Studia Antiquitatis Christianae

Warszawa ATK - UKSW

 

 

SACh 1 (1977)

L. GŁADYSZEWSKI, Bóg Stwórca i władca. Doktryna greckich apologetów II wieku o stworzeniu i opatrzności w aspekcie patrystyczno-filozoficznym [= Dieu createur et seigneur. La doctrine des apologétes grecs du IIe s. sur la création et la providence - recherche historico-philosophique], fasc. 1, ss. 7-255

E. STANULA, Nauka Ambrozjastra o stanie pierwotnym człowieka. Studium z zakresu antropologii teologicznej [= L'enseignement d'Ambrosiaster au sujet de l'État primitif de l'homme. Étude du domaine de l'anthropologie théoloqique], fasc. 2, ss. 3-130

W. MYSZOR, Gnostycyzm w tekstach Nag-Hammadi [= Le gnosticisme dans les textes de Nag-Hammadi], fasc. 2, ss. 121-266

 

SACh 2 (1980)

Miscellanea patristica in memoriam Joannis Czuj

B. CZĘSZ, De notione civitatis Dei apud sanctum Irenaeum (Adv. haer. 5, 35, 2), ss. 9-36

F. DRĄCZKOWSKI, Qua paideia Clemens Alexandrinus imbutus appareat in animadvertenda falsa gnosi, ss. 37-83

B. FILARSKA, La structure architectonique des baptistères au IVe siècle, ss. 84-88

J.J. GÓRNY, La preghiera e l'eucaristia nelle comunitŕ monastiche alla luce degli scritti di San Girolamo, ss. 89-109

T. GÓRSKI, La terminologie de la messe chez saint Grégoire le Grand (la messe au point de vue lexicographique), ss. 110-127

M. JÓZEFOWICZ-DZIELSKA, "Vita Apollonii" Filostrata i jej związki z literatura wczesnochrześcijańską (stan badań) [= "Vita Apollonii" di Filostrato e le sue relazioni con la letteratura di primo cristianesimo (lo stato attuale delle ricerche)], ss. 128-136

T. KOTULA, Civitas Dei i civitas terrena w społeczeństwie pólnocno-afrykańskim doby św. Augustyna [= La cité de Dieu et la cité terrestre dans la société nord-africaine du temps de saint Augustin], ss. 137-162

M. KRAWIECKI, Ks. Józef Bilczewski, archeolog, badacz wczesnochrześcijańskiej ikonografii, ss. 163-195

S. LONGOSZ, Argument patrystyczny w okresie sporów ariańskich (318-362) [= A patristic argument in the Arian controversy], ss. 196-212

L. MAŁUNOWICZÓWNA, Listy konsolacyjne i twórczość epistolograficzna Teodoreta [= Lettres de consolation de Théodoret de Cyr], ss. 213-235

C. MAZUR, Materiały do bibliografii prac ks. Jana Czuja (1886-1957), ss. 236-243

A. MŁOTEK, U źródeł chrześcijańskiego rygoryzmu moralnego [= Aux sources du chrétien rigorisme moral], ss. 244-260

L. MORAWIECKI, Bustum Caesaris, ss. 261-265

W. URBAN, Zainteresowania patrystyczne kanoników kapituły katedralnej we Wrocławiu w XVII wieku, ss. 266-279

 

SACh 3 (1984)

J. JUNDZIŁŁ, Pieniądz w łacińskiej literaturze chrześcijańskiej późnego cesarstwa rzymskiego [= Das Geld in der lateinisch-christlichen Literatur des spätrömischen Kaiserreiches]

 

SACh 4 (1984)

E. STANULA, Czynniki kształtujące sens biblijny w ujęciu św. Hilarego z Poitiers [= The Factors determining the Biblical Sense in the Writings of Saint Hilary of Poitiers]

 

SACh 5 (1984)

W. MYSZOR, "Anapausis" w teologii chrześcijańskich gnostyków [= L' "Anapausis" dans la théologie chrétienne gnostique]

 

SACh 6 (1985)

M. BALWIERZ, The Holy Spirit and the Church as a Subject of Evangelization according to St. Irenaeus

 

SACh 7 (1986)

A. JABŁOŃSKI, Funkcja pedagogiczna modlitwy w " De oratione" Orygenesa [= La pedagogia della preghiera nel "De oratione" di Origene], ss. 7-66

J. NAUMOWICZ, Wyrażenia na oznaczenie małżeństwa u św. Ambrożego [= Expressions denoting matrimony in St. Ambrose], ss. 67-147

H.J. VOGT, Die Gottesmutterschaft Mariens auf dem Konzil von Ephesus, ss. 149-158

A. KOWALSKI, Szata chwały Adama i Ewy. Egzegeza św. Efrema i jej źródła [= "Die Ehre, in die Adam und Eva gekleidet waren". Die Exegese Gen 2,25 bei Ephräm und ihre Quellen], ss. 159-172

D. TUM, Egzegeza przypowieści o zagubionej owcy (Lk 15,4-7; Mt 18,12-14) u Ireneusza i gnostyków [= The exegesis of the Parable about the Lost Sheep in Irenaeus' and Gnostics' Works], ss. 173-201

W. MYSZOR, "Das Schweigen" in den gnostischen Texten, ss. 203-221

J. GRZYWACZEWSKI, Polemika antygnostycka w "De Trinitate" Nowacjana [= La polémique antignostique dans le "De Trinitate" de Novatien], ss. 223-261

K. URBANIAK, Święty Onufry. Ikonografia nubijskiego przedstawienia z katedry w Faras [= Saint Onophrios. L'Iconographie de la présentation dans la cathédrale de Faras], ss. 262-294

L. DAMASZEWICZ, Inskrypcje staronubijskie z Faras [= The Inscriptions in the Old Nubian from Faras], ss. 295-301

 

SACh 8 (1988)

A. NAWROCKA, "De  officiis" Cycerona i "De officiis ministrorum" sw. Ambrożego. Problem recepcji etyki Cycerona w etyce chrześcijańskiej św. Ambrożego [= "De officiis" de Cicéron et "De officiis ministrorum" de saint Ambroise - Problème de perception de l'éthique cicéronienne par l'éthique chrétienne de saint Ambroise], ss. 9-67

 

SACh 9 (1988)

Voces Miscellanea Patristica

J.A. KALINOWSKA, Znaczenie wyrazów "fides" i "fidelis" u św. Cypriana z Kartaginy [= De vocibus fidei et fidelis apud S. Cyprianum Carthaginensem], ss. 9-67

S. SZMIDT, Znaczenie wyrazów "fides" i "fidelis" u Laktancjusza [= De vocibus fidei et fidelis apud Lactantium], ss. 69-147

S. MIERZEJEWSKI, Znaczenie terminu "servus" w Wulgacie Nowego Testamentu [= De significatione nominis servi in editione Vulgata Novi testamenti], ss. 149-186

 

SACh 10 (1992)

J. POLLOK, Liturgia chrztu na wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chrysostoma i Teodora z Mopsuestii [= Mystagogical interpretation of the liturgy of baptism in the second half of the fourth century on the grounds of the Baptismal Catecheses of Cyril of Jerusalem, John Chrysostom and Theodore of Mopsuestia]

 

SACh 11

 

SACh 12

 

SACh 13 (1998)

Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej. Materiały Sympozjum patrystycznego 16.10.1997

E. STANULA, Wprowadzenie - Judeochrześcijańskie elementy w literaturze patrystycznej, ss. 7-9

W. MYSZOR, Judeochrześcijaństwo - zagadnienie definicji i źródeł, ss. 10-20

S. STRĘKOWSKI, Literatura judeochrześcijańska: kryterium chronologii i gatunków literackich, ss. 21-35

H. PIETRAS, Starożytne spory wokół Apokalipsy, ss. 36-41

T. SKIBIŃSKI, Judeochrześcijańskie techniki egzegetyczne na przykładzie Listu Barnaby, ss. 43-49

N. WIDOK, Ignacy z Antiochii - pisarz judeochrześcijański, ss. 50-59

J. SŁOMKA, Eucharystia w pismach Klemensa Rzymskiego, Ignacego Antiocheńskiego i w Didache, ss. 60-71

 

SACh 14 (1999)

Kobieta w starożytności chrześcijańskiej - materiały sympozjum patrystycznego 22.10.1998 ATK

J. ŁACH, Słowo wprowadzające na Sympozjum Patrystycznym "Kobieta w starożytności chrześcijańskiej", ss. 9-11

W. MYSZOR, Rola kobiet w chrześcijaństwie II i III wieku: Wdowy, dziewice i diakonisy, ss. 12-19

M. STAROWIEYSKI, Od legendy do historii - święte założycielki Kościołów Gruzji i Armenii, ss. 20-31

A. ECKMANN, Wielkość i godność kobiety według świętego Augustyna, ss. 32-42

S. STRĘKOWSKI, Makryna młodsza - mistrzyni życia duchowego według świętego Grzegorza z Nyssy, ss. 43-52

T. KOŁOSOWSKI, Lucilla z Kartaginy a geneza schizmy donatystycznej, ss. 53-63

R. BULAS, Brygida, Ita i Darerka - Święte Kościoła celtyckiego, ss. 64-77

J. WOJTCZAK, Niewiasta w Divinae Institutiones Laktancjusza, ss. 78-80

P. GRUSZKA, Kommodian o niewiastach, ss. 81-82

T. SKIBIŃSKI, Mniszki i egzegetki - kobieta a Pismo Święte w świetle korespondencji świętego Hieronima, ss. 83-91

I. SALAMONOWICZ-GÓRSKA, T. SKIBIŃSKI, S. STRĘKOWSKI, Wybrana bibliografia o kobiecie w starożytności, ss. 92-98

 

SACh 15

 

SACh 16 (2001)

R. SZMURŁO, Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atripe.

 

SACh 17 (2004)

Kościół, świat i zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie

CZĘŚĆ I: CHRZEŚCIJAŃSTWO W PLURALISTYCZNYM ŚWIECIE CESARSTWA RZYMSKIEGO

W. MYSZOR, Pierwotne chrześcijaństwo wobec pluralizmu świata antycznego, ss. 11-17

B. CZĘSZ, Teologia pluralizmu religijnego a polemika św. Ireneusza z gnostykami, ss. 18-26

B. CZYŻEWSKI, Postawa biskupa Melitona z Sardes wobec pogan i Żydów w homilii Peri Pascha, ss. 27-41

R. SZMURŁO, Szenute z Atripe przeciw „Hellenom". Elementy polemiki, ss. 42-51

R. BULAS, Mitraizm a chrześcijaństwo, ss. 52-62

M. DZIELSKA, „Ostatni Hellenowie" i chrześcijaństwo, ss. 63-71

CZĘŚĆ II: „POZA KOŚCIOŁEM NIE MA ZBAWIENIA". PATRYSTYCZNA KONCEPCJA KOŚCIOŁA I JEGO RELACJI DO ŚWIATA

P. LIBERA, Biblijne obrazy Kościoła w pismach św. Ambrożego na przykładzie traktatu De Isaac et anima, ss. 75-85

E. DAL COVOLO, Casta meretrix: wyrażenie źle rozumiane? Uwagi do eklezjologii św. Ambrożego, ss. 86-93

B. CZĘSZ, Duch Święty w Kościele a wspólnota człowieka z Bogiem według św. Ireneusza, ss. 94-102

T. KACZMAREK, Ecclesia sponsa Christi w nauczaniu św. Cypriana, ss. 103-110

T. GRODECKI, Dlaczego wszyscy muszą być zbawieni? Zbawienie i Kościół u Grzegorza z Nyssy, ss. 111-118

T. KOŁOSOWSKI, Kościół jako wspólnota zbawienia według Hilarego z Poitiers, ss. 119-129

J. WOCH, Autorytet Stolicy Apostolskiej za pontyfikatu Syrycjusza, biskupa Rzymu w latach 384-399, ss. 130-144

P. TURZYŃSKI, Estetyka w eklezjologii św. Augustyna, ss. 145-153

J. WOJTCZAK, Kościół jako grex w Sermones Piotra Chryzologa, ss. 154-158

J.W. ŻELAZNY, Eucharystia w centrum eklezjologii Teodoreta z Cyru. Studium Komentarzy do Listów św. Pawła, ss. 159-166

A. ŻUREK, Kościół w czasach ostatecznych w świetle Objaśnienia Apokalipsy Cezarego z Arles, ss. 167-175

CZĘŚĆ III „JEDEN CHRZEST NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW"

H. PIETRAS, „Jeden chrzest na odpuszczenie grzechów" - próba zrozumienia świadectw patrystycznych, ss. 179-193

E. STANIEK, Pytania pod adresem „drugiej pokuty”, ss. 194-213

R. ZARZECZNY, Żydowski chrzest prozelitów a inicjacja chrześcijańska. Podobieństwa i różnice w świetle literatury międzytestamentalnej, patrystycznej i dokumentów rabinackich, ss. 214-229

B. CZYŻEWSKI, Odpuszczenie grzechów w katechezach chrzcielnych św. Ambrożego z Mediolanu, ss. 230-241

CZĘŚĆ IV: W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI

R. ZARZECZNY, Ryba jako symbol eucharystyczny w literaturze, ikonografii i epigrafice wczesnochrześcijańskiej, ss. 245-265

G. JAŚKIEWICZ, Chrześcijańskie zasady moralne przedmiotem kerygmatu w nauce Grzegorza z Nazjanzu, ss. 266-281

N. WIDOK, Równa godność Osób w Trójcy Świętej. Analiza semantyczno-teologiczna terminu physis w pismach Grzegorza z Nazjanzu, ss. 282-292

P. NEHRING, Agris (...) a se iam alienatis, czyli o tym, co św. Augustyn uczynił ze swym rodzinnym majątkiem?, ss. 293-300