Biblioteka Ojców Kościoła (BOK)

Redaktor serii: ks. Józef Naumowicz

Wydawnictwo M, Kraków

 

 

 

 

 

 

1. Jan Chryzostom, Dialog o kapłaństwie, przekład W. Kania, wstęp: Kard. Henri de Lubac, M. Starowieyski, Kraków 1992.

2. Pierwsza Księga Starców, Gerontikon, przekład Magdalena Borkowska, OSB, Wstęp, opracownie i redakcja M. Starowieyski, Kraków 1992.

3. Pisma Paschalne, Orygenes, Pseudo-Hipolit, Pseudo-Chryzostom, z języka greckiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył S. Kalinkowski, Kraków 1993.

4. Duch i ogień, antologia tekstów ORYGENESA ułożona przez H. U. von Balthasara, Kraków - Warszawa 1995.

5. HIERONIM, Komentarz do Księgi Eklezjastesa, przekład i komentarz K. Bardski, Kraków 1995.

6. Chrystus cierpiący, pierwszy chrześcijański dramat grecki przypisywany Grzegorzowi z Nazjanzu, przekład J. Łanowski, wstęp i opracowanie M. Starowieyski, Kraków 1996.

7. Druga Księga Starców, Verba Seniorum, przekład ks. M. Kozera, wstęp M. Starowieyski, dom. Lucien Regnault OSB, opracowanie M. Starowieyski, Kraków 1996.

8. Eucharystia pierwszych chrześcijan, red. M. Starowieyski, Kraków 1997.

9. Ambroży z Mediolanu, Listy, t.1, przekład i przypisy P. Nowak, wstęp i opracowanie J. Naumowicz, Kraków 1997.

10. Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich (Didache, List Klemensa Rzymskiego do Koryntian, Najstarsza homilia chrześcijańska - tzw. II List Klemensa Rzymskiego do Koryntian, Listy Ignacego Antiocheńskiego, List  Polikarpa do Filipian, Męczeństwo św. Polikarpa, List Barnaby, Pasterz Hermasa, Homilia paschalna Melitona z Sardes, List do Diogneta. Pisarze pogańscy o chrześcijanach: Tacyt - Pliniusz - Trajan - Hadrian - Apulejusz - Lukian z Samosaty - Eliusz Arystydes - Epiktet - Marek Aureliusz - Galen - Fronton - Celsus, tłum. A. Świderkówna, wstępami opatrzył i opracował M. Starowieyski, Sandomierz (Wyd. Diecezjalne) - Kraków 1998.

11. Starcy spod Gazy. Wybór pism Barsanufiusza, Jana, Doroteusza z Gazy, tłumaczyła M. Borkowska, Kraków 1999.

12. PACAN z Barcelony, Dzieła (Katecheza chrzcielna, Zachęta do pokuty, Listy do Symproniana), wstęp, przekład i opracowanie K. Bardski, Kraków 2000.

13. Defensor z Ligugé, Księga iskierek, t.1, przekład i opracowanie R. Wasiński, Kraków 2000.

14. Cyryl Jerozolimski, Katechezy przedchrzcielne i mistagogiczne, tłum. ks. W. Kania, opr. o. M.A. Bogucki, Kraków 2000.

15. Grzegorz z Nyssy, Co to znaczy być chrześcijaninem, O doskonałości, O celu życia i prawdziwej ascezie, przekład i opracowanie ks. J. Naumowicz, Kraków 2001.

16. Ireneusz z Lyonu, Bóg w Ciele i Krwi, wybór i opracowanie H. U. Von Balthasar, tłum. tekstu niemieckiego oraz frgm. pism Ireneusza z greki i łaciny W. Myszor, Kraków 2001.

17. Cezary z Arles, Homilie do Księgi Rodzaju. Objaśnienie Apokalipsy św. Jana, przekł., wstęp i opr. A. Żurek, Kraków 2002.

18. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, wstęp, przekład i opr. ks. J. Naumowicz, Kraków 2002 (jest to drugie, poszerzone i poprawione wydanie).

19. Jan Chryzostom. O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie (Homilia 20 na list do Efezjan. O wychowaniu dzieci. O łagodności. Porównanie króla z mnichem. Do Teodora po jego upadku. Homilia o św. Ignacym Antiocheńskim. Listy: do papieża Innocentego; do uwięzionych biskupów, prezbiterów i diakonów; do Olimpii, różne: 18, 23, 25, 26, 29, 40, 45, 54, 60, 64, 71, 85, 87, 88, 89, 94, 101, 102, 107, 117, 118, 123, 124, 133, 149, 162, 164, 170, 171, 172, 185, 192, 197, 203, 206, 212, 217, 221), wstęp J. Naumowicz, J. Krykowski, tłum.: W. Kania, L. Maunowiczówna, K. Bielawski, M. Jurek, J. Sawicka, opr. J. Naumowicz, Kraków 2002.

20. Liturgie Kościoła prawosławnego (Boska Liturgia świętego Jana Chryzostoma, Boska Liturgia świętego Bazylego Wielkiego, Boska Liturgia świętego Jakuba Apostoła, Boska Liturgia uprzednio poświęconych Darów, Boska Liturgia świętego Marka Apostoła), tłum. i opr. H. Paprocki, Kraków 2003.

21. Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele prawosławnym, Kraków 2003.

22. św. Ambroży z Mediolanu, Listy (36-69), t. 2, Kraków 2003.

23. Bóg i zło; oprac. ks. Józef Naumowicz (Bazyli Wielki, O tym, że Bóg nie jest sprawcą zła,  tłum. J. Naumowicz; Grzegorz z Nyssy, O dzieciach przedwcześnie zmarłych, tłum. M. Przyszychowska; Jan Chryzostom, Kto sam sobie szkodzi, temu nikt zaszkodzić nie może, tłum. K. Kochańczyk), Wyd. M, Kraków 2004.

24. Pierwsi apologeci greccy (Kwadratus; Arystydes z Aten; Aryston z Pella; Justyn Męczennik; Tacjan Syryjczyk; Milicjades; Apolinary z Hierapolis; Teofil z Antiochii; Hermiasz); z j. greckiego przeł., wstępami i komentarzami opatrz. ks. L. Misiarczyk; wyd. polskie oprac. J. Naumowicz, Kraków 2004.

 

* * *

 

 

MAŁA BIBLIOTEKA OJCÓW KOŚCIOŁA

 

 

·        PAWEŁ, BISKUP MONEMBASII, Opowiadania dla duszy pożyteczne, Kraków 1993.

·        KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Który człowiek bogaty może być zbawiony; PSEUDO-KLEMENS, Zachęta do wytrwałości, Kraków 1995.

·        Pseudo-Orygenes, Uwagi do Apokalipsy; przekł. i oprac. M. Wojciechowski, Kraków 2005.

 

 

 

 

Aktualizacja 28 września 2009