Pisma Ojców Kościoła (POK)

Redaktor serii: Jan SAJDAK

Wydawnictwo Uniwersyteckie (potem Księgarnia św. Wojciecha), Poznań 1924-1971

 

1. Pisma Ojców Apostolskich: Nauka Dwunastu Apostołów, List Barnaby, I-II List Klemensa Rzymskiego do Koryntian, Listy św. Ignacego Antiocheńskiego, List św. Polikarpa do Filipensów, Pasterz Hermasa, z greckiego tłum. oraz wstępami i objaśnieniami opatrzył A. Lisiecki, Poznań 1924.

2. MINUCJUSZ FELIKS, Oktawiusz, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Sajdak, Poznań 1925. Reprint: Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 2002.

3. EUZEBIUSZ Z CEZAREI, Historia kościelna, O męczennikach palestyńskich, z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył A. Lisiecki, Poznań 1924. Wznowione przez WAM, Kraków 1993.

4. Św. JUSTYN, Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył A. Lisiecki, Poznań 1926.

5. BOECJUSZ, O pociechach filozofii. Traktaty teologiczne (O Trójcy Świętej, Czy Ojciec, Syn i Duch Święty substancjalnie o bóstwie się orzekają, W jaki sposób substancje są dobre?, O osobie i dwóch naturach przeciwko Eutychesowi i Nestoriuszowi), z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył T. Jachimowski, Poznań 1926.

6-7. JAN KASJAN, Rozmów dwadzieścia cztery, (t. 6: Rozmowa I-X, t. 7: Rozmowa XI-XXIV), z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył L. Wrzoł, Poznań 1928-1929.

8. Św. WINCENTY Z LERYNU, Pamiętnik, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Stahr, Poznań 1928. Reprint: Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 2002.

9. Św. AUGUSTYN, Wyznania, z łaciny tłum. oraz wstępem i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań 1929.

10. Św. AUGUSTYN, Pisma katechetyczne (Początkowe nauczanie katechizmu, Mowa o Symbolu do katechumenów, Wiara, nadzieja i miłość, Wiara i uczynki, Chrześcijańska walka), z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzami opatrzył W. Budzik, Poznań 1929.

11-13. Św. AUGUSTYN, Państwo Boże (t.11: Wstęp i księgi I-VII, t.12: Księgi VIII-XIV t.13: Księgi XV-XXII), z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Kubicki, Poznań 1930 -1934 -1937.

14. WIKTOR Z WITY, Dzieje prześladowania Kościoła w Afryce przez Wandalów, z łaciny tłum. oraz wstępem i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań 1930.

15. Św. GRZEGORZ Z NAZJANZU, Listy, w dodatku: Testament św. GRZEGORZA Z NAZJANZU oraz XIV i LXXI List św. BAZYLEGO do Grzegorza, z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Stahr, Poznań 1933.

16. LAKTANCJUSZ, Pisma wybrane (Jak umierali prześladowcy; Epitome; O gniewie Boga), z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań 1933.

17. Św. LEON WIELKI, Kazania wybrane (XXIV), z łaciny tłum. oraz wstępem i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań 1936.

18. Apologeci greccy II wieku: List do Diogneta; św. TEOFIL, Do Autolyka; HERMIASZ, Szydzenie z filozofów pogańskich, z greckiego tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań 1935.

19. Św. CYPRIAN, Pisma, t.1: Traktaty (Do Donata, Że bałwany nie są bogami, Do Kwiryna, O stroju dziewic, O jedności Kościoła katolickiego, O upadłych, O Modlitwie Pańskiej, O śmiertelności, Do Fortunata, Do Demetriana, O uczynku i jałmużnach, O pożytku cierpliwości, O zazdrości i zawiści, Zadania biskupów, O chrzcie heretyków), z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań 1937.

20. TERTULIAN, Apologetyk, z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył J. Sajdak, Poznań 1947.

21. Św. AMBROŻY, Mowy (O życiu brata Satyra, O wierze zmartwychwstania, Pocieszenie na zgon Walentyniana, Mowa na zgon Teodozjusza, Przemówienie w Bazylice Porcjańskiej, Mowa przeciw Auksencjuszowi w sprawie wydania bazylik, Przemówienie na przeniesienie relikwii św. Gerwazego i Protazego, I-II Mowa wobec Teodozjusza w sprawie spalonej synagogi), z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył J. Czuj, Poznań 1939.

22. Św. GRZEGORZ WIELKI, Księga reguły pasterskiej, z łaciny tłum. oraz wstępem opatrzył J. Czuj, Poznań 1948.

23. Św. JAN CHRYZOSTOM, O kapłaństwie, z greckiego tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył W. Kania, Poznań 1949.

24. Św. LEON WIELKI, Mowy (96), z łaciny tłum. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył K. Tomczak, Poznań 1958 (tu jest umieszczony m. in. Tomus ad Flavianum, czyli List do Flawiana).

25. Św. AUGUSTYN, O Trójcy Świętej, z łaciny tłum. M. Stokowska, wstępem i komentarzem opatrzył J. M. Szymusiak, Poznań 1963. Wznowione przez Znak, Kraków 1996.

26. Św. AMBROŻY, Wybór pism dogmatycznych (Wyjaśnienie Symbolu, Misteria, Sakramenty, Wykład Ewangelii według św. Łukasza (fragmenty), Tajemnica Wcielenia Pańskiego), z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzami opatrzyli L. Gładyszewski - Sz. Pieszczoch, Poznań 1970.

27. Św. AUGUSTYN, Traktaty o łasce (Łaska a wolna wola, Nagana a łaska, Przeznaczenie świętych, Dar wytrwania) z łaciny tłum. oraz wstępami i komentarzem opatrzył W. Eborowicz, Poznań 1971.

30. NIL z ANCYRY, Peristeria. Traktat dla mnicha Agatiusza, wstęp, przekład z j. greckiego, opracował L. Niescior, Poznań 2003.