześcijańskiego, ss. 674-675

 

Vox Patrum 17 (1997), z. 32-33

Miscellanea patristica ... Aemilio Stanula

A. STĘPNIEWSKA, Ksiądz Profesor Emil Stanula, ss. 7-14

S. LONGOSZ, Wykaz drukowanych prac Ks. Prof. E. Stanuli, ss. 15-26

E. STANIEK, Nie ma teologii bez źródeł [= Non esiste una teologia senza le fonti], ss. 26-34

F. DRĄCZKOWSKI, Kościół jako państwo (Polis) w nauce Klemensa Aleksandryjskiego [= L'Église comme l'état (polis) dans la doctrine de Clément d'Alexandrie], ss. 35-43

A. WYPUSTEK, Rola oskarżenia o magie i wróżbiarstwo w prześladowaniu chrześcijan na przełomie II i III wieku [= An accusation of magic during the persecution on Christians at the turn of the second century], ss. 45-60

H. PIETRAS, Pośmiertna kariera św. Hipolita [= Postuma carriera di San Ippolito], ss. 61-75

W. TUREK, Grzech przeciwko Duchowi Świętemu Mt 12,31-32 w De principiis Orygenesa [= Il peccato contro lo Spirito Santo Mt 12.31-32 nel De principiis di Origene], ss. 77-88

J. SULOWSKI, Divinum decretum czyli prawo Boże (Refleksje nad De Trinitate sw. Hilarego z Poitiers) [= Divinum decretum o la legge divina (riflessioni sul De Trinitate di S. Ilario)], ss. 89-99

I. MILEWSKI, Obyczaje życia codziennego chrześcijan drugiej polowy IV wieku w świetle pism Bazylego Wielkiego [= Sitten und Bräuche der Christen der 2. Hälfte des IV. Jahrhunderts im Lichte der Schriften von Basilius dem Großen], ss. 101-120

T. GRODECKI, Autor i data powstania „O rozróżnieniu miedzy istota a hipostazą” (tzw. Listu 38 św. Bazylego Wielkiego) [= Autor und Datum der Schrift De differentia essentiae et hypostaseos (Ps. Basilii Magni Epistula 38)], ss. 121-131

W. KANIA, Doktor dziewictwa - św. Ambroży [= De S. Ambrosio - virginitatis doctore], ss. 133-137

J.W. ŻELAZNY, Etapy nawrócenia według Jana Chryzostoma. Studium fragmentów IX homilii do Listu do Hebrajczyków [= Le tappe della conversione secondo S. Giovanni Crisostomo. Uno studio di brani scelti della Omelia IX sulla lettera agli Ebrei], ss. 140-143

K. BURCZAK, Chrześcijański styl życia w 32 homilii ze zbioru 38 homilii "Chrysostomus Latinus" [= Die christliche Lebensweise in der 32 Homilie aus der Sammlung der 38 Homilien des "Chrysostomus Latinus"], ss. 145-153

L. NIEŚCIOR, PRAKTIKÉ jako walka ze złymi myślami w nauce Ewagriusza z Pontu [= Praktiké als Kampf mit bösen Gedanken in der Lehre von Evagrius Ponticus], ss. 177-186

S. LONGOSZ, Chrystologia Ojców Kapadockich [= De Christologia Patrum Cappadociae], ss. 155-176

J. PAŁUCKI, Nawrócenia w IV wieku. Motywy oraz reperkusje społeczne [= Conversioni nel IV secolo],  ss. 187-198

B. DEGÓRSKI, L'insegnamento monastico geronimiano, ss. 199-214

P. PACIOREK, Świętego Augustyna "Confessiones": Dialog i świadectwo [= Confessiones de saint Augustin: Dialogue et témoignage], ss. 215-221

J. KRÓLIKOWSKI, Eucharystia sakramentem pokory Chrystusa. Św. Augustyn o Eucharystii w Objaśnieniu Psalmu 33 [= Eucaristia come sacramento dell'umiltŕi Cristo nell'Enarratio in Ps. XXXIII di Sant'Agostino], ss. 223-232

J. EDLING, Rewelatywno-temporalny wymiar okupienia w oparciu o "De civitate Dei" św. Augustyna [= Die relativ-temporale Dimension der Erlösung in Augustins "De civitate dei"], ss. 233-249

T. KOŁOSOWSKI, Problem kary śmierci w nauczaniu i działalności św. Augustyna [= Das Problem der Todesstrafe in der Doktrin und Tätigkeit des heiligen Augustins], ss. 251-260

A. SWOBODA, Egzegeza alegoryczna Pisma Św. w Listach Paulina z Noli [= L'esegesi allegorica della Sacra Scrittura nelle Lettere di S. Paolino di Nola], ss. 261-268

J. WOJTCZAK, Kazania o poście jako przykład artyzmu językowego Piotra Chryzologa [= Sermones De ieiunio uti artis linguisticae exemplo apud Petrum Chrysologum], ss. 269-276

H. WÓJTOWICZ, Grzech pierworodny w twórczości Seduliusza [= De peccato originali in Sedulii operibus], ss. 277-289

A. ŻUREK, Monastyczna duchowość duszpasterza póznopatrystycznego [= Monastische Spiritualität des spätantiken Seelsorgers], ss. 291-301

M. BORKOWSKA, Dziedzictwo Ojców Pustyni w regule św. Benedykta [= The desert heritage in the Regula Benedicti], ss. 303-312

J. ŚRUTWA, Węzłowe problemy Kościoła w Afryce północnej po upadku panowania wandalskiego w VI wieku [= Les problémes essentiels de l'église en Afrique du nord après la chute de la domination des Vandales au VIe siècle], ss. 313-322

W. SOWA, Św. Romanos Melodos - Hymnos Akathistos. Bizantyńska muzyka i poezja liturgiczna [= Romanos Melodos Hymnos Akathistos. Byzantine music and liturgical poetry], ss. 323-342

T.T. CHMIELECKI, Początki chrześcijaństwa w Gruzji (I-VII w.) [= Les origines du christianisme en Géorgie (Ier-VIIe s.)], ss. 343-360

J. GRZYWACZEWSKI, Dobra materialne starożytnego Kościoła [= Les biens materiels de l'église ancienne], ss. 361-369

S. KOWALCZYK, Patrystyczna koncepcja sprawiedliwości [= Die patristische Auffassung der Gerechtigkeit], ss. 371-379

M. STAROWIEYSKI, Scena "Quo vadis" (Acta Petri, martyrum 6) [= L'épisode de Quo vadis? (Acta Petri, Martyrium 6)], ss. 381-390

A. STĘPNIEWSKA, Nie zrealizowana powieść Henryka Sienkiewicza o Julianie Apostacie, ss. 391-397

A. KIEŁBASA, Ksiądz Adolf  Hytrek (1853-1899). Archeolog z kręgu G. de Rossiego [= Adolf Hytrek Archäloge und G. de Rossis Schüler], ss. 399-417

W. MYSZOR (tł.), List Piotra do Filipa (Epistula Peri ad Philippum, Nag Hammadi Codex VIII 2), s. 423

S. KALINKOWSKI (tł.), Greccy filozofowie przyrody u Hipolita Rzymskiego (Philosophumena omnium haeresium I 1-16), ss. 425-438

J. SŁOMKA (tł.), Marceli z Ancyry. Fragmenty zachowanych pism (Marcelli Ancyrani scriptorum fragmenta), ss. 439-450

J. NAUMOWICZ (tł.), Pseudo Antoni Egipski - Pouczenia o moralnym życiu i uczciwym postępowaniu, ss. 451-456

T. STĘPIEŃ (tł.), Kandyd Arianin - List do Mariusza Wiktoryna o boskim zrodzeniu (Epistola ad Marium Victorinum rhetorem de generatione divina), s. 457-465

E. KOŁBUS (tł.), Święty Augustyn - Kazanie 20 "Stwórz we mnie, o Boże, serce czyste" Sermo 20: Cor mundum crea in me, Deus" (Ps. 50,12), ss. 467-474

Recenzje, ss. 474-514

J. NAUMOWICZ, S. LONGOSZ (oprac.), Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego, ss. 515-542

P. WOŹNIAK (oprac.), Patrystyka w czasopismach 1997 roku, ss. 543-560

S. LONGOSZ (oprac.), Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 1997 roku, ss. 561-565

N. WIDOK, Grzech pierworodny w nauce Ojców Kościoła (Sekcja patrystyczna, Kraków 10-20 IX 1997), ss. 567-572

H. WÓJTOWICZ, XXX doroczne spotkanie sekcji filologicznej (Przemyśl, 9-10 IX 1997), ss. 572-574

M. SZRAM, Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej (Warszawa ATK, 16 X 1997), ss. 575-577

B. DEGÓRSKI, Monastycyzm zachodni od zarania do Reguły Mistrza (XXVI dni augustiańskie, Rzym 8-10 V 1997), ss. 577-580

W. TUREK, V Sympozjum o św. Pawle (Tars, 28-30 czerwca 1997), ss. 581-583

B. DEGÓRSKI, Inauguracja roku akademickiego 1997/98 na "Augustinianum", s. 580

W. TUREK, I międzynarodowe sympozjum o Antiochii Pizydyjskiej (Antiochia Pizydyjska - Yalvac, Turcja, 2-4 lipca 1997), ss. 583-585

S. LONGOSZ, XX lat działalności sekcji patrystycznej, ss. 585-595

S. LONGOSZ, Sympozjum ambrozjańskie w KUL (Lublin, 25-26 XI 1997), ss. 595-602

J. PAŁUCKI, Międzynarodowy kongres studiów ambrozjańskich ( W 1600 rocznice śmierci św. Ambrożego, Mediolan, 4-11 IV 1997), ss. 602-605

J. GRZYWACZEWSKI, S. LONGOSZ, Ojcowie Kościoła na falach radiowych, ss. 606-608

S. LONGOSZ, Działalność Komisji badań nad antykiem chrześcijańskim w 1998/98, ss. 608-609

S. LONGOSZ (oprac.), Informacje, ss. 611-624

J. NAUMOWICZ (oprac.), Materiały patrystyczne w Internecie, ss. 616-618

H. WÓJTOWICZ (oprac.), In memoriam Marian Plezia (1917-1996) badacz antyku chrześcijańskiego, ss. 625-627

 

Vox Patrum 18 (1998), z. 34-35

 Św. Ambroży w 1600 rocznicę smierci

PIUS IX, List apostolski Najświętszego w Chrystusie Ojca i Pana Naszego Papieża Piusa IX potwierdzający orzeczenie tożsamości ciała św. Ambrożego Biskupa i Doktora Kościoła oraz męczenników Gerwazego i Protazego przedłożone przez arcybiskupa Mediolanu, ss. 7-12

PAWEŁ VI, List papieża Pawła VI do arcybiskupa mediolańskiego kardynała Giovanni Colombo z okazji 1600 rocznicy święceń biskupich św. Ambrożego, ss. 13-15

J.S. PARTYKA, Ostatnie chwile, grób, relikwie i kult św. Ambrożego [= Derniers moments, tombeau, reliques et culte de St. Ambrose], ss. 19-35

E. dal COVOLO, I rapporti tra la Chiesa e l'impero nel secolo di Ambrogio, ss. 37-58

P. RÉGERAT, Un nouveau modèle de sainteté. Ambroise dans la Vita Ambrosii de Paulin, ss. 59-67

B. DEGÓRSKI, Duchowość monastyczna św. Ambrożego [= Spiritualita monastica di Sant'Ambrogio], ss. 69-83

P. LIBERA, "Clavus Christi" (De sacramentis II 7,23). Pasyjny wymiar duchowości chrześcijańskiej według św. Ambrożego [= "Clavus Christi" (De sacramentis II 7,23) - La dimensione della passione di Cristo nella spiritualitŕ cristiana secondo Sant'Ambrogio di Milano], ss. 85-94

A. PACIOREK, Ambrozjańskie inspiracje egzegezy biblijnej [= Ambrosianische Anregungen in der Bibelauslegung], ss. 95-105

J. KRÓLIKOWSKI, Synteza tradycji chrześcijańskich. Cechy charakterystyczne ekumenizmu św. Ambrożego [= Sintesi delle tradizioni cristiane. Caratteristiche dell'ecumenismo di sant'Ambrogio], ss. 107-116

A. SANTORSKI, Eklezjologiczne elementy mariologii świętego Ambrożego [= Les éléments ecclésiologiques dans la Mariologie de saint Ambroise], ss. 119-127

P. NOWAK, Pojecie wolności w liście 7. św. Ambrożego z Mediolanu (do Symplicjana) [= Il concetto di liberta nella lettera 7. di S. Ambrogio di Milano], ss. 129-134

J. PAŁUCKI, Rola eucharystii w duszpasterskiej działalności św. Ambrożego [= Die Bedeutung der Eucharistie in der Seelsorgerischen Tätigkeit des Hl. Ambrosius], ss. 135-153

C. KRAKOWIAK, Ryt i liturgia ambrozjanska [= Il rito e liturgia ambrosiana], ss. 155-166

M. PRZECZEWSKI, Morze u świętego Ambrożego [= Il Mare presso Sant'Ambrogio], ss. 167-181

E. OSĘK, Wypowiedzi św. Ambrożego przeciwko dewastacji ziemi [= Sancti Ambrosii contra terrae devastationem dicta], ss. 183-194

A. ECKMANN, Św. Ambroży jako duchowy mistrz św. Ambrożego [= De Sancto Ambrosio S. Augustini praeceptore spirituali], ss. 195-198

T. GACIA, Reminiscencje z literatury klasycznej w opisach męczeństwa u św. Ambrożego [= Le reminiscenze della letteratura classica nelle descrizioni del martirio negli scritti di Sant Ambrogio], S. 199-207

K. ZELZER, Die Ethik des Ambrosius und die stoische Tradition der Antike, ss. 209-217

M. ZELZER, "Imperator intra ecclesiam non supra ecclesiam est" (Ambrosius, Epistula 75a, 36), ss. 219-226

J. GRZYWACZEWSKI, Recepcja św. Ambrożego w Kościele wschodnim [= La réception de St. Ambroise dals l'église orientale], ss. 227-256

U.M. MAZURCZAK, Ikonografia św. Ambrożego w sztuce europejskiej oraz polskiej. Wybór i typologia przedstawień [= Ikonographie des Hl. Ambrosius in der europäischen und polnischen Kunst. Auswahl und Typologie der Darstellungen], ss. 257-272

M. KUNOWSKA-PORĘBNA, Św. Ambroży w literaturze, kulcie i zwyczajach polskich [= St. Ambrosius in polish literature, cult an custom], ss. 273-300

J. RATZINGER, Nauczanie Ojców Kościoła w encyklice "Fides et ratio" Jana Pawła II [= L'insegnamento dei Padri della Chiesa nell'enciclica "Fides et Ratio" di Giovanni Paolo II], ss. 303-310

L. MISIARCZYK, Tradycja o Mesjaszu ukrytym w antycznych źródłach chrześcijańskich i żydowskich [= La tradizione sui Messia nascoto nelle antiche fonti giudaiche e cristiane], ss. 311-319

W. MYSZOR, Biblioteka z Nag Hammad: Formy literackie [= Nag-Hammadi-Schriften nach literarischen Gattungen], ss. 321-334

S. BRALEWSKI, Polityka Konstantyna Wielkiego wobec arian po soborze w Nicei: Nagły zwrot czy kontynuacja? [= L'attitude d'empereur Constantin I le Grand envers ariens après le concile de Nicée: Changement ou continuation?], ss. 335-355

B. DEGÓRSKI, I primissimi monaci egiziani quali radici della spiritualita dell'ordine di San Paolo Primo eremita, ss. 357-388

E. OSEK, Wizja prapoczatków świata w "Heksaemeronie" Bazylego Wielkiego [= Visione delle origini del mondo nell' "Esamerone" di Basilio Magno], ss. 389-413

I. MILEWSKI, Majątek kościelny i jego funkcja w świetle pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma [= Das Kirchenvermögen und seine Funktion in Schriften der kappadokischen Kirchenväter und bei Johannes Chrysostomus], ss. 415-435

M.B. LESZKA, Miedzy ortodoksja a monofizytyzmem (Obsada tronów patriarszych Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy w polityce cesarza Zenona [= Between orthodoxy and monophysitism. Emperor Zeno's policy of appointing patriarch's of Constantinople, Alecxandria, Antioch and Jerusalem], ss. 437-453

B. PAWŁOWSKA, Pierwsi chrześcijanie a katakumby rzymskie w XIX wiecznej i współczesnej polskojęzycznej powieści historycznej, ss. 455-469

P. JĘDRZEJEWSKI (tł.), Św. Ambroży z Mediolanu - O Eliaszu i poście (De Elia et ieiunio), ss. 471-500

M. BANAŚ (tł.), Święty Ambroży - Dwa ekskursy filozoficzne o dziewictwie (De virginitate 15, 94-97; 17, 108-18, 118), ss. 501-509

S. LONGOSZ (oprac.), Bibliografia - Św. Ambroży w polskich studiach (Materiały bibliograficzne), ss. 575-606

P. WOŹNIAK (oprac.), Św. Ambroży w L'Osservatore Romano w roku ambrozjańskim, ss. 607-608

S. LONGOSZ (oprac.), Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 1998 roku, ss. 609-614

R. WIERNA, Zbiory patrystyczne w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie, ss. 615-617

P. WOŹNIAK (oprac.), Patrystyka w czasopismach 1998 roku, ss. 619-632

J. NAUMOWICZ, S. LONGOSZ (oprac.), Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 1998, ss. 633-659

J. PAŁUCKI, Demonologia w nauce Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Siedlce, 21-22 IX 1998 r.), ss. 661-664

T. GACIA, H. BLAZIŃSKA, XXXI doroczne spotkanie sekcji filologicznej (Opole, 9-10 września 1998 r.), ss. 664-668

A. FILIPOWICZ, Kobieta w starożytności chrześcijańskiej (Warszawa ATK, 22 X 1998 r.), ss. 668-672

B. IWASZKIEWICZ-WRONIKOWSKA, Topografia świata wczesnochrześcijańskiego w pracach polskich badaczy (Kazimierz n. Wisłą, 3-4 X 1998 r.), ss. 672-673

S. LONGOSZ, Wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. H. Wójtowiczowi, ss. 673-678

S. LONGOSZ, Działalność Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w 1998/99, s. 679

B. DEGÓRSKI, Modlitwa w późnej starożytności od zarania do św. Augustyna (XXVII Dni Augustianskie, Rzym 7-9 V 1998), ss. 679-682

T. KOŁOSOWSKI, Ksiądz Jan Gliściński (1948-1998), ss. 695-698

S. LONGOSZ, Monsignor Giuseppe del Ton (1900-1997), ss. 699-700

 

Vox Patrum 19 (1999), z. 36-37

Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim

DOKUMENTY

List papieża Jana Pawła II do uczestników sympozjum z okazji 30-lecia istnienia Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, s. 7

Telegram uczestników sympozjum do papieża Jana Pawła II, s. 9

 

ARTYKUŁY

M. Starowieyski, Uwagi o patrologii w Polsce, s. 11

S. Longosz, Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL jako propagator myśli wczesnochrześcijańskiej w Polsce (w 30-lecie działalności), s. 21

F. Drączkowski - P. Szczur, Wkład Katedr Patrologii KUL w przybliżanie nauki Ojców Kościoła, s. 39

H. Wójtowicz, Zasługi Filologii Klasycznej KUL w propagowaniu literatury wczesnochrześcijańskiej, s. 53

S. Koczwara - T. Kołosowski, Działalność Katedr Historii Kościoła Starożytnego w Polsce, s. 61

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Archeologia chrześcijańska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, s. 71

T. Golgowski, Historia i działalność Katedry Archeologii Chrześcijańskiej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, s. 77

J. Wojtczak, Studia nad literaturą wczesnochrześcijańską w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 81

J.W. Żelazny, Dzieje patrystyki w środowisku krakowskim (Zarys), s. 85

B. Czyżewski, Wkład środowiska poznańsko-gnieźnieńskiego w badania nad literaturą wczesnochrześcijańską, s. 97

N. Widok, Wkład środowiska opolskiego w badania nad antykiem chrześcijańskim, s. 109

A. Żurek, Wkład środowiska tarnowskiego w badania nad antykiem chrześcijańskim, s. 117

S. Longosz, Instytut Patrystyczny w Tarnowie, s. 135

B. Częsz, Zasługi Sekcji Patrystycznej przy Komisji episkopatu w koordynowaniu studiów i propagowaniu myśli Ojców Kościoła w Polsce, s. 159

H. Pietras, Polskie podręczniki do nauczania dyscyplin patrologicznych, s. 167

S. Łucarz, Wkład jezuitów polskich w studia nad Ojcami Kościoła, s. 175

W. Myszor, Polskie badania nad gnostycyzmem, s. 187

L. Nieścior, Polskie badania nad monastycyzmem wczesnochrześcijańskim, s. 193

J. Woźniak, Polska syrologia, s. 209

 

MISCELLANEA

E. Osek, Wizja prapoczątków świata w "Heksaemeronie" Bazylego Wielkiego, cz. 2: Powstanie życia na ziem, s. 237

T. Gacia, Analiza hymnu "Agnes beatae virginis" św. Ambrożego, s. 259

A. Swoboda, Godność ojca w pismach Plutarcha z Cheronei i św. Augustyna, s. 271

Z. Wróbel, Rodzaj literacki i zarys problematyki dzieła "De patientia" św. Augustyna, s. 291

L. Mirri, Rapporto tra continenza e matrimonio in S. Girolamo, s. 303

B. Kochaniewicz, La Vergine Maria e la pienezza dei tempi nel mister o dell' Incarnazione secondo San Pietro Crisologo, s. 323

H. Dybski, Modlitwa w ujęciu św. Jana Kasjana, s. 335

M.B. Leszka, Udział sił zbrojnych w procesie odsuwania od władzy biskupów aleksandryjskich podczas kontrowersji ariańskiej na Wschodzie, s. 349

I. Milewski, Miejsca zsyłek biskupów wschodniorzymskich w IV i V wieku, s. 367

R. Kosiński, Postać Hypatiosa, pierwszego igumena klasztoru w Rufinianach, a ideał świętego męża w późnoantycznym społeczeństwie wschodniego Cesarstwa w świetle relacji Kallinikosa, s. 381

W. Pokrywka, Metryka w "Paschale carmen" Seduliusza (na przykładzie księgi II), s. 407

R. Dyrcz, Przenikanie pogańskich form kultowych do chrześcijaństwa na przykładzie kultu boga Asklepiosa i świętych zwanych "anargyroi", s. 415

B. Degórski, Uno schizzo di escatologia paleocristiana, s. 427

B. Górka, Sadzawka Bethesda (J 5,2) w patrystycznej i współczesnej egzegezie, s. 455

S. Koczwara, Il dibattito al tema di rito slavo in Polonia nella letteratura polacca nel
periodo tra le due guerre
, s. 465

 

PRZEKŁADY

Św. Augustyn, O cierpliwości; wstęp i przekł. Z. Wróbel, s. 477

Św. Jan Damasceński, I. Mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy; wstęp i przekł. M. Dylewska, s. 497

 

RECENZJE

M. Marczewski [rec.],  A.K. Firosz, Koncepcja katechezy w pismach św. Augustyna, Lublin 1999, s. 517

M. Marczewski [rec.],           R. Murawski. Bibliografia katechetyczna 1945 - 1995 opracowana przy współpracy R. Czekalskiego i J. Tochmariskiego, Warszawa 1999, s. 519

P. Rabiej [rec.], G.W. Bowersock, Martyrdom and Rome, Cambridge 1995, s. 520

T.L. Pietras [rec.], Bazil Vel'ky Sv., Povzbudzenie mladym, [aby vyufivali hodnoty svetskej literatury]. Listy, I (r. 357-374), prelożil D. Skoviera, Preśov 1999, s. 525

T.L. Pietras [rec.], Jan Zlatousty Sv., O kńazswe, prelożil M. Durlak, Preśov 2000, s. 529

W. Pokrywka [rec.], Sedulius Caelius, Opera omnia - Dzieła wszystkie, przełożył i wstępem opatrzył ks. H. Wojtowicz. Lublin 1999, s. 530

W. Pokrywka [rec.], Flawiusz Filostratos. Żywot Apolloniosa z Tyany, przełożył i wstępem opatrzył M. Szarmach, Toruń 2000, s. 532

A. Eckmann [rec.], M. Kosznicki. Kształcenie i wychowanie w literaturze zachodniego chrześcijaństwa od I do IV wieku, Gdańsk 1999, s. 534

A. Eckmann [rec.], T. Kołosowski, Od wolności wyboru wyznania do przymusu religijnego. Ewolucja poglądów biskupa Augustyna z Hippony podczas schizmy donatystycznej w Afryce Rzymskiej, Piła 2000, s. 536

W. Ceran [rec.], M. Stachura, Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec cesarstwa rzymskiego lata 324-428, wschodnia część imperium), Kraków 2000, s. 539

J. Figiel [rec.], Przemysław Nehring, Topika wczesnych łacińskich żywotów Świętych (od Vita Antonii do Vita Augustinl), Toruń 1999, s. 544

J. Figiel [rec.], Vincent Desprez. Początki tnonastycyztnu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do Soboru Efeskiego (431), I-II, tłum. Janina Dembska. ŹM 21-22, Kraków-Tyniec 1999, s. 548

M. Szram [rec.], Origeniana Septima. Origenes in den Auseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts, hrsg. von W.A. Bienert - U. Kuhnweg, Leuven 1999, s. 554

R. Majeran [rec.], G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. ks. Edward Iwo Zieliński, Lublin 1999, s. 577

A.Z. Zmorzanka [rec.], W. Myszor. Europa. Pierwotne chrześcijaństwo, idee i życie społeczne chrześcijan (II i III wiek), Warszawa 1999/2000, s. 583

S. Longosz [rec.], J.M. Marszalska, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów 1997, s. 587

S. Longosz [rec.], M. Daniluk, Encyklopedia instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Pojęcia - terminy - instytucje - dokumenty - czasopisma. Lublin 2000, s. 591

S. Longosz [rec.], Sedulius Caelius, Opera omnia - Dzieła wszystkie, przełożył i wstępem opatrzył ks. Henryk Wojtowicz, Lublin 1999, s. 563

S. Longosz [rec.], H. Pietras, Początki teologu Kościoła, Kraków 2000, s. 600

 

DZIAŁ INFORMACYJNY

 

BIBLIOGRAFIE

J. Naumowicz - S. Longosz [oprac.], Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 1999 roku, s. 603

J. Figiel [oprac.], Patrystyka w czasopismach 1999 roku, s. 633

S. Longosz [oprac.], Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 1999 roku, s. 661

 

SPRAWOZDANIA

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska [oprac.], Sto lat Międzynarodowych Kongresów Archeologu Chrześcijańskiej, s. 669

A. Żurek [oprac.], Polskie studia nad antykiem chrześcijańskim (Lublin KUL, 25-26 V 1999), s. 687

S. Longosz, Wręczenie Księgi Pamiątkowej ks. prof. Emilowi Stanuli (Lublin KUL, 25 V 1999), s. 690

J. Pałucki [oprac.], Millenaryzm wczesnochrześcijański (Sekcja Patrystyczna, Legnica, 24-25 IX 1999), s. 695

H. Błazińska [oprac.], XXXII Doroczne Spotkanie Sekcji Filologicznej (Kazimierz Biskupi, 14-15 IX 1999), s. 698

A.Z. Zmorzanka [oprac.], Ojcowie Kościoła o swoim Ojcu (Warszawa UKSW. 21 X 1999), s. 700

B. Degórski, Egzegeza Ojców Łacińskich od początków do Grzegorza Wielkiego (XXVIII Dni Augustiańskie. Rzym, 6-8 V 1999), s. 702

W. Turek [oprac.], VI Sympozjum o św. Pawle (Tars, 27-30 VI 1999), s. 705

S. Longosz [oprac.], Działalność Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 1999/2000, s. 706

 

INFORMACJE

"Vox Patrum" wśród najwyżej punktowanych polskich czasopism teologicznych, s. 709

Sympozjum w KUL o Wcieleniu w nauce Ojców Kościoła, s. 710

Doroczne spotkania Sekcji Patrystycznej i Filologicznej w 2000 roku, s. 711

Patrystyczne Sympozjum w UKSW w Warszawie, s. 711

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim w 2000/2001, s. 712

Ogólnopolska konferencja historyków starożytnych, s. 712

Międzynarodowe Sympozjum o neoplatonizmie w 2003 roku w Lublinie, s. 713

Nowa polska seria patrystyczna: "Świadkowie naszej wiary", s. 713

Nowe stopnie naukowe z antyku chrześcijańskiego, s. 714

Pogrzeb ś.p. profesora Emila Stanuli, s. 716

XXX Dni Augustiańskie w 2001 w Rzymie, s. 718

Kongres "Od czasu do wieczności" w Mediolanie, s. 718

Inne informacje z życia patrystycznego, s. 720

 

IN MEMORIAM

W. Myszor, Ksiądz Emil Stanula (1935-1999) w 1 rocznicę śmierci, s. 725

I. Salamonowicz-Górska, Ks. Emil Stanula jako duszpasterz akademicki, s. 728

 

VOX PATRUM 20 (2000) t. 38-39

  Tajemnica wcielenia w nauce Ojców Kościoła

Od Redakcji, s. 5

ARTYKUŁY

S. Longosz, Wprowadzenie: wczesnochrześcijańskie traktaty o wcieleniu, s. 7

S. Longosz, Zapowiedź przyjścia Zbawiciela w IV eklodze Wergiliusza, s. 11

L. Misiarczyk, Początki chrześcijańskiej nauki o wcieleniu w pismach Ojców Apostolskich, s. 21

L. Misiarczyk, Teologia wcielenia u Apologetów Greckich II wieku, s. 41

B. Częsz, Wcielenie Syna Bożego jako wejście wieczności w czas według św. Ireneusza z Lyonu, s. 71

W. Myszor, Chrystologia gnostyków, s. 83

S. Strękowski, Pierwsza łacińska terminologia teologii wcielenia u Tertuliana, s. 93

M. Szram, Pełna natura ludzka Chrystusa w świetle Orygenesowskiej koncepcji człowieka, s. 107

J.A. Wojtczak, Problematyka wcielenia Syna Bożego w "Divinae Institutiones" Laktancjusza, s. 121

T. Kołosowski SDB, Nauka o wcieleniu Słowa u św. Hilarego z Poitiers, s. 125

S. Longosz, Atanazjańska terminologia teologii wcielenia, s. 141

J. Słomka, Wcielenie w teologii Marcelego z Ancyry, s. 157

J. Figiel SDS, Fenomen tajemnicy wcielenia w pismach dogmatycznych św. Ambrożego, s. 171

N. Widok, Kerygmatyczny wymiar nauczania o wcieleniu u Grzegorza z Nazjanzu, s. 185

S. Strękowski, Wcielenie Syna Bożego w utworach św. Grzegorza z Nyssy, s. 199

H. Pietras SJ, Wcielenie Syna Bożego w teologii Apolinarego z Laodycei na tle kontrowersji ariańskiej, s. 213

R. Nakonieczny, Terminy tŐ sîma, ą sŁrx w Komentarzu Dydyma Aleksandryjskiego do Księgi Rodzaju, s. 223

A. Eckmann, "Incarnatio Christi" w pismach św. Augustyna. Istota i cel, s. 237

J. Królikowski, Zbawcze znaczenie wcielenia u Teodora z Mopsuestii, s. 247

F. Drączkowski, Antynestoriańska teologia wcielenia Cyryla Aleksandryjskiego, s. 259

A. Żurek, Tajemnica wcielenia w galijskiej literaturze V wieku na przykładzie Jana Kasjana", s. 267

T. Kołosowski SDB, Natura i sens tajemnicy wcielenia Chrystusa oraz jej wpływ na życie moralno-duchowe człowieka w świetle korespondencji św. Paulina z Noli, s. 281

B. Kochaniewicz OP, Tajemnica wcielenia w mowach św. Piotra Chryzologa, s. 293

T. Kaczmarek, Tajemnica wcielenia w nauczaniu Leona Wielkiego, s. 323

E. Staniek, Tajemnica wcielenia w ujęciu Maksyma Wyznawcy i Jana Damasceńskiego, s. 333

B. Degórski OSPPE, Tajemnica wcielenia w komentarzach patrystycznych do "Składu Apostolskiego", s. 341

J. Królikowski, "Wcielenie Słowa - przebóstwienie człowieczeństwa". Elementy patrystycznej teologii przebóstwienia, s. 367

M. Marczewski, Chrystologiczny dogmat Chalcedonu we współczesnej teologii pastoralnej, s. 381

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Tajemnica wcielenia w najstarszej ikonografii chrześcijańskiej, s. 393

U. Mazurczak, Ikonografia wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzeni, s. 401

 

 MISCELLANEA

T. Gacia, Agonistyka jako "topos" w pismach Tertuliana, s. 415

S. Bralewski, Czy cesarz Konstantyn Wielki zabiegał o kompromis z donatystami, s. 427

W. Myszor, Męczennicy Kościoła donatystów, s. 449

W. Pokrywka, Uwagi o heksametrze Paulina z Noli na przykładzie "Laus Sancti Joannis" (Carm. VI), s. 457

A. Swoboda, Aspekty wychowawcze w pismach filozoficznych Platona i autorów chrześcijańskich IV wieku (św. Augustyn, św. Hieronim), s. 463

B. Degórski OSPPE, L'insegnamento monastico geronimiano (continuazione), s. 487

R. Szmurło, Pisma Szenutego z Atripe jako źródło historyczne do poznania struktury organizacyjnej wspólnot cenobitycznych, s. 505

K. Ginter, Nieznane źródła "Historii Kościelnej" Ewagriusza Scholastyka (HE III 30), s. 521

A. Chrapkowski OSPPE, Il delitto dell'aborto procurato nella chiesa delie origini, s. 537

D. Budzanowska, Sprawiedliwość a władca w pismach filozoficznych Seneki, s. 553

I. Milewski, Powtórne wykorzystywanie świątyń pogańskich w późnej starożytności (na przykładzie prowincji wschodnich), s. 561

R. Wierna, Obecność Ojców Kościoła w pismach Bł. ks. Josemarii Escriva de Balaguer, s. 577

 

PRZEKŁADY

Pseudo-Marek Ewangelista, Apokryficzny Żywot św. Jana Chrzciciela (CAp 181; BHG 834); wstęp R. Zarzeczny SJ, s. 585; przekład R. Zarzeczny SJ, s. 588

Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa w Galilei (wersja etiopska); wstęp R. Zarzeczny SJ, s. 595; przekład R. Zarzeczny SJ, s. 597

Szenute Archimandryta z Atripe, Testament (wersja koptyjska); wstęp R. Szmurło, s. 603; przekład R. Szmurło, s. 607

 

RECENZJE

L. Misiarczyk, A. Rudolph, "Denn wir sind jenes Volk". Die neue Gottesverehrung in Justins Dialog mit dem Juden Tryphon in historisch-theologischer Sicht, Bonn 1999, s. 609

W. Bejda, P. Schafer, Judeophobia. Attitudes toward the Jews in the Ancient World, Cambridge - London 1997, s. 613

W. Pokrywka, S. Kalinkowski - J.A. Wojtczak-Szyszkowski, Iure et legibus. Język łaciński dla studentów prawa, Warszawa 2000, s. 619

S. CzalejM. Szram, Orygenes o kapłaństwie. Antologia tekstów, Olsztyn 1998, s. 621

L. Mirri, B. Degórski, Przekaz łacińskich rękopisów "Vita Sancti Pauli primi eremitae" św. Hieronima, Lublin 2000, s. 624

W. Bejda, M.S. Taylor, Anti-Judaism and Early Christian Identity. A Critique of the Scholary Consensus, Leiden - New York - Koln 1995, s. 626

J. Woźniak, J.P. Lyon, Syriac Gospel Translations: A Comparison of the Language and Diatessaron Method used in the Old Syriac, the Diatessaron and the Peshitto, CSCO 548, Subsidia 88, Louvain 1994, s. 631

J. Woźniak, T. Baarda, Essays on the Diatessaron, Kampen 1994, s. 632

J. Woźniak, W.L. Petersen, Tatian's Diatessaron, its Creation, Dissemination, Significance, and History in Scholarship, Leiden - New York - Köln 1994, s. 633

J. Woźniak, T. Muraoka, Classical Syriac. A basic Grammar with a Chrestomathy, Wiesbaden 1997, s. 634

J. Woźniak, W.M. Thackston, Introduction to Syriac. An elementary Grammar with Readings from Syriac Literature, Bethesda - Maryland 1999, s. 635

J. Woźniak, M. Pazzini, Grammatica siriaca, Jerusalem 1999, s. 635

F. Szulc, A. Schneider, "Propter sanctam ecclesiam suam". Die Kirche als Geschöpf, Frau und Bau im Bussunterricht des "Pastor" Hermae, Roma 1999, s. 636

H. Dybski, R. Godding, Bibliografia di Gregorio Magno (1890-1989). Opere di Gregorio Magno. Complementi 1, Roma 1990, s. 639

M. Marczewski, F. Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej (z patrologii), Pelplin 2000, s. 641

J. Królikowski, S. Jaśkiewicz, "Deus meus misericordia mea" (Ps 58, 18). La teologia della misericordia di Dio nelle "Enarrationes in Psalmos" di san Agostino di Hippona, Romae 2000, s. 643

J. Figiel SDS, Ambrozjaster, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, tłum. J. Sulowski, wstęp i redakcja J. Żelazny, Kraków 2000, s. 644

N. Widok, C. Moreschini, Filosofia e letteratura in Gregorio di Nazianzo, Milano 1997, s. 648

 

BIBLIOGRAFIE

J. Naumowicz - S. Longosz, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2000 roku, s. 653

S. Longosz, Bibliografia o św. Mikołaju z Myry, s. 687

J. Figiel SDS, Patrystyka w czasopismach 2000 roku, s. 703

S. Longosz, Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2000 roku, s. 733

 

SPRAWOZDANIA

G. Jaśkiewicz, Tajemnica wcielenia w nauce Ojców Kościoła (Lublin, KUL, 27-28 XI 2000), s. 741

M. Ziólkowska, Czas w nauczaniu Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Ełk, 21-22 IX 2000), s. 745

H. Błazińska, XXXIII Doroczne Spotkanie Sekcji Filologicznej (Koszalin, 12-13 IX 2000), s. 746

B. Pawłowska - D. Zagórski, Chrześcijaństwo na przełomie wieków (Warszawa, UKSW, 26 X 2000), s. 749

Ł. Niesiołowski-Spano, Starożytna Palestyna w badaniach archeologów, historyków i orientalistów (Warszawa, UW, 26 X 2000), s. 751

B. Degórski OSPPE, Piotr i Paweł oraz ich związek z Rzymem w starożytnych świadectwach (XXIX Dni Augustiańskie, Rzym, 4-6 V 2000), s. 753

J. Woźniak, VIII Sympozjum Syriacum (Sydney, 26 VI - 1 VII 2000), s. 756

J. Woźniak, VI Międzynarodowy Kongres Chrześcijańskich Studiów Arabskich (Sydney, 3-5 VII 2000), s. 760

P. Szczur, Wystawa Sztuki Koptyjskiej (Paryż, 15 V - 3 IX 2000), s. 761

S. Longosz, Działalność Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2000/2001 roku, s. 763

 

 INFORMACJE

Doroczne Spotkania Sekcji Patrystycznej i Filologicznej w 2001 roku, s. 765

Patrystyczne sympozjum w UKSW 2001 w Warszawie, s. 766

V. Sympozjum Kazimierskie 2001, s. 766

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2001/2002, s. 767

Nowe stopnie naukowe z antyku chrześcijańskiego, s. 768

XX rocznica śmierci Prof. Leokadii Malunowiczówny, s. 768

Pogrzeb śp. Księdza Profesora Wojciecha Kani, s. 769

XXXI Dni Augustiańskie w 2002 w Rzymie, s. 771

Europa i Ojcowie Kościoła, s. 772

Konferencja Badaczy Historii Starożytnej w Poznaniu 2002, s. 772

1700 Rocznica Chrztu Armenii, s. 773

X-lecie "Źródeł Monastycznych", s. 774

Inne informacje z życia patrystycznego, s. 774

 

VOX PATRUM 21 (2001) t. 40-41

1700-lecie chrztu Armenii 

  Od Redakcji, s. 5

  

DOKUMENTY

List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 1700 rocznicy chrztu narodu armeńskiego, s. 7

Homilia papieża Jana Pawła II podczas nabożeństwa ekumenicznego z udziałem Patriarchy Wszystkich Ormian Karekina II w bazylice św. Piotra w Rzymie 10 XI 2000 roku, s. 17

Homilia katolikosa Karekina II Najwyższego Patriarchy Wszystkich Ormian podczas nabożeństwa ekumenicznego z udziałem Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie 10 XI 2000 roku, s. 21

Homilia Jana Pawła II podczas boskiej liturgii w rycie armeńskim z okazji 1700 rocznicy chrztu narodu armeńskiego w Bazylice Św. Piotra w Rzymie 18 II 2001 roku, s. 25

Pozdrowienie Nersesa Bedrosa XIX Tarmouni Ormiańskiego Patriarchy Cylicji podczas Boskiej Liturgii w rycie armeńskim z okazji 1700 rocznicy chrztu narodu armeńskiego w Bazylice Św. Piotra w Rzymie 18 II 2001 roku, s. 29

List papieża Jana Pawła II do katolikosa Cylicji Arama I z okazji 1700 rocznicy chrztu Armenii, s. 31

Przemówienie papieża Jana Pawła II podczas spotkania z Patriarchą Wszystkich Ormian Karekinem II w katedrze Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Eczmiadzynie 25 IX 2001 roku, s. 35

Homilia papieża Jana Pawła II podczas nabożeństwa ekumenicznego w nowo poświęconej katedrze św. Grzegorza w Erewanie 26 IX 2001 roku, s. 37

Homilia papieża Jana Pawła II podczas łacińskiej liturgii eucharystycznej w Eczmiadzynie 27 IX 2001 roku, s. 43

  

ARTYKUŁY 

D. Próchniak, Od ortodoksji do Kościoła narodowego. Armenia w epoce wcze­snochrześcijańskiej (301-726), s. 49

H. Ordon SDS, Ararat i Armenia na kartach Biblii, s. 83

R. Bulas, Krzyż armeński: khatchkar, s. 87

J. Figiel, Początki monastycyzmu w Armenii (IV -V w.), s. 99

A. Stępniewska, Maryja w twórczości Grzegorza z Nareku, s. 111

S. Koczwara, Dzieje Kościoła Ormiańskiego w Polsce na tle pasterskiej działalności jego arcybiskupów (Rys historyczny), s. 127

  

MISCELLANEA 

P. Adamczewski O.S.P.P.E., Il presbitero nelle lettere di Ignazio di Antiochia, s. 141

E. Dal Covolo SDB, Wymogi formacji i tożsamości kapłańskiej. Między Antiochią i Aleksandrią (II-IV wiek), s. 157

M. Kokoszko, Orygenes fizjonomistą? Kilka uwag na temat Przeciw Celsusowi I 33, s. 173

M. Zagórski, Warsztat retoryczny św. Cypriana na podstawie pisma "De lapsis", s. 195

E. Osek, Szatan - duch powietrza w nauce Bazylego Wielkiego, s. 209

N. Widok, Teologiczne konotacje "physis" w odniesieniu do świata stworzonego w "Mowach" Grzegorza z Nazjanzu, s. 219

B. Degórski O.S.P.P.E., Sformułowanie wiary w Trójjedynego Boga w latach 360-380. Formuła dogmatyczna mia ousia - treis hypostaseis, s. 227

T. Kołosowski SDB, Prawo do własności i sposób jej użytkowania w świetle "De Nabuthae Historia" św. Ambrożego z Mediolanu, s. 237

A. Uciecha, Grzechy główne i metody walki z nimi w "Homiliach" św. Jana Chryzostoma na I List św. Pawła do Koryntian, s. 247

M. Dmitruk, Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej działalności św. Jana Chryzostoma, s. 263

M. Settembrini, La trafittura di Gv 19, 34 in sant'Agostino, s. 293

A. Eckmann Święty Augustyn dziś, s. 305

M. Karas, Apologetyka Teodoreta z Cyru wobec filozofii Platona, s. 317

M. Wójcik, Instytucje dobroczynne w "Listach" Grzegorza Wielkiego, s. 337

J. Lachowicz  Los ejemplos hagiográficos y legendarios femeninos y algunos elementos del culto a las santas mujeres en la obra de san Gregorio Magno, s. 353

P. Szkołut, Człowiek z laską na tle orła na fryzie synagogi z Korazin w Galilei, s. 393

I. Milewski, Kilka uwag o roli biskupa w mieście późnoantycznym (na przykładzie prowincji wschodnich), s. 407

J. Nowak, Tradycyjne formy kultu św. Mikołaja w tomaszowskich dekanatach Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, s. 425

  

PRZEKŁADY  

S. Longosz, Agatangelos i jego "Historia Armenii", s. 443

Agatangelos, Chrzest Armenii (Ag 147-153 = Aa 827-845); wstęp S. Longosz, s. 452; przekład  R. Sawa, s. 454

Agatangelos, Męczeństwo św. Rypsymy (Ag 59-88 = Aa 137-210), wstęp S. Longosz, s. 459; przekład  T. Tiszczenko-Świętorzecka, s. 464

Jan I Mandakuni, Homilia o miłosierdziu wobec ubogich; wstęp S. Longosz, s. 479; przekład H. Wójtowicz, s. 482

Męczeństwo Piłata (Homilia o śmierci Piłata, ClApNT 75); wstęp R. Zarzeczny SJ, s. 489; przekład  R. Zarzeczny SJ, s. 492

Św. Augustyn, List do Bonifacjusza (Ep. 17, coll. Divjak); wstęp J. Pudliszewski, s. 515; przekład  J. Pudliszewski, s. 517

Teodot z Ancyry, Homilia wygłoszona na Soborze Efeskim (431); wstęp R. Zarzeczny SJ, s. 519; przekład zbior., s. 523

Hormizdas papież, List do kapłanów, diakonów i archimandrytów Syrii II; wstęp S. Koczwara, s. 527; przekład S. Koczwara, s. 529

  

RECENZJE 

J. Woźniak CM, K. Stopka, Armenia christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002, s. 535

J. Woźniak CM, A. Pisowicz, Gramatyka ormiańska (Grabar-Aszcharabar), Kraków 2001, s. 537

J. Woźniak CM, A. Uciecha, Ascetyczna nauka w "Mowach" Afrahata, Katowice 2002, s. 539

J. Woźniak CM, M. Abdalla, Kultura żywienia dawnych i współczesnych Asyryjczyków. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Warszawa 2001, s. 543

J. Słomka,  M. Kozera, Ideały Ojców Pustyni. Pathos i apatheia, Lublin 2000, s. 545

R. Szmurło, A. Magris (a cura di), Il manicheismo. Antologia dei testi, Vago di Lavagno 2000, s. 547

A. Nocoń, Costituzioni dei Santi Apostoli per mano di Clemente, trad. Domenico Spada - Dimitrios Salachas, s. 549

M. Marczewski, J. Białobok, Instytucja rodziców chrzestnych w ustawodawstwie Kościoła rzymsko-katolickiego (studium historyczno-prawne), Tarnów 2001, s. 551

L.T. Pietras OSPPE, Dokumenty prvých dvoch Ekumenických snemov. Z gréčtiny přeložil, úvody a vysvětlivky napisał Marcel Gajdoš, Prešov 1999, s. 555

L.T. Pietras OSPPE, B. Urbanec, Ideál kresanskej dokonalosti u svátého Augustina v knihe: O řeči Pana na vrchu, Košice - Humenné 2000, s. 558

J. Lachowicz, A.D. Fitzgerald (red.), Diccionario de san Agustín. San Agustín a través del tiempo, Burgos 2001, s. 560

J. Figiel SDS, L. Nieścior, Asceza chrześcijańska i filozofia w pismach Nila z Ancyry, Poznań 2001, s. 563

S. Longosz, K. Stopka, Armenia christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.), Kraków 2002, s. 566

 

BIBLIOGRAFIE 

J. Naumowicz - ks. S. Longosz, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2001, s. 569

J. Figiel SDS, Patrystyka w czasopismach 2001 roku, s. 597

S. Longosz Judeochrześcijanie. Materiały bibliograficzne, s. 645

S. Longosz, Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2001 roku, s. 655

R. Wierna, Patrystyka w "Tygodniku Powszechnym" (1945-1995), s. 665

L.T. Pietras OSPPE, Duchowni patrologowie słowaccy, s. 679

  

SPRAWOZDANIA

A. Zmorzanka - J. Figiel SDS, Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2001/2002, s. 695

H. Błazińska, XXXIV doroczne spotkanie Sekcji Filologicznej (Łódź, 11-12, 2001), s. 701

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego (V Dni Kazimierskie, Kazimierz n. Wis­łą, 5-7 X 2001), s. 704

B. Degórski O.S.P.P.E., Synody zachodnie od III do V wieku (XXX Dni Augustiańskie, Rzym, 3-5 V 2001), s. 705

S. Longosz, Afrykańskość i uniwersalność św. Augustyna (Alger - Annaba - Souk-Ahras, 1-7 IV 2001), s. 707

T. Madała, Wystawa książki ormiańskiej w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL (XI 2001 - II 2002), s. 710

S. Longosz, Ormiańskie teksty i subsidia w CSCO i PO w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL, s. 712

  

INFORMACJE

Sympozjum w KUL o roli świeckich w Kościele starożytnym, s. 715

Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2002, s. 716

Patrystyczne sympozjum w UKSW w 2002 w Warszawie, s. 716

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2002/2003, s. 717

VI Sympozjum Kazimierskie w 2003, s. 717

Międzynarodowy Kongres o neoplatonizmie w KUL 2003, s. 718

50-lecie Instytutu Monastycznego "Anselmianum" w Rzymie, s. 719

XII Tydzień Augustiański w Cassiciacum 2002, s. 719

XXXII Dni Augustiańskie w 2003 w Rzymie, s.720

Nowe czasopismo patrystyczne: "Adamantius", s. 721

Inne informacje z życia patrystycznego, s. 722

 

VOX PATRUM 22 (2002) t. 42-43

Świeccy w starożytności chrześcijańskiej

Od Redakcji, s. 5

 

DOKUMENTY

Ojcowie Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II o świeckich, s. 7

Starożytne zabytki Kościoła mówią o wierze pierwszych chrześcijan. Przesłanie Jana Pawła II z okazji 150. rocznicy powstania Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej (1852-2002), s. 11

Przemówienie Jana Pawła II do uczestników zebrania ogólnego Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej, s. 15

Motu proprio papieża Piusa XI o Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej i o nowym Papieskim Instytucie Archeologii Chrześcijańskiej, s. 19

Regulamin Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej, s. 25

  

ARTYKUŁY

M. Marczewski, Świeccy w Kościołach  nowotestamentalnych, s. 31

S. Longosz, Geneza i pierwsze znaczenie terminu "świecki" - "laicus" w literaturze wczesnochrześcijańskiej, s. 53

L. Misiarczyk, Rola świeckich w pismach Ojców Apostolskich i apologetów greckich II wieku, s. 67

A.Z. Zmorzanka, Kobieta - uczennica i nauczycielka w przekazach gnostyckich, s. 89

F. Drączkowski, Powszechność funkcji keryksa w Kościele starożytnym. Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego, s. 101

T. Kołosowski SDB, "Ubi tres, Ecclesia est, licet laici". Duchowieństwo a laikat we wspólnocie kartagińskiej według Tertuliana, s. 119

J. Naumowicz, Kryterium rozróżnienia "duchowny - świecki" według Tradycji Apostolskiej, s. 131

M. Szram, Udział wiernych świeckich w funkcjach współcześnie zastrzeżonych kapłanom urzędowym oraz w strukturach instytucjonalnych Kościoła w ujęciu Orygenesa, s. 141

J. Królikowski, Napięcie między świeckościa i sakralnością w wizji władcy w "Vita Constantini" Euzebiusza z Cezarei, s. 151

A. Uciecha, Rola i miejsce "synów przymierza" w Kościele perskim IV wieku (na przykładzie Mów Afrahata), s. 161

G. Jaśkiewicz, Funkcja keryksa w Mowach Grzegorza z Nazjanzu, s. 177

N. Widok, Postawa Grzegorza z Nazjanzu wobec świeckich w świetle jego listów protekcyjnych, s. 187

S. Strękowski, Świeccy w kształtowaniu kultury duchowości chrześcijańskiej według św. Grzegorza z Nyssy, s. 209

S. Jaśkiewicz, O roli świeckich w Kościele według św. Augustyna, s. 223

A. Swoboda, Wizerunek matki w pismach Seneki filozofa i w Enarrationes in Psalmos św. Augustyna, s. 233

J. Pałucki, Świeccy adresaci listów św. Paulina z Noli, s. 253

A. Stępniewska, Żeński klub inteligencji chrześcijańskiej na rzymskim Awentynie IV wieku, s. 261

A. Żurek, Laikat rzymski w świetle Mów Leona Wielkiego, s. 293

B. Degórski O.S.P.P.E., Wdowy w starożytności chrześcijańskiej i ich posługa w Kościele, s. 303

S. Koczwara  Ekumeniczna działalność świeckich dworzan cesarza Justyna I (518-527) w świetle ich korespondencji z Rzymem, s. 319

M. Wójcik, Świeccy fundatorzy instytucji dobroczynnych w Kościele starożytnym, s. 327

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Świeccy jako fundatorzy budowli kościelnych w Rzymie wczesnochrześcijańskim, s. 339

  

MISCELLANEA 

M. Szram, Od obrazu do podobieństwa Bożego. Dynamiczna koncepcja antropologii teologicznej w II-III wieku (stanowisko Ireneusza i Orygenesa), s. 357

S. Strękowski, Godność ciała w polemice Tertuliana przeciwko poglądom filozofów greckich na podstawie De resurrectione mortuorum, s. 377

A. Nyk SDB, Immagine evangelica di Maria Madre di Gesů, s. 391

M. Jędrzejewska, Droga inicjacji chrześcijańskiej w Kościele starożytnym na podstawie katechez Cyryla Jerozolimskiego, s. 403

H. Dybski, Monastycyzm w Palestynie i Syrii w świetle źródeł patrystycznych IV i V wieku, s. 411

K. Burczak, Biskupi afrykańscy wobec herezji pelagianizmu, s. 437

J. Grzywaczewski, La lecture a la campagne en Gaule au VIe siecle d'apres les Sermons de Césaire d'Arles, s. 463

P. Wygralak, Potępienie bałwochwalstwa na synodach w Toledo (VI-VII wiek), s. 475

B. Stawoska-Jundziłł, Mamma, tata i papas w łacińskich inskrypcjach chrześcijańskich z Rzymu III-VI wieku, s. 487

M. Myśliński, Bizantyńskie ikony nadbramne. Kult i funkcja, s. 501

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Papieska Komisja Archeologii Sakralnej. Sto pięćdziesiąt lat działalności (1852-2002), s. 515

S. Staśkiewicz, Ksiądz Profesor Emil Stanula jako badacz antyku chrześcijańskiego, s. 525

  

PRZEKŁADY

Pseudo-Ambroży, O godności kapłańskiej (CPL 171A); wstęp J. Figiel SDS, s. 537; przekład  Z. Wójtowicz, s. 542

Epifaniusz z Salaminy, Pisma przeciw obrazom (CPG 3749-3752); wstęp S. Longosz - M.M. Dylewska, s. 551; przekład  M.M. Dylewska, s. 557

Izydor z Sewilli, O winorośli  (Etymologiae XVII 5); wstęp T. Krynicka, s. 567; przekład  T. Krynicka, s. 570

 

 RECENZJE

S. Longosz, J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska. Historia dok­tryn chrześcijańskich przed Soborem Nicejskim, tłum. ks. S. Basista, Kraków 2002, s. 577

L. Misiarczyk, J. Lieu, Image and reality. The Jews in the world of the Christians in the second Century, Edinburgh 1996, s. 581

L. Misiarczyk, D. Rokéah, Justin Martyr and the Jews, Leiden - Boston - Köln 2002, s. 584

L. Misiarczyk, T.J. Horner, "Listening to Trypho". Justin Martyr's Dialogue reconsidered, Leuven 2001, s. 588

M. Szram, D. Hombergen, The Second Origenist Controversy. A New Perspective on Cyril of Scythopolis' Monastic Biographies as Historical Sources for Sixth-Century Origenism, Roma 2001, s. 592

J. Wojtczak-Szyszkowski, M. Szram, Duchowy sens liczb w alegorycznej egzegezie aleksandryjskiej (II-V w.), Lublin 2001, s. 599

L.T. Pietras OSPPE, Bazil Vežký, Listy II. Hexaémeron, preložil, úvodnú štúdiu a vysvetlivky napísal a registre zostavil Daniel Škoviera, Prešov 2002, s. 601

J. Wojtczak-Szyszkowski, N. Widok, Physis w pismach Grzegorza z Nazjanzu. Studium z teologii patrystycznej, Opole 2001, s. 602

M. Pyka, Św. Augustyn, Pisma o małżeństwie i dziewictwie, przekład i komentarz zbiorowy, red. i wprowadzenie ks. A. Eckmann, Lublin 2003, s. 603

A Żurek, A. Fürst, Hieronymus. Askese und Wissenschaft in der Spätantike, Freiburg in Breisgau 2003, s. 609

A.F. Dziuba, J.Z. Lachowicz, La mujer en la vida y el pensamiento de San Gregorio Magno (540-604), Pamplona 2000, s. 610

M. Wysocki, B. Daley, The hope of the Early Church. A handbook of patristic Eschatology, Peabody Mass. 2003, s. 615

J. Figiel SDS, Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, układ i opracowanie ks. A. Baron - ks. H. Pietras SJ, t. 1: (325-787) Nicea I - Konstantynopol I - Efez - Chalcedon -Konstantynopol II - Nicea II, Kraków 2001; t. 2: (869-1312) Konstantynopol IV - Lateran I - Lateran II - Lateran III - Lateran IV - Lyon I - Lyon II - Vienne, Kraków 2002, s. 621

K. Burczak, H.G. Reichert, Unvergängliche lateinische Spruchweisheit: urban und human, Erzabtei St. Ottilien 1997, s. 624

J Woźniak CM, S. Weninger, Das Verbalsystem des Altäthiopischen. Eine Untersuchung seiner Verwendung und Funktion unter Berücksichtigung des Interferenzproblems, Wiesbaden 2001, s. 628

J. Woźniak CM, J. Tropper, Altäthiopisch. Grammatik des Ge'ez mit Übungstexten und Glossar, Münster 2002, s. 629

J. Woźniak CM, S. Weninger, Ge'ez. Classical Ethiopic, München - Newcastle 1993, s. 630

 

BIBLIOGRAFIE

S. Longosz, Laikat w starożytności chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzne, s. 631

J. Naumowicz - S. Longosz, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2002, s. 639

W. Niedźwiecki, Didache - Nauka Dwunastu Apostołów. Bibliografia 1883-2000, s. 665

S. Longosz, Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2002 roku, s. 695

J. Figiel SDS, Patrystyka w czasopismach 2002 roku, s. 705

  

SPRAWOZDANIA

J. Lachowicz, Świeccy w Kościele starożytnym (Lublin, KUL, 25-26 XI 2002), s. 741

A.Z. Zmorzanka, Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2002/2003, s. 751

E. Kotkowska, "Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów" (Sekcja Patrystyczna, Kielce, 23-24 IX 2002), s. 757

R. Szmurło, Chrześcijaństwo II-V wieku wobec antycznych tradycji ezote­rycznych (Warszawa, UKSW, 16 X 2002), s. 760

B. Degórski O.S.P.P.E."Wyznania" św. Augustyna. Podsumowanie i widoki na przyszłość (XXXI Dni Augustiańskie, Rzym, 2-4 V 2002) -, s. 764

B. Degórski O.S.P.P.E., Klasyczne tematy chrześcijańskiej tradycji monastycznej (Anselmianum, Rzym, 28 V - 1 VI 2002), s. 767

F. Drączkowski, Św. Augustyn odkrywany przez muzułmanów (Alger - Annaba - Souk-Ahras, 1-7 IV 2001), s. 772

 

INFORMACJE  

Sympozjum w KUL o papiestwie w starożytności chrześcijańskiej, s. 777

Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2003 roku, s. 778

Patrystyczne sympozjum w UKSW w 2003 roku w Warszawie, s. 778

Międzynarodowa konferencja o neoplatonizmie w KUL 2003, s. 779

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2003/2004, s. 780

XIV Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie 2003, s. 780

XXXIII Dni Augustiańskie w 2004 roku w Rzymie, s. 781

Rocznica 1400-lecia śmierci Grzegorza Wielkiego w Polsce, s. 782

Konferencja Grzegorz Wielki w 1400 rocznicę śmierci w Rzymie, s. 782

Konferencja: Didaché a św. Mateusz, s. 783

Kolokwium o normach i kanonach w starożytności, s. 783

Kolokwium: "Wkład Ojców Kościoła w dzisiejszą katechezę", s. 784

Kolokwium o św. Maurycym i Legii Tebańskiej, s. 785

Colloquium Origenianum Nonum w 2005, s. 786

XXI Międzynarodowy Kongres Studiów Bizantyńskich 2006, s. 786

Inne informacje z życia patrystycznego, s. 787

 

 

Vox Patrum 23 (2003), z. 44-45

Pius XI, Encyklika Iucunda sane z okazji 1300-lecia śmierci Grzegorza Wielkiego, ss. 7-21

E. Staniek, Koncepcja homilii patrystycznej, ss. 23-34

M. Szram, Koncepcje komentarza biblijnego w epoce patrystycznej, ss. 35-48

K. Bardski, Patrystyczna egzegeza alegoryczna - użycie czy nadużycie tekstu biblijnego?, ss. 49-64

S. Longosz, Dramatyzowane homilie o Janie Chrzcicielu i chrzcie Pańskim, ss. 65-75

E. dal Covolo, Homilia 50 Jana Chryzostoma na Ewangelię Mateusza (Przypadek dysproporcji egzegezy), ss. 77-72

Pseudo-Euzebiusz, Homilia o chrzcie Pańskim (PG 86, 372-380); tł. T. Krynicka, 72-75

W. Turek, Niektóre wskazania egzegetyczne w Komentarzu do Ewangelii św. Mateusza św. Hilarego z Poitiers, ss. 85-97

J. Słomka, Orygenes o kapłaństwie i Eucharystii w homiliach o Księdze Kapłańskiej, ss. 99-117

A. Nocoń, Zagadnienie pokoju w Objaśnieniach Psalmów św. Augustyna, ss. 119-129

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Głoszenie słowa. Kilka uwag na temat motywu księgi w ikonografii wczesnochrześcijańskiej, ss. 131-142

R. Bulas, Grzegorz Wielki w anglosaskiej Brytanii i celtyckiej Irlandii, ss. 143-154

W. Turek, „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam” (Rdz 1, 26) w interpretacji Tertuliana, ss. 157-170

M. Szram, Autokastracja Orygenesa - fakt czy nieporozumienie?, ss. 171-202

M. Przyszychowska, Koncepcja podwójnego stworzenia jako próba wyjaśnienia genezy świata zmysłowego (Filon z Aleksandrii, Orygenes, Grzegorz z Nyssy), ss. 203-220

N. Widok, Stanowisko Grzegorza z Nazjanzu wobec formuły trynitarnej: mia ousia - treis hypostaseis, ss. 221-233

A. Donati, Hieronymi Epistnla XLVI: Paulae et Eustochiae ad Marcellam De locis sanctis (commentario), ss. 235-258

L. M. Mirri, Il pensiero teologico di Cassiano nelDe incarnatione”, ss. 259-284

B. Degórski, Le nozze di Cana nellescgesi di san Gaudenzio di Brescia, ss. 285-299

H. Dybski, Życie monastyczne w Konstantynopolu w wypowiedziach autorów IV i V wieku, ss. 301-318

W. Dutka, Barbarzyńcy w Vita sancti Severini, ss. 319-327

T. Polański, Walka Wschodu i Zachodu w literaturze greckiej od Herodota do Prokopiusza z Gazy, ss. 329-351

R. Bulas, Wysokie krzyże irlandzkie i ich związki z mitologią (VIII-XII wiek), ss. 353-361

A. Stępniewska, Sylwia - matka papieża Grzegorza Wielkiego, ss. 363-373

R. Wierna, Obraz św. Mikołaja Cudotwórcy z Opola Podedwórza, ss. 375-380

P. Szkołut, Sceny męczeństwa i ocalenia w późnoantycznej sztuce synagogalnej, ss. 381-396

S. Longosz, Recepcja św. Augustyna w kulturze polskiej, ss. 397-418

R. Bernagiewicz, Ne transgrediaris terminos antiques. Stałość i zmienność w tradycji chorału gregoriańskiego, ss. 419-431

Optat z Milewy, Traktat przeciw donatystom, księga I; wstęp i kom. S. Longosz; tł. A. Gołda, ss. 433-459

M. Szram [rec.], Origene e l’allesandrinismo capadoce (III-IV secolo). Atti del V Convegno del Grusso Italiano di ricerca su Origene e la tradizione alessandrina (Bari, 20-22 settembre 2000), a cura di M. Girardi - M. Morin, Bari 2002, ss. 461-466

M. Szram [rec.], P. Gwiazda, Życie kontemplacyjne według św. Grzegorza Wielkiego, Warszawa 2001, ss. 466-468

M. Szram [rec.], R. Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku. Chrześcijaństwo u schyłku starożytności Studia źródłoznawcze, red. T. Derda - E. Wipszycka, t. 4, Kraków 2003, ss. 468-471

M. Szram [rec.], A. Eckmann, Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003, ss. 471-474

J. Wojtczak-Szyszkowski [rec.], P. Szczur, Oblicza miłości. Miłość daje się poznać w sposób wieloraki. Cnoty pokrewne i towarzyszące agape według Klemensa Aleksandryjskiego, Kielce - Lublin 2002, ss. 474-476

J. Wojtczak-Szyszkowski [rec.], K. Burczak, Figury retoryczne i tropy w Psalmach na podstawie Expositio Psalmorum Kasjodora, Lublin 2004, ss. 476-478

D. Zagórski [rec.], R. Selejdak, Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła, Częstochowa 2002, ss. 478-481

K. Burczak [rec.], G. Franke, Das Kirchenasyl im Kontext sakraler Zufluchtnahmen der Antike. Historische Erscheinungsformen und theologische Implikationen in patristischer Zeit, Frankfurt am Main 2003, ss. 481-487

M. Raszewski [rec.], A. Tronina - M. Szmajdziński, Wprowadzenie do języka syryjskiego, Kielce 2003, ss. 487-490

M. Wysocki [rec.], L. Mateja, Oblicza miłosierdzia. Historyczne uwarunkowania rozwoju doktryny o miłosierdziu. Studium dzieł Tertuliana i św. Cypriana, Kraków 2003, ss. 490-492

L. M. Mirri [rec.], M. Pazzini, Lessico concordanziale del Nuovo Testamento Siriaco, Jerusalem 2004, ss. 493-494

J. Naumowicz [rec.], B. Czyżewski, Księgi Pisma Świętego w ujęciu isagogi Juliusza Afrykańczyka, Poznań 2003, ss. 494-495

R. Szmurło [rec.], G. Gnoli (a cura di), Il manicheismo, volume 1: Mani e il Manicheismo, Forigliano 2003, s. 496-498

J. Figiel [rec.], Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński, arabski, ormiański, polski, t. 3: (1414-1445) Konstancja; Bazylea - Ferrara - Florencja - Rzym, układ i oprac. ks. A. Baron - ks. H. Pietras SJ, ŹMT 30. Kraków 2003, ss. 499-501

R. Bulas [rec.], Pracownia Karmelu Miłości Miłosiernej im. Braci Trapistów Tibhirine w Szczecinie, Modlitwa Kolorem. Ikony z Pracowni Karmelu Miłości Miłosiernej im. Braci Trapistów Tibhirine, Szczecin 2003, ss. 501-504

S. Zięba [rec.], Teofrast, Przyczyny powstawania i rozwoju roślin. Fizjologia roślin. Z języka greckiego przełożył, wstępem, komentarzem i indeksami opatrzył ks. H. Wojtowicz, Lublin 2002, ss. 504-506

S. Longosz [rec.], A. Flis - B. Kowalska, Zapomniani bracia. Ginący świat chrześcijan Bliskiego Wschodu, Kraków 2003, ss. 506-511

S. Longosz, Patrystyczna homilia i komentarz biblijny. Materiały bibliograficzne (wybrane), ss. 513-520

S. Longosz - W. Stawiszyński, Św. Augustyn w polskich studiach, ss. 521-623

J. Naumowicz - S. Longosz, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2003, ss. 625-647

S. Longosz, Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2003 roku, ss. 649-655

J. Figiel, Patrystyka w czasopismach 2003 roku, ss. 657-690

A. Z. Zmorzanka [sprawozd.], Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2003/2004, ss. 691-697

R. Majeran [sprawozd.], Byt czy dobro? Metamorfozy neoplalonizmu (Lublin, KUL, 740 X 2003), ss. 697-703

J. Lachowicz  [sprawozd.], Patrystyczne homilie i komentarze biblijne (Sekcja Patrystyczna, Brenna, 25-26 IX 2003), ss. 703-712

R. Szmurło [sprawozd.], Gatunki literackie w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim. Nowe formy, czy kontynuacja tradycji klasycznej? (Warszawa, UKSW, 12 XI 2003), ss. 713-717

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska [sprawozd.], Męczennicy w świecie późnego antyku (VI Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz nad Wisłą, 5-6 V 2003), ss. 718-719

L. Misiarczyk [sprawozd.], XIV Kongres Patrystyczny w Oksfordzie (Oksford, 18-23 VIII 2003), ss. 719-722

B. Degórski [sprawozd.], Sposoby porozumiewania się i recepcja: Protagoniści, techniki i drogi dokumentu chrześcijańskiego (IV-VI wiek) (XXXII Dni Augustiańskie, Rzym, 8-10 V 2003), ss. 722-725

B. Degórski [sprawozd.], Ojcowie Kościoła a szkoły teologiczne na soborach (Rzym, 6-7 III 2003), ss. 725-728

P. Szczur [sprawozd.], Wystawa melchickich ikon arabskich (Paryż, 16 V - 17 VIII 2003), ss. 728-730

S. Longosz [sprawozd.], Zloty jubileusz, kapłaństwa ks. prof. H. Wojtowicza (Pionki, 8 VI 2003), ss. 731-740

P. Kochanek, Katedra Historii Bizancjum w KUL, ss. 741-746

M. Marczewski, Nowe polskie czasopismo patrystyczne, ss. 746-748

W. Dawidowski, Ośrodek Studiów nad św. Augustynem w Krakowie, ss. 748-751

Sympozjum w KUL o papiestwie w starożytności, s. 751

Sekcja Patrystyczna na VII Kongresie Teologów Polskich, s. 752

VII Sympozjum Kazimierskie, ss. 752-753

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2004/2005, s. 753

Sympozjum o Św. Grzegorzu Wielkim w Poznaniu, s. 754

Colloquium Augustinianum w Krakowie, ss. 755-756

Rzymskie Sympozjum o Grzegorzu Wielkim, s. 756

XXXIV Dni Augustiańskie w 2005 roku w Rzymie, ss. 755-756

Inne informacje z życia patrystycznego, ss. 756-758

J. Pałucki, Ksiądz Biskup Roman Andrzejewski (1938-2003) jako badacz antyku chrześcijańskiego, ss. 759-763

A. Eckmann, Profesor Michał Kaczmarkowski (1934-2003) jako badacz łaciny wczesnochrześcijańskiej, ss. 765-769

 

Vox Patrum 24 (2004), z. 46-47

Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej

 

ARTYKUŁY

A. Paciorek, Postać Piotra w Ewangelii św. Mateusza, s. 7

H. Kowalski, "Pontifex maximus" w religii rzymskiej, s. 19

W. Turek, Prima Clementis: zagadnienie prymatu Biskupa Rzymu w ujęciu współczesnych opracowań patrystycznych, s. 33

L. Misiarczyk, Prymat Kościoła i biskupa Rzymu w źródłach chrześcijańskich II wieku, s. 51

A. Zmorzanka, Pozycja Piotra w tekstach gnostyckich, s. 79

W. Myszor, Św. Ireneusz o autorytecie Kościoła Rzymskiego, s. 87

M. Szram, Papież Poncjan a sprawa Orygenesa, s. 95

P. Szczur, Św. Cyprian wobec Biskupa Rzymu, s. 105

W. Galant, Wybór Biskupa Rzymu do IV wieku, s. 121

A. Żurek, Relacje patriarchatu antiocheńskiego z papieskim Rzymem w I-IV wieku, s. 131

A. Uciecha, Pozycja św. Piotra w pismach Afrahata i św. Efrema, s. 145

S. Koczwara, Katedra Piotra w nauczaniu Optata z Milewy jako ostateczny probierz prawdziwości Kościoła, s. 155

S. Longosz, Św. Atanazy Aleksandryjski a Biskup Rzymu, s. 163

N. Widok, Ojcowie Kapadoccy wobec Biskupa Rzymu. Stanowisko Bazylego Wielkiego, s. 193

K. Tyburowski, Wkład papieża Damazego w kościelne i świeckie umocnienie władzy papiestwa, s. 211

J. Pałucki, Św. Ambroży o Biskupie Rzymu, s. 223

J. Woch, Biskup Rzymu wobec problemów Kościołów Wschodnich przy końcu IV wieku, s. 231

J.W. Żelazny, Kolegium biskupów w Konstytucjach Apostolskich. Rola Piotra, s. 249

J. Naumowicz, Geneza święta Natale Petri de Cathedra, s. 255

L.M. Mirri, Girolamo e i vescovi di Roma: in rassorto di stima e di collaborazione, s. 265

D. Kasprzak, Kontakty Św. Paulina z Noli z Rzymem i jego biskupami, s. 293

Cz. Bartnik, Nauka Leona Wielkiego o prymacie Biskupa Rzymu, s. 311

A. Nocoń, Assellatio Flaviani ad papam Leonem (?). Wokół władzy papieskiej na Wschodzie, s. 323

J.W. Żelazny, Apelacja Teodoreta do papieża Leona, s. 335

J. Lachowicz, Autorytet Biskupa Rzymu w nauczaniu i praktyce św. Grzegorza Wielkiego, s. 347

J. Lewandowicz, Paliusz w korespondencji św. Grzegorza Wielkiego, s. 363

B. Degórski, Biskupi Rzymu w "Pratum spirituale"  Jana Moschosa, s. 371

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Najstarsze przedstawienia Piotra Apostoła a problem prymatu papieskiego, s. 391

J.A. Kalinowska, Papiestwo w życiu i twórczości literackiej Stanisława Hozjusza (1504-1579), s. 405

 

MISCELLANEA

J. Sieradza, Jezus Chrystus jako model dla postaci Apoloniusza z Tiany, s. 415

F. Szulc, La theologie judeochretienne: 1'actualite de la conception de Jean Danielou et 1'essai de son develossement, s. 423

M. Zawadzka, Kilka uwag o wczesnochrześcijańskiej krytyce rzymskich widowisk (na podstawie De  spectaculis Tertuliana, De spectaculis Nowacjana, De gubernatione Dei VI Salwiana z Marsylii, s. 433-440

J. Grzywaczewski, Tendances subordinaciennes dans la theologie avant Nicee, s. 441

J. Jakielaszek, Peryfraza progresywna i strategie tekstowe. Na podstawie: Moriundum esse pro Dei Filio Lucyfera z Cagliari, s. 461

A. Donati, Hieronymi Epistula XLVI: Paulae et Eustochiae ad Marcellam De locis sanctis. Commentario II, s. 469

B. Pawłowska, In memoriam sanctorum martyrum. Epigramaty damazjańskie w rzymskich katakumbach, s. 489

U. Pękala, Apologia chrześcijańskiej nauki o zbawieniu w Wielkiej Katechezie św. Grzegorza z Nyssy, s. 499

E. Kotkowska, Nauczanie św. Grzegorza z Nyssy o wszechmocy Bożej na podstawie In illud: Tunc ipse Filius, s. 511

F. Drączkowski, Miłość bliźniego w świetle ekshortacji pastoralnych Leona Wielkiego w mowach na Wielki Post (39-50), s. 527

M. Kaźmierczak, Kiedy żył św. Patryk? Rozważania nad chronologią życia Apostoła Irlandii, s. 537

R. Bulas, Fdeth Fiadha. Lorka świętego Patryka, s. 547

S. Koczwara, Religijne motywy w rewolcie Witaliana w 513-515 roku, s. 561

A. Szewczyk, Blathmac i jego "Poemat" poświęcony Dziewicy Maryi, s. 573

R. Wierna, Apokryficzne przedstawienie śmierci św. Józefa na obrazie z kościoła parafialnego w Burgrabicach, s. 579

R. Szmurło, Elementy struktury hierarchicznej oraz warunków społeczno-ekonomicznych klasztorów manichejskich w Azji Centralnej w świetle analizy wybranych dokumentów z Turfan, s. 589

 

PRZEKŁADY

Optat z Milewy, Traktat przeciw donatystom, Księga II; wstęp: S. Longosz, Cathedra Petri w eklezjologii Optata, s. 597; przekł. A. Gołda, s. 603

Pochwały na cześć Pana wraz z cudem, który wydarzył się w kraju Eduów (Laudes Domini cum miraculo ąuod accidit in Aeduico, CPL 1386). Wstęp i komentarz R. Sawa, s. 623; przekład R. Sawa, s. 628

 

RECENZJE

M. Szram, Origeniana Octava. Origen and the Alexandrian Tradidon. Papers ofthe 8  International Origen Congress (Pisa, 27-31 August 2001), ed. L. Perrone - P. Bernardino - D. Marchini, vol. I-II, Leuven 2003, s. 635

M. Szram, Origene. Dizionario. La cultura, il pensiero, le opere, a cura di A. Monaci Castagno, Roma 2000, s. 644

M. Szram, S. Kaczmarek, Darowanie win. Orygenesowa egzegeza przypowieści o nielitościwym dłużniku (Mt 18, 23-25) i wezwania Modlitwy Pańskiej (Mt 6, 12; Łk 11, 4) wraz z jej uzupełnieniem (Mt 6, 14-15), Kraków 2005, s. 646

M. Szram, K. Bardski, Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Rozprawy i Studia Biblijne 16, Warszawa 2004, s. 650

M. Starowieyski, Aegyptus Christiana. Melanges d'hagiographie egyptienne et orientales dédies a la mémoire du P. Paul Devos, Bollandiste, curaverunt Ugo Zanetti et Enzo Lucchesi, Cahiers d'Orientalisme 25, Geneve 2004, s. 655

M. Wysocki, E. Osborn, Tertullian, First Theologian of the West, Cambridge 2003, s. 659

M. Wysocki, R. Stawinoga, Tertulian a świat antyczny, Kraków 2002, s. 661

J. Figiel, Tertullianus, O hrach. De spectaculis. Uvodni studii, preklad, poznamky a vyberovou bibliografii k Tertullianovym dilum poridil Petr Kitzler, Praha 2004, s. 664

J. Figiel, Nowacjan, O Trójcy Świętej, przekład ks. Grzegorz Jaśkiewicz, ŹMT 35, Kraków 2005, s. 669

A. Leska, R. Wiśniewski, Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V wieku = Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze IV, red. T. Derda - E. Wipszycka, Kraków 2003, s. 671

J. Lachowicz, G. Visona, Cronologia ambrosiana. Bibliografia ambrosiana (1900-2000). Tutte le opere di sant'Ambrogio, sussidi 25/26, Roma 2004, s. 676

M. Strankowski, S. Sojka, Ideał życia kapłańskiego w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego, Lublin 2003, s. 678

D. Zagórski, La Bibbia commentata dai Padri, red. A. Di Berardino, vol I-IX, Roma 2003-2005, (włoska edycja amerykańskiego: Ancient Christian Commentary on Scripture vol. LXVII, New Yersey 1998-2005), s. 681

R. Popowski, Literatura Grecji starożytnej, pod redakcją H. Podbielskiego, t. 1: Epika -liryka - dramat; t. 2: Proza historyczna – krasomówstwo, filozofia i nauka - literatura chrześcijańska, Lublin 2005, s. 685

S. Longosz, The Cambridge History of Early Christian Literaturę, ed. F. Young - L. Ayres - A. Louth, Cambridge 2004, s. 689

 

BIBLIOGRAFIE

S. Longosz, Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej. Materiały bibliograficzne (wybrane), s. 693

S. Longosz, Św. Grzegorz Wielki w polskich studiach. Materiały bibliograficzne, s. 705

Bibliografia Pawła Orozjusza (wiek XIX-XX), s. 715

S. Longosz, Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2004 roku, s. 727

J. Naumowicz - S. Longosz, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2004, s. 733

J. Figiel, Patrystyka w czasopismach 2004 roku, s. 765

 

SPRAWOZDANIA

J. Lachowicz, Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-26 XI 2004), s . 807

A.Z. Zmorzanka, Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2004/2005, s . 816

J. Lachowicz, Udział Sekcji Patrystycznej w VII Kongresie Teologów Polskich (Lublin, KUL, 13 IX 2003), s . 820

J. Lachowicz, Miejsca święte w epoce późnego antyku (VII Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz Dolny, 7-9 X 2004), s . 823

J. Lachowicz, W kręgu myśli św. Grzegorza Wielkiego. Sympozjum z okazji 1400 rocznicy śmierci św. Grzegorza Wielkiego (Obra, 27-28 X 2004), s. 834

J. Lachowicz, Św. Augustyn dzisiaj. 1650 rocznica urodzin św. Augustyna z Hissony (Kraków, 2-3 XII 2004), s. 837

B. Degórski, Dziedzictwo duchowe Grzegorza Wielkiego na Zachodzie i Wschodzie (Rzym, 10-12 III 2004), s. 844

B. Degórski, Jan Chryzostom: Wschód i Zachód na przełomie IV i V wieku (XXXIII Dni Augustiańskie, Rzym, 6-8 V 2004), s. 846

R. Szmurło, VIII Międzynarodowy Kongres Studiów Koptyjskich (Paryż, 28 VI - 3 VII 2004), s. 850

S. Longosz, Obchody 1650 rocznicy urodzin św. Augustyna w Rzymie (Rzym, 7-15 XI 2004), s. 856

S. Longosz, Przekazanie relikwii św. Grzegorza z Nazjanzu i św. Jana Chryzostoma Kościołowi Wschodniemu (Rzym, 27 XI 2004), s. 859

S. Longosz, Papieże starożytni w religijnej kulturze polskiej, s. 865

 

INFORMACJE

P. Kochanek, Możliwości studiów bizantynologicznych na bazie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, s. 873

K. Ilski, Seria "Chrześcijańska Europa" w Poznaniu, s. 881

F. Drączkowski, Redaktor naczelny "Vox Patrum" odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, s. 883

Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2005 roku, s. 885

Patrystyczne sympozjum w UKSW w 2005 roku w Warszawie, s. 886

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2005/2006, s. 886

Sympozjum o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, s. 886

VIII Sympozjum Kazimierskie, s. 887

Pierwsza polska konferencja syriologiczna, s. 888

Colloquium Origenianum Decimum w Polsce, s. 888

Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora M. Starowieyskiego, s. 889

Vox Patrum ponownie wśród najwyżej punktowanych czasopism, s. 890

Bibliografia polskich przekładów patrystycznych, s. 890

Inne informacje z życia patrystycznego, s. 891

 

IN MEMORIAM

B. Czyżewski, Ksiądz Szczepan Pieszczoch (1921-2004) - człowiek, który prawdziwie kochał Ojców Kościoła, s. 893

 

VOX PATRUM 25 (2005) t. 48

 Od Redakcji, s. 5

  

DOKUMENTY

Encyklika Piusa XI „Lux Veritatis” z okazji 1500-lecia Soboru Efeskiego, tłum. S. Okoniewski, tekst przejrzał i komentarzem opatrzył S. Longosz, s. 7

 

 ARTYKUŁY

B. Zgraja, Ojciec - Boski Sprawca ¢retť (cnoty). Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego, s. 27

A. Filipowicz, Poglądy Tertuliana na temat początków życia ludzkiego i aborcji, s. 41

G. Jaśkiewicz, Doktryna Nowacjana w ŤTraktacie o Trójcy Świętejť, s. 55

A. Stępniewska, Święta Emmelia - matka Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nyssy, s. 67

E. Osek, Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w ujęciu Bazylego Wielkiego, s. 79

R. Nakonieczny, Teologia kreacji - między obrazem a podobieństwem (na podstawie ŤIn Genesinť Dydyma Aleksandryjskiego), s. 105

T. Krynicka, "Hexaemeron" Ambrożego z Mediolanu jako źródło do XVII księgi "Etymologii" Izydora z Sewilli, s. 125

D. Zagórski, „Perfectio hominis” nel ŤDe Iacob et vita beatať di S. Ambrogio, s. 139

R. Szaszka, Obraz życia wewnętrznego człowieka w traktacie św. Ambrożego ŤO Izaaku lub o duszyť, s. 153

C.M. Paczkowski OFM, Chrystologia św. Hieronima na tle teologii palestyńskiej przełomu IV i V wieku, s. 159

A. Donati, Hieronymi ŤEpistulať XLVI: Paulae et Eustochiae ad Marcellam - De locis sanctis [pars III], s. 187

S. Koczwara  Paszkwil mnicha Maksencjusza na papieża Hormizdasa jako przykład inwektywy chrześcijańskiej, s. 215

J. Jakielaszek, „Nescit quo flectere puppem” (Corippi Johan. I 273). Hipoteza kontaminacyjna, s. 233

J. Lachowicz, Miejsce i rola kobiety w życiu i myśli św. Grzegorza Wielkiego. Od teorii biblijnej do praktyki życia codziennego VI wieku, s. 243

B. Pawłowska, Religijne podróże do Rzymu w okresie przedkonstantyńskim, s. 267

J. Królikowski  Mariologia Ojców a współczesna refleksja mariologiczna. Uwagi metodologiczne, s. 275

R. Groń, Przykłady „dobrej śmierci” u Aelreda z Rievaulx, s. 291

  

PRZEKŁADY

Optat z Milewy, Traktat przeciw donatystom Księga III; S. Longosz, wstęp: Ingerencja cesarskiego wojska w spory religijne w ocenie Optata z Milewy, s. 313; A. Gołda przekład i komentarz, s. 319

Żywot Maniego (Kephalaia I 9, 15 - 16, 31; LXXVI 183, 11 - 188, 29); wstęp i komentarz R. Szmurło, s. 343; przekład z koptyjskiego R. Szmurło, s. 349

Efrem Syryjczyk, Kolejna mowa przeciw Manesowi; wstęp i komentarz A. Uciecha, s. 359; przekład z syryjskiego A. Uciecha, s. 362

Jan Damasceński, Mowa przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy; wstęp M. Dylewska (bibliografia - ks. S. Longosz), s. 377; przekład  M. Dylewska, s. 379

  

RECENZJE

M. Szram, M. Simonetti, Origene esegeta e la sua tradizione, Letteratura cristiana antica NS 2, coll. dir. da C. Moreschini - E. Norelli, Brescia 2004, s. 393

J. Lachowicz, C. Badilita, Métamorphoses de l’Antichrist chez les Pères de l’Église, Théologie Historique 116, Paris 2005, s. 396

J. Lachowicz, S. Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo, Sacro/Santo 8, Roma 2004, s. 402

A. Nocoń, C. Stewart, Kasjan mnich, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 34, Kraków 2004, s. 405

R. Groń, Aelred of Rievaulx, The Historical Works, trans. by J.P. Freeland, introduction and annotations by M.L. Dutton, Kalamazoo 2005, s. 408

R. Groń, Truth as gift. Studies in Medieval Cistercian History in honour of John R. Sommerfeldt, ed. Marsha L. Dutton - Daniel M. LaCorte - Paul Lockey, Kalamazoo Mich. 2004, s. 411

R. Groń, J.R. Sommerfeldt, Bernard of Clairvaux: On the Spirituality of Relationship, New York - Mahwah NJ 2004, s. 416

R. Groń, J.R. Sommerfeldt, Bernard of Clairvaux. On the Life of the Mind, New York - Mahwah NJ 2004, s. 418

A. Eckmann, J. Żelazny, Biskup Ojcem. Zarys eklezjologii syryjskiej na podstawie „Konstytucji Apostolskich”, Kraków 2006, s. 420

L. Gładyszewski, J.A. Wojtczak-Szyszkowski, Fides et traditio. Wybór tekstów autorów wczesnego chrześcijaństwa (dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów), Warszawa 2006, s. 423

S. Longosz, Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce męczeńskie (Peristephanon) oraz Przed­słowie i Epilog, tłum. M. Brożek i inni tłumacze, wstęp i opracowanie M. Starowieyski, ŹMT 40, Kraków 2006, s. 425

S. Longosz, Augustyn z Hippony, O życiu szczęśliwym, tłum. A. Świderkówna, Kraków 2006, s. 427

S. Longosz, Dokumenty synodów od 50 do 381 roku (Synody i Kolekcje Praw, t. 1) układ i opracowa­nie A. Baron - H. Pietras SJ, ŹMT 37, Kraków 2006, s. 429

S. Longosz, H. Pietras, L’Escatologia della Chiesa dagli scritti giudaici fino al IV secolo, Sussidi Patristici 13, Roma 2006, s. 433

  

DZIAŁ INFORMACYJNY

BIBLIOGRAFIE

J. Figiel SDS, Wykaz skrótów stosowanych w periodyku „Vox Patrum”, s. 437

R. Wierna, Patrystyka w wybranych czasopismach: „Bonus pastor” (1877-1890), „Dziś i Jutro” (1945-1956), „Kierunki” (1956-1990), „W drodze” (1973-2005), „Misericordia” (1995-2005), s. 451

J. Naumowicz, S. Longosz, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2005, s. 459

S. Longosz, Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2005 roku, s. 469

J. Figiel SDS, Patrystyka w czasopismach 2005 roku, s. 495

J. Figiel SDS, Indeks „Vox Patrum” 1 (1981) - 24 (2004), s. 541

  

SPRAWOZDANIA

A.Z. Zmorzanka, Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2005/2006, s. 647

A.Z. Zmorzanka, Świat pogański, judaizm i chrześcijaństwo w okresie patrystycznym (Sekcja Patrystyczna, Poznań, 20-21 IX 2005), s. 653

B. Degórski OSPPE, Poganie i chrześcijanie w poszukiwaniu zbawienia (I-III wiek) (XXXIV Dni Augustiańskie, Rzym, 5-7 V 2005 r.), s. 658

  

INFORMACJE

Sympozjum w KUL o zasługach Jana Pawła II wobec antyku chrześcijańskiego, s. 663

Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2006 roku, s. 664

Sympozjum patrystyczne w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie w 2006 roku, s. 665

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2006/2007, s. 665

Sympozjum o św. Janie Chryzostomie w Opolu - Kamieniu Śląskim w 2007 roku, s. 666

Instytut Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, s. 666

Wydanie 500. tomu „Sources Chrétiennes”, s. 668

Wydanie I tomu „Acta Synodalia”, s. 668

Odkrycie apokryfu Ewangelia Judasza, s. 669

XV Międzynarodowy Kongres Patrystyczny w Oksfordzie 2007, s. 669

XXXVI Dni Augustiańskie w 2007 r. w Rzymie, s. 670

Międzynarodowe kolokwium o Pseudoklementynach w 2006 roku, s. 670

Inne informacje z życia patrystycznego, s. 671

 

VOX PATRUM 26 (2008) t. 49

Ksiega pamiątkowa ku czci ks. prof. Marka Starowieyskiego 

Tabula gratulatoria, s. 7

Od Redakcji, s. 11

T. Skibiński SAC, Ksiądz Profesor Marek Starowieyski, s. 13

T. Skibiński SAC, Wykaz drukowanych prac Ks. Prof. Marka Starowieyskiego, s.19

  

ARTYKUŁY

B. Amata, Benedetto da Norcia „uomo di Dio” e „servo dell’uomo”, s. 47

D. Bertrand SJ, Pour une périodisation efficace des temps patristiques, s. 59

S. Bralewski, L’image de la papauté dans l’Histoire Ecclésiastique de Socrate, s. 83

S. Brock, Mary as a „letter”, and some other letter imagery in Syriac liturgical texts, s. 89

R. Bulas, Św. Kutbert – asceta, biskup i święty Kościoła anglosaskiego, s. 101

B. Contin, Quelques aperçus sur les prolegomenes a la philosophie de David l’Invincible, s. 113

E. Dal Covolo SDB, Religio e pietas nell’età classica. Incontri e scontri tra pagani e cristiani, s. 125

B. Degórski O.S.P.P.E., L’esegesi geronimiana di Is 1, 1 sulla base del Commento in Isaia, s. 135

F. Drączkowski, Definicja miłości chrześcijańskiej Klemensa Aleksandryjskiego w świetle encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, s. 145

A. Eckmann, Znaczenie Petra (Mt 16, 18) w interpretacji świętego Augustyna, s. 67

B. Gain, Les traductions latines de Basile De Cesaree (IVe-XVe siècle): les intentions de leurs auteurs, s. 179

J. Grand’Henry, Vingt-cinq ans de recherches sur la version arabe de Grégoire de Nazianze à Louvain-la-Neuve, s. 189

R. Groń, Śmierć Aelreda z Rievaulx – między teorią a rzeczywistością, s.195

V. Grossi OSA, La pace in Agostino d’Ippona. Aspetti antropologici e sociali, s. 209

J. Grzywaczewski, Agapè comme programme de formation chrétienne d’après Clément d’Alexandrie, s. 223

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Znaczenie archeologii chrześcijańskiej dla interpretacji „Peristephanon” Prudencjusza na przykładzie wykopalisk pod Bazyliką św. Pawła za murami, s. 245

R. Kaczynski, Mystagogie: ein liturgisches Bildungskonzept der alten Kirche, s. 253

Ch. Kannengiesser, The philosophical background of the Athanasian doctrine of salvation, s. 265

M. Kieling, Formacja duchownych w świetle „De institutione clericorum” Rabana Maura, s. 277

M. Kokoszko, Sosy w kuchni greckiej. Garum (G£roj) i pochodne, s. 289

T. Kołosowski SDB, Bóg jest obecny w świecie, kieruje nim i osądza go. Opatrzność Boża w dziele Salwiana z Marsylii „De gubernatione Dei”, s. 299

J.M. Kozłowski, Męczeństwo jako paradoksalne świadectwo życia w Aktach i Pasjach Męczenników, s. 307

T. Krynicka, Izydor z Sewilli jako mistrz kompilacji. Organizacja materiału w „Etymologiach” na przykładzie XVII księgi „De agricultura”, s. 319

M.J. Leszka, Konstantynopol w listach Teofilakta, arcybiskupa Ochrydy, s. 335

J. Lewandowicz, Grzegorz Wielki wobec problemów w relacjach między chrześcijanami i żydami na podstawie swego „Registrum Epistularum”, s. 343

S. Longosz, Maryja w apokryfach Starego Testamentu, s. 357

L.F. Mateo-Seco, Obrazy obrazu (Rodzaju 1, 26 i Kolosan 1, 15 u św. Grzegorza z Nyssy), s. 367

M. Mendoza, Carmina de Sodoma et de Iona: una relectura, s. 383

A. Meredith SJ, Coherence and discontinuity in Gregory Of Nyssa, s. 399

I. Milewski, Dzieci jako uczestnicy cudownych zdarzeń w „Vita Porphyrii Episcopi Gazensis” Marka Diakona, s. 405

L.M. Mirri, La „lectio monastica” delle prime eremite cristiane, s. 419

W. Myszor, Jezus w „Ewangelii Judasza”, s. 439

R. Nakonieczny, Znaczenie terminu tÕ pneàma w antropologii Dydyma Aleksandryjskiego, s. 445

J. Naumowicz, Trzy spory o datę Wielkanocy, s. 453

A. Nocoń, Przyjaźń w ujęciu Jana Kasjana, s. 471

P.J. Nowak OFM, Św. Marcin z Tours – aktualny model miłości, s. 483

E. Osek, Grzech jako choroba duszy w homilii św. Bazylego Wielkiego „O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła”, s. 495

M.C. Paczkowski OFM, „Obcy” i „przybysze” od statusu cywilno-prawnego do eklezjologii wyobcowania, s. 511

H. Pietras SJ, List Konstantyna do Aleksandra i Ariusza a zwołanie Soboru Nicejskiego, s. 531

B. Pouderon, Nouveau témoignage sur l’origine orphico-pythagoricienne de la métaphore d'Ulysse comme symbole de l’âme (a propos du récent ouvrage de Madeleine Scopello), s. 549

Ph. Régerat, Solitudo desiderata. Les solitudes de Séverin de Norique, s. 561

R. Selejdak, Figura e ministero dei diaconi nelle „Lettere” di Ignazio d’Antiochia, s. 573

A. Swoboda, Postawa dziecka wobec matki w ocenie św. Augustyna, s. 593

P. Szczur, Przyczyny wyboru i depozycji Jana Chryzostoma z urzędu biskupa Konstantynopola (próba reinterpretacji przekazów historycznych), s. 613

M. Szram, Teoforyczne znaczenia terminu „spiritus” w „Adversus Praxean” Tertuliana, s. 633

F. Szulc, La théologie judéo-chrétienne du Fils de Dieu dans le „Pasteur” d’Hermas (Sim. V 2, 1 - 6, 7a), s. 641

F. Trisoglio, Alcuni aspetti salienti della preghiera nei „Carmini” di Gregorio Nazianzeno, s. 655

A. Tronina, Pochodzenie legendy o trzech królach, s. 673

W. Turek, „Kto pokłada w nim tę nadzieję” (1J 3, 3) w interpretacji niektórych pisarzy łacińskich okresu patrystycznego (Augustyn, Pseudo-Hilary z Arles, Beda Czcigodny), s. 683

A. De Vogüé OSB, La joie de l’Esprit Saint chez Saint Benoît, s. 693

N. Widok, Priorytetowe znaczenie formuły trynitarnej m…a fÚsij – tre‹j „diÒthtej w nauczaniu Grzegorza z Nazjanzu, s. 707

T. Wolińska, Jedenastowieczne echo sporu o tytuł Patriarchy Ekumenicznego, s. 725

R. Zarzeczny SJ, Pneumatologia Hierakasa z Egiptu na tle apokryficznego „Wniebowstąpienia Izajasza” i starożytnych tradycji melchizedekiańskich, s. 735

A.Z. Zmorzanka, Motyw róży w piśmie gnostyckim „O Początku Świata”, NHC II 5, 111, 12-15, s. 749

A. Żurek, Chrzest a zbawienie człowieka: ważność i konieczność chrztu w świetle polemiki Augustyna z donatystami, s. 755

 

VOX PATRUM 27 (2007) t. 50-51

Jan Paweł II a antyk chrześcijański 

Od Redakcji, s. 5

  

DOKUMENTY

S. Longosz, Patrystyczna katecheza Benedykta XVI (wstęp), s. 7

Katechezy Benedykta XVI: Klemens Rzymski - Cyryl Jerozolimski, s. 13

S. Longosz, Katecheza Benedykta XVI od urny z relikwiami św. Augustyna (wstęp), s. 51

S. Longosz (oprac.), Katechezy Benedykta XVI o św. Augustynie, s. 57

  

ARTYKUŁY 

Przemówienie Rektora KUL Ks. Prof. dra hab. Stanisława Wilka na otwarcie sympozjum „Jan Paweł II a antyk chrześcijański”, s. 66

S. Longosz, Jan Paweł II a organizacja polskich studiów nad antykiem chrześcijańskim, s. 67

J. Naumowicz, Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Bazylego, s. 101

B. Czyżewski, Święty Benedykt w wypowiedziach Jana Pawła II, s. 111

C.S. Napiórkowski OFMConv, Jan Paweł II a 1550. rocznica Soboru Efeskiego, s. 123

J. Czerwień, Jan Paweł II a 1600. rocznica Soboru Konstantynopolitańskiego I, s. 129

F. Drączkowski, Jan Paweł II a 1500. rocznica śmierci św. Seweryna z Noricum, s. 137

A. Żurek, Wierność tradycji. Jan Paweł II a 1200. rocznica Soboru Nicejskiego II, s. 145

B. Częsz, Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Cyryla Jerozolimskiego, s. 159

A. Eckmann, Jan Paweł II a 1600. rocznica nawrócenia św. Augustyna, s. 165

L. Gładyszewski, Jan Paweł II a 1600. rocznica śmierci św. Ambrożego (List Apostolski „Operosam diem”), s. 173

A. Zmorzanka, Ojcowie Kościoła w pracy Karola Wojtyły: studenta i uczonego, s. 179

J. Królikowski, Teologia Boga i człowieka. Św. Ireneusz z Lyonu w interpretacji Jana Pawła II, s. 189

H. Pietras SJ, Orygenes w pismach i wystąpieniach Jana Pawła II, s. 205

N. Widok, Ojcowie Kapadoccy w nauczaniu Jana Pawła II, s. 213

J.W. Żelazny, Św. Jan Chryzostom w nauczaniu Jana Pawła II, s. 229

W. Dawidowski OSA, Jan Paweł II wobec badaczy antyku chrześcijańskiego, s. 241

T. Skibiński SAC, Ojcowie Kościoła w katechezach środowych Jana Pawła II, s. 249

M. Szram, Egzegeza patrystyczna w katechezach o Psalmach Jana Pawła II i Benedykta XVI, s. 263

A. Drożdż, Ojcowie Kościoła w encyklice „Fides et ratio” Jana Pawła II, s. 273

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, Jan Paweł II i archeologia chrześcijańska, s. 285

  

MISCELLANEA  

R. Zarzeczny SJ, Apokryficzny ŤDialogus Iohannis cum Iesuť (ClApNT 27) jako gnostycka reinterpretacja dziejów patriarchów i komentarz do Hbr 7, 3, s. 291

J. Jakielaszek, Strategie tekstowe apologetyki chrześcijańskiej (Tertulian, ŤApologetykť 16), s. 307

M. Ożóg, Tertulian i jego poglądy na sztukę przedstawieniową, s. 313

J. Naumowicz, Kalendarz w ŤKonstytucjach Apostolskichť, s. 319  

E. Osek, Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w ujęciu Bazylego Wielkiego, s. 331

A. Donati, Hieronymi ŤEpistulať XLVI: Paulae et Eustochiae ad Marcellam – De locis sanctis. Commentario IV, s. 345

S. Koczwara, Echa zabiegów Stolicy Apostolskiej około zakończenia rozłamu ze Wschodem w korespondencji św. Awita z Vienny i papieża Hormizdasa, s. 373

O. Kashchuk, Utrapienie a prawdziwe ziemskie szczęście w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, s. 379

T. Krynicka, Izydor z Sewilli jako mistrz kompilacji: metody pracy twórcy ŤEtymologiiť na podstawie księgi XVII „De agricultura”, s. 397

Ł. Zięba, Określenia Anny i Joachima w ŤHomilii na Narodzenie Najświętszej Maryi Pannyť Jana z Damaszku, s. 413

B. Degórski O.S.P.P.E., Najstarsze prawodawstwo Kościoła łacińskiego w basenie Morza Śródziemnego dotyczące mnichów, s. 419

R. Suski, Aurelian a męczennicy, s. 441

K. Wendlik O.S.P.P.E., La difesa del dogma del Concilio di Calcedonia nel V capitolo del ŤContra Eutychetemť di Vigilio di Tapso, s. 461

J. Stala, Die Familie als Erziehungsgemeinschaft in der Perspektive des Familienkatechumenats, s. 487

S. Longosz, Nazwy ołtarza chrześcijańskiego w literaturze patrystycznej, s. 497

  

PRZEKŁADY

Odnalezienie prawdziwego krzyża. Syryjska legenda Judy Kyriaka; wstęp i komentarz A. Tronina, s. 535; przekład A. Tronina , s. 541

Optat z Milewy, Traktat przeciw donatystom Księga IV; wstęp S. Longosz, s. 551; A. Gołda, przekład i komentarz, s. 555

Izydor z Sewilli, Wiersze (Versus, CPL 1212); wstęp i komentarz T. Krynicka, s. 565; przekład T. Krynicka, s. 570

 

 

RECENZJE  

S. Longosz, F. Szulc, Syn Boży w „Pasterzu” Hermasa. Świadectwo chrystologii judeo-chrześcijańskiej, Katowice 2006, s. 581

S. Longosz, S. Wasilewski, Pacis magisterium apud sanctum Cyprianum. Dissertatio ad doctoratum in Litteris Christianis et Classicis, Romae 2005, s. 589

S. Longosz, Menologion. Życiorysy świętych opracował i teksty liturgiczne przetłumaczył na język polski o. R. Piętka MIC, Kostomłoty – Warszawa 2007, s. 596

R. Suski, J. Sieradzan, Jezus Magus. Pierwotne chrześcijaństwo w kręgu magii, Kraków 2005, s. 598

P. Wróblewski, Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna. Wstęp, tłumaczenie, przypisy T. Wnętrzak, ŹMT 44, Kraków 2007, s. 606

P. Wróblewski, B. Pawłowska, Urbs sacra. Pielgrzymki chrześcijańskie i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII wiek), Kraków 2007, s. 618

J. Rogowski, B. Pawłowska, Urbs sacra. Pielgrzymki chrześcijańskie i podróże religijne do Rzymu w starożytności chrześcijańskiej (IV-VII wiek), Kraków 2007, s. 627

B. Degórski O.S.P.P.E., F. Ruggiero, La follia dei cristiani. La reazione pagana al cristianesimo nei secoli I-V. Prefazione di M. Simonetti, Roma 2002, s. 635

L. Misiarczyk, F. Ruggiero, Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, tłum. E. Łukaszczyk, Kraków 2007, s. 638

L. Misiarczyk, D. Karłowicz, Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficzna – pytanie o dowodową wartość męczeństwa, Warszawa 2007, s. 641

L. Misiarczyk, D. Karłowicz, Sokrates i inni święci. O postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii, Warszawa 2005, s. 648

A. Eckmann, P. Nehring, Dlaczego dziewictwo jest lepsze niż małżeństwo? Spór o ideał w chrześcijaństwie zachodnim końca IV stulecia w relacji Ambrożego, Hieronima i Augustyna, Toruń 2005, s. 658

A. Eckmann, S. Strękowski, Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy. Elementy teologii trynitarnej i antropologii w „Homiliach do Pieśni nad Pieśniami”, Kraków 2006, s. 660

A. Eckmann, A. Kijewska, Święty Augustyn, seria: Myśli i Ludzie, Warszawa 2007, s. 663

A.Z. Zmorzanka, Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz W. Myszor, Katowice 2006, s. 664

A.Z. Zmorzanka, J.M. Robinson, Tajemnica Judasza: historia niezrozumianego ucznia i jego zaginionej ewangelii, tłum. J. Slawik, Warszawa 2006, s. 669

M. Szram, K. Bardski, Słowo oczyma gołębicy. Metodologia symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii oraz jej teologiczne i duszpasterskie zastosowanie, Warszawa 2006, s. 672

M. Szram, M. Pancerz OFM, Christi anima apud Didymum Caecum (313-398). Dissertatio ad doctoratum in Litteris Christianis et Classicis, Romae 2007, s. 674

Sz. Górski, T. Dekert, Teoria rekapitulacji Ireneusza z Lyonu w świetle starożytnych koncepcji na temat Adama, Kraków 2007, s. 677

M. Wysocki, E. Dołganiszewska, Biskup Cyprian z Kartaginy. Świadek wiary, Wrocław 2007, s. 680

M. Wysocki, J. Słomka, Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 4, Katowice 2007, s. 682

M. Wysocki, H. Pietras SJ, Eschatologia Kościoła pierwszych czterech wieków, Myśl Teologiczna 55, Kraków 2007, s. 685

B. Czyżewski, M. Fiedrowicz, Theologie der Kirchenväter. Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion, Freiburg – Basel – Wien 2007, s. 689

L. Nieścior OMI, W. Harmless SJ, Desert Christians. An Introduction to the Literature of Early Monasticism, Oxford 2004, s. 693

M. Terka, S. Jóźwiak, Państwo i Kościół w pismach św. Augustyna, Lublin 2004, s. 695

A. Kotłowska, P. Janiszewski, The Missing Link. Greek Pagan Historiography in the Second Half of the Third Century and in the Fourth Century AD, The Journal of Juristic Papyrology Supplements VI, Warsaw 2006, s. 699

M. Kokoszko, S. Bralewski, Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum, Byzantina Lodziensia X, Łódź 2006, s. 703

L.T. Pietas OSPPE, Sv. Augustín, O kresanskej náuke, preložila M. Andoková; O milosti a slobodnej vôli, preložil R. Horka, Bibliotheca Antiqua Christiana – Kresanská Antická Bibliotéka, Patrimonium zv. 3, Prešov 2004, s. 707

J. Woźniak CM, Gramatyki języka gruzińskiego, s. 711

B. Częsz, Christian Spirituality, vol. 1: Origins to the twelfth century, ed. B. McGinn – J. Meyendorff in collaboration with J. Leclercq, World Spirituality 16, New York 1985, ed. 2 – 2000, s. 717

J.A. Wojtczak-Szyszkowski, Odpowiedź na recenzję ks. L. Gładyszewskiego: J.A. Wojtczak-Szyszkowski, Fides et traditio. Wybór tekstów autorów wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 2006, s. 722

   

 BIBLIOGRAFIE  

J. Figiel SDS, Jan Paweł II a antyk chrześcijański. Polskojęzyczna bibliografia wybrana, s. 725

J. Naumowicz, S. Longosz, Polska bibliografia antyku chrześcijańskiego 2006, s. 737

S. Longosz, Wykaz prac dyplomowych z antyku chrześcijańskiego ukończonych w niektórych polskich ośrodkach naukowych w 2006 roku, s. 759

J. Figiel SDS, Patrystyka w czasopismach 2006 roku, s. 769

  

SPRAWOZDANIA  

S. Longosz, Jan Paweł II a antyk chrześcijański (Lublin, KUL, 28-29 XI 2006), s. 835

A.Z. Zmorzanka, Posiedzenia Komisji Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w roku akademickim 2006/2007, s. 839

M. Ziółkowska, Lex orandi lex credendi (Sekcja Patrystyczna, Białystok, 22-23 IX 2006), s. 845

A. Stróż, Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku (VIII Sympozjum Kazimierskie, Kazimierz nad Wisłą, 7-9 VI 2006), s. 847

M. Kieling, Człowiek w perspektywie doczesności i wieczności. Antropocentryzm Ojców Kościoła (Gniezno, 1 IV 2006), s. 849

W. Dawidowski OSA, Wyznania: najpoczytniejsza księga okresu patrystycznego (Koszyce, Słowacja, 24 VI 2006), s. 852

B. Degórski O.S.P.P.E., Kultura naukowo-naturalistyczna u Ojców Kościoła I-V wieku (XXXV Dni Augustiańskie, Rzym, 4-6 V 2006), s. 854

B. Degórski O.S.P.P.E., Kościół, społeczeństwo i monastycyzm (Rzym, 31 V - 3 VI 2004), s. 858

R. Groń, XLI Międzynarodowy Kongres Studiów Mediewistycznych (Kalamazoo, 4-7 V 2006), s. 861

P. Szczur, Szkło w Cesarstwie Rzymskim (Wystawa, Paryż, 31 I - 27 VIII 2006), s. 863

R. Bulas, Pogrzeb Pani Profesor Barbary Filarskiej, s. 867

  

INFORMACJE  

Sympozjum w KUL na temat małżeństwa, rodziny i wychowania w myśli św. Jana Chryzostoma, s. 871

Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2007 roku, s. 872

Sympozjum patrystyczne w UKSW o sensie cierpienia i choroby, s. 872

Sympozjum w Poznaniu o myśli teologicznej Jana Chryzostoma, s. 873

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL w 2007/2008, s. 873

IX Sympozjum Kazimierskie, s. 874

Colloquium Origenianum Decimum, s. 876

III Kolokwium Patrystyczne w La Rochelle, s. 877

Chrysostomika II, s. 878

“Historia Kościelna” Euzebiusza: u początków historiografii chrześcijańskiej, s. 879

XXXVII i XXXVIII Dni Augustiańskie w Rzymie, s. 879

Biskup Chromacjusz i jego wiek, s. 880

Św. Paweł i Fruktuoz: pierwotne chrześcijaństwo w Tarragonie, s. 882

J. Figiel SDS, Strona internetowa Instytutu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL, s. 883

Nowy zarząd Sekcji Patrystycznej, s. 884

Nowe czasopismo patrystyczne “Percorsi Agostiniani”, s. 885

Inne informacje z życia patrystycznego, s. 885

  

IN MEMORIAM  

A.Z. Zmorzanka, Gilles Quispel (1916-2006) - badacz gnozy, s. 891

 

VOX PATRUM 28 (2008) t. 52/1

Ksiega pamiątkowa ku czci ks. prof. Stanisława Longosza, cz. 1 

Do Czytelników, s. 5

Listy gratulacyjne, s. 7

Tabula gratulatoria, s. 21

A. Stępniewska, Ksiądz Profesor Stanisław Longosz: filolog, patrolog, dydaktyk, założyciel i redaktor „Vox Patrum”, s. 25

J. Figiel SDS, Wykaz drukowanych prac ks. prof. Stanisława Longosza, s. 39 

 

ARTYKUŁY

R. Bulas, Irlandia a Bizancjum. Ikonografia „Trzech Hebrajczyków w piecu ognistym” na krzyżach celtyckich, s. 61 

K. Burczak  Lubelski rękopis „Dekretu Gracjana”, s. 77 

M. Cieśluk, Symbolika ptaków w „Enarrationes in Psalmos” świętego Augustyna, s. 87 

B. Częsz, Maryja – nasza siostra. Patrystyczny przyczynek do mariologii antropologicznej, s. 99 

B. Czyżewski, Obraz Kościoła w „Komentarzu do Zachariasza” Dydyma Aleksandryjskiego, s. 109 

B. Degórski OSPPE, I protoplasti paleocristiani dell’ordine dei monaci di san Paolo primo eremita secondo l’opera Paulina Eremus di Padre Bartolomeo Bolesławski, s. 123 

F. Drączkowski, Pedagogia Boża w pismach Ojców Kościoła, s. 137 

H. Dybski, Najstarsze źródła o życiu Izaaka Syryjczyka biskupa Niniwy, s. 157 

A. Eckmann, Koncepcja sztuki w pismach świętego Augustyna, s. 171 

T. Gacia, Topos "locus amoenus" w łacińskiej poezji chrześcijańskiego antyku, s. 187 

A. Gąsior, Z historii kultu św. Augustyna w Polsce. Godzinki o św. Augustynie z archiwum parafialnego w Wielogłowach, s. 199

A. Gburek SDB, Tajemnica Krzyża Chrystusa w „Listach” św. Hieronima, s. 219

B. Górka, Nieprzekładalność Janowego Prologu? (J 1, 1-18), s. 233 

R. Groń, Śmierć Bernarda z Clairvaux w świetle „Vita Prima”, s. 257 

J. Grzywaczewski, Saint Ambrose of Milan as a defender of the faith in the Greek hymnography, s. 281 

J. Iluk, Jan Chryzostom objaśnia „Hymn o miłości” [1Kor 13] (In I Epistolam ad Corinthios hom. 33-34), s. 291 

B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, O teatrze Pompejusza. Addenda, s. 317 

E. Jastrzębowska, Ślady gromadzenia ofiar lub darów w przykościelnych domach w Ptolemais i Cyrene?, s. 333 

G. Jaśkiewicz, Obraz Boga Ojca w „De Trinitate” Nowacjana, s. 343 

J. Jundziłł, Morze wyzwaniem dla bogów i ludzi, s. 353 

J. Jurkiewicz, Pokora w świetle „Expositio Evangelii secundum Lucam” św. Ambrożego z Mediolanu, s. 365 

T. Kaczmarek, „Sermo de disciplina christiana” św. Augustyna. Omówienie syntetyczne, s. 373 

R. Kantor, Las asociaciones de los cristianos en la Iglesia primitiva, s. 385 

O. Kashchuk, Powołanie człowieka do szczęścia w nauczaniu Grzegorza Wielkiego, s. 411 

D. Kasprzak OFMCap, Historia metropolii i antycznego rytu raweńskiego (IV-IX wiek), s. 425 

M. Kieling, Katechumenat i chrzest na podstawie „Konstytucji Apostolskich”, s. 439 

A. Kiełczewska, Monety z Apamei Kibotos. Najstarsza ikonografia Arki Noego, s. 455 

P. Kochanek, Anatole – Dysis – Arktos – Mesembria, s. 471 

S. Koczwara, List papieża Hormizdasa do cesarza Anastazego I , s. 489 

M. Kokoszko – K. Gibel, Focjusz a kuchnia grecka, czyli kilka słów o abyrtake (βυρτκη), s. 495 

S. Kowalczyk, Nurt fenomenologiczno-egzystencjalny w polskiej współczesnej filozofii Boga, s. 505 

Cz. Krakowiak, Posługiwanie biskupów, prezbiterów i diakonów w pismach Ojców Kościoła do V wieku, s. 513 

B. Krempa, La vocation à la prêtrise est-elle traditionnelle ?, s. 531 

J. Królikowski, Osoba Jezusa Chrystusa i jej uniwersalne znaczenie. Perspektywa patrystyczna, s. 539 

T. Krynicka, Auzoniuszowe „Parentalia”. Charakter i kompozycja zbiorku, s. 549 

Z. Krzyszowski, Modlitwa znakiem wiarygodności Kościoła w eklezjologii patrystycznej, s. 563 

M.B. Leszka, Konstantynopol i jego mieszkańcy w "Nowej Historii" Zosimosa, s. 573 

M.J. Leszka, Konstantynopol w „Kronice” Marcellina Komesa, s. 585 

J. Lewandowicz, Le mythe eschatologique chez Platon. Introduction, s. 593 

M. Marczewski, Teologia pastoralna a patrystyka (w przededniu trzydziestej rocznicy istnienia „Vox Patrum”), s. 607 

K. Marinow, Twierdza Emona. Na nadmorskich stokach średniowiecznego Hemusu, s. 617 

M. Mejzner SAC, Ludzkie ciało i nieśmiertelność. Wybrane przykłady z argumentacji Metodego z Olimpu „O zmartwychwstaniu” (De resurrectione II 19-25), s. 635 

I. Milewski, Upadek patriarchy aleksandryjskiego Dioskura, s. 647 

L. Misiarczyk, Judeochrześcijanie w „Dialogu z Żydem Tryfonem” Justyna Męczennika, s. 677 

W. Myszor, „Feniks” w gnostyckim traktacie o początku świata (NHC II, 5; p. 121, 27 - 123, 2), s. 683 

 

VOX PATRUM 28 (2008) t. 52/2

 Księga pamiatkowa ku czci ks. prof. Stanisława Longosza, cz. 2.

   Do Czytelników, s. 697

 

ARTYKUŁY

R. Nakonieczny, Kościół wobec innowierców w "De synodis" Hilarego z Poitiers. Aspekt terminologiczny, s. 699

J. Naumowicz, Jak długo Jezus był w łonie Maryi? Opinie Ojców Kościoła, s. 713

L. Nieścior OMI, „Populus iudaicus” w symbolice przypowieści o bogaczu i Łazarzu według Grzegorza Wielkiego, s. 721

A. Nocoń, Caritas, dilectio, amor w " Collationes Patrum" Jana Kasjana, s. 729

P.J. Nowak OFM, Pojęcie nadziei w "Listach" św. Ambrożego z Mediolanu, s. 743

E. Osek, „Poznaj samego siebie” w interpretacji Bazylego Wielkiego, s. 761

G. Ostrowski, Obrona dziewicy Indycji okazją do pouczenia o cnocie dziewictwa - List św. Ambrożego do Syagriusza (Ep. 56), s. 785

M. Ożóg, Zburzenie świątyni Asklepiosa w Ajgaj w kontekście polityki Konstantyna Wielkiego wobec wyznawców religii rzymsko-hellenistycznych, s. 797

A. Paciorek, Interpretacje cudów Jezusa, s. 807

J. Pałucki, Św. Piotr Biskupem Rzymu? s. 819

R.M. Pancerz OFM, Jeszcze o duszy Chrystusa według Dydyma Ślepego, s. 827

B. Pawłowska-Blahaczek, Kilka uwag o rzymskich "Itinerariach" (VII wiek), s. 843

H. Pietras SJ, „Listy Konstantyna do Kościoła Aleksandrii" oraz "List Soboru w Nicei do Egipcjan" (325) - falsyfikaty nieznane Atanazemu?, s. 855

D. Próchniak, Wczesnochrześcijański zespół kościelno-grobowy w Achc w Armenii. Analiza architektoniczno-ikonograficzna, s. 871

J. Przeździecki, "Anapausis" w pismach Pseudo-Makarego, s. 893

J. Pudliszewski, Μ. Gongius Paternus Nestorianus - przedstawiciel "ordo equester" w epoce Sewerów. Kilka nowych uwag na temat jego kariery, s. 907

M. Rusecki, Objawienie w teologii patrystycznej, s. 913

R. Sawa, „Inskrypcja Filadelfijska" starożytnym świadectwem stosunku do życia poczętego, s. 933

T. Skibiński SAC, Listy katolickie w starożytności chrześcijańskiej, s. 937

J. Słomka, Metodologia wykładu patrologii-patrystyki w Polsce po "Instrukcji" z 1989 roku, s. 951

J. Smoleń, Homo communicans, s. 965

S. Sojka, Motywy i przejawy posłuszeństwa zasadom Królestwa Bożego, s. 975

K. Sordyl, „De Trinitate" Nowacjana wobec herezjipatrypasjanizmu, s. 993

M. Starowieyski, Znaczenie literatury chrześcijańskiego Wschodu dla studium patrologii, s. 1011

B. Stawoska-Jundziłł, Chłopcy nazwani "pueri" w inskrypcjach chrześcijańskich Rzymu, s. 1027

A. Stępniewska, Św. Nonna - matka Grzegorza z Nazjanzu w jego twórczości poetyckiej, s. 1039

A. Swoboda, Źródło i prawzory sakramentu małżeństwa w nauczaniu św. Augustyna, s. 1049

M. Szarmach, O pewnej dygresji u Klemensa Aleksandryjskiego, s. 1065

P. Szczur, Słowo Boże w nauczaniu św. Cezarego z Arles, s. 1069

P.M. Szewczyk, Atanazy z Aleksandrii, biskup i mnich, s. 1085

M. Szram, Tożsamość ciała zmartwychwstałego i ziemskiego w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich, s. 1095

F. Szulc, Le Fils de Dieu pour les judéo-chrétiens: une proposition dans la Sim. V du ŤPasteurť d’Hermas, s. 1109

P. Śmierzchalski, Rodzina w polskiej tradycji i kulcie św. Mikołaja z Myry, s. 1145

K. Święs, Zasady porządku społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II, s. 1161

A. Tronina Mistyka krzyża w syryjskiej "Grocie skarbów", s. 1171

W.J. Turek, Encyklika "Spe salvi": śladami Augustyna, s. 1181

K. Tyburowski, Ancora sul ruolo del demonio nella storia secondo un anonimo del IV secolo, s. 1189

A. Uciecha, Manichaeism in the context of Ephraim's polemics with the Bardesanian doctrine and the system of Marcion in "Prose Refutations", s. 1199

N. Widok, Chrystologiczna koncepcja nadziei w "Listach" Ignacego z Antiochii, s. 1213

R. Wierna, Przedstawienie św. Mikołaja z Myry na obrazie z kościoła parafialnego w Kopernikach, s. 1223

T. Wolińska, Konstantynopol i jego mieszkańcy widziani oczyma Liudpranda z Kremony, s. 1231

R. Wróbel OFMConv, Starożytna symbolika morza i łodzi w wypowiedziach Ojców Kościoła, s. 1245

P. Wygralak, Świętego Asteriusza, biskupa Amazji, pouczenia dla ludzi bogatych. Analiza wybranych homilii, s. 1257

M. Wysocki, Eschatologiczna nagroda w pismach Tertuliana, s. 1269

D. Zagórski, Pasterska troska o małżonków w pismach Grzegorza z Nazjanzu, s. 1281

M. Zając, Katecheza moralna o roztropności w "De officiis ministrorum" św. Ambrożego, s. 1291

R. Zarzeczny SJ, Melchizedek i egzegeza Rdz 14, 18-20 w pismach Filona Aleksandryjskiego, s. 1301

K. Zawadzki, Die Anfänge des "Anathema" in der Urkirche, s. 1323

B. Zgraja, Semantyka ¢retť w pismach Klemensa Aleksandryjskiego, s. 1335

A. Zhyrkova, Theological consequences of John Damascene's concept of hypostasis, s. 1347

A.Z. Zmorzanka, Kosmos i jego bogowie w "Pistis Sophia" IV136, s. 1355

J.W. Żelazny, Miłosierdzie Boga jako fundament stworzenia. Myśl Izaaka z Niniwy (Syryjczyka) na podstawie 7. Mowy z trzeciej kolekcji, s. 1371

A. Żurek, Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej - aspekt duszpasterski i teologiczny, s. 1381

 

 

Aktualizacja 10 października 2009